Jednací řád Etické komise
Asociace klinických psychologů České republiky, z.s.,
pro vyřizování stížností a podnětů

Článek 1
Principy vyřizování stížností a podnětů (dále jen „stížnost“)
 1. Jednací řád upravuje postup Etické komise Asociace klinických psychologů České republiky, z.s., (dále jen EK), práva a povinnosti účastníků řízení a úkony, které s projednávanými stížnostmi bezprostředně souvisejí.
 2. Řízením podle tohoto Jednacího řádu se rozumí projednávání stížností EK (dále je „řízení“) a sestává z:

  a) předběžného šetření, jehož cílem je zjistit, zda projednávání případu je v kompetenci EK AKP ČR, zda je přípustné řízení pro porušení Etického kodexu AKP ČR a zda je důvod k podání návrhu na jeho zahájení;
  b) řízení pro porušení Etického kodexu AKP ČR.
Článek 2
Společná ustanovení
 1. Z projednávání a rozhodování věci je vyloučen člen EK, u něhož lze mít důvodné podezření z podjatosti pro jeho poměr k projednávané věci, k účastníkům řízení nebo k jejich zástupcům.
 2. Podjatost člena EK je povinen neprodleně oznámit tento člen sám. Dále námitku podjatosti může podat klinický psycholog, proti kterému stížnost směřuje, a ten, kdo stížnost podal. O námitce musí být rozhodnuto nejpozději do 30 dnů. Rozhodnutí se písemně doručuje tomu, kdo námitku podal.
 3. Náklady řízení vzniklé EK AKP ČR jsou hrazeny z rozpočtu AKP ČR. Náklady vzniklé účastníkům řízení si hradí účastníci sami.
 4. EK je povinna postupovat tak, aby rozhodnutí o projednání stížnosti bylo zpravidla vydáno do šesti měsíců ode dne přijetí stížnosti.
Článek 3
Přijímání a evidence stížností
 1. Stížnost přijímá EK jen v písemné formě, s datem, plným jménem a adresou toho, kdo stížnost podává. Jiné stížnosti se neřeší ani neregistrují. Anonymní podání se neprošetřují ani neregistrují a jsou orgánem EK AKP ČR, který takovou stížnost obdržel, skartovány.
 2. Orgán EK AKP ČR, který stížnost obdržel, zajistí evidenci a předání EK do 14 dnů od přijetí.
Článek 4
Rozhodnutí o přijetí, odmítnutí nebo postoupení stížnosti

Etická komise rozhodne nejpozději do 30 dnů od obdržení stížnosti o

 1. Přijetí stížnosti.
 2. Odmítnutí stížnosti, pokud řešení stížnosti není v kompetenci EK AKP ČR.
 3. Není-li řešení stížnosti v kompetenci EK AKP ČR, ale je v kompetenci jiného orgánu, EK postoupí stížnost tomuto příslušnému orgánu.
 4. Pokud je stížnost nesrozumitelná, EK rozhodne o jejím odmítnutí nebo vrácení.
 5. Pokud bylo rozhodnuto o postoupení stížnosti jinému orgánu, o vypracování odborného posudku, nebo o zahájení předběžného šetření EK, vyrozumí současně o této skutečnosti pověřený člen EK přípisem toho, kdo stížnost podal.
Článek 5
Předběžné šetření
 1. Předseda EK pověří některého z členů EK provedením předběžného šetření.
 2. Pověřený člen EK si vyžádá písemné či ústní vyjádření klinického psychologa, proti kterému stížnost směřuje (o ústním vyjádření se sepíše zápis). Klinický psycholog, proti kterému stížnost směřuje, má právo se do dvou týdnů od výzvy pověřeného člena EK k věci vyjádřit.
 3. Pověřený člen EK opatří veškeré dostupné podklady a provede potřebná šetření. Na jejich základě vypracuje návrh na zahájení nebo nezahájení řízení pro porušení Etického kodexu klinickým psychologem, proti kterému byla vznesena stížnost. Vypracovaný návrh předloží pověřený člen EK k projednání EK.
 4. Každý člen AKP ČR je povinen spolupracovat s EK, resp. s jí pověřeným členem.
 5. Předsedové poboček jsou povinni spolupracovat a poskytnout EK informace o klinickém psychologovi, proti kterému stížnost směřuje.
Článek 6
Spis
 1. Pověřený člen EK založí ve spolupráci s orgánem AKP ČR evidujícím stížnosti na každý řešený případ spis.
 2. Spis obsahuje:
  evidenční číslo stížnosti;
  jednoznačnou identifikaci klinického psychologa, proti kterému směřuje stížnost, s uvedením jeho titulu, jména, příjmení a adresy;
  informace o tom, kdo stížnost podal, zejména jeho jméno a příjmení, bydliště, popř. jinou adresu pro doručování;
  vlastní stížnost nebo její kopii;
  vyjádření klinického psychologa, proti kterému stížnost směřuje (odmítne-li se ke stížnosti vyjádřit, pak kopii žádosti o vyjádření a dokladu o odeslání této žádosti);
  ostatní materiály, zápisy z jednání;
  seznam všech očíslovaných listin dle pořadí.
 3. Spis je podkladem práce EK.
 4. EK je povinna do 30 dnů od rozhodnutí o přijetí stížnosti zaslat originál spisu k archivaci Prezidiu AKP ČR.
Článek 7
Rozhodnutí o ukončení předběžného šetření
 1. Pověřený člen EK svolá jednání EK do 30 dnů od shromáždění nezbytných podkladů pro rozhodnutí.
 2. EK projedná návrh pověřeného člena podaný po ukončení předběžného šetření a rozhodne o tom, zda návrh schvaluje, popř. o jiném postupu ve věci. Předseda EK současně zajistí, aby nejpozději ve lhůtě do 30 dnů:

  a) byl podán návrh na zahájení řízení pro porušení Etického kodexu
  b) bylo vypracováno písemné rozhodnutí o nezahájení řízení
  c) bylo vypracováno rozhodnutí o přerušení řízení.

 3. Pokud EK rozhodne nezahajovat řízení nebo ho přerušit či pozastavit, vypracuje toto stanovisko písemně, s odůvodněním a s podpisy členů EK. Kopii rozhodnutí zašle do 14 dnů Prezidiu AKP ČR, tomu, kdo podal stížnost, a klinickému psychologovi, proti kterému stížnost směřovala.
Článek 8
Řízení v EK

Předseda EK určí termín jednání nejpozději 30 dnů ode dne, kdy byl podán návrh na zahájení řízení pro porušení Etického kodexu. Předvolání k jednání EK se doručí klinickému psychologovi, proti kterému návrh směřuje, alespoň 14 dní předem. Nedostaví-li se klinický psycholog k jednání, lze řízení konat v jeho nepřítomnosti.

Článek 9
Rozhodnutí 
 1. Rozhodnutí EK obsahuje výrok o porušení nebo neporušení EK AKP ČR.
 2. Pokud došlo k porušení Etického kodexu, navrhne EK přiměřené opatření podle míry závažnosti porušení Etického kodexu:

  a)pokud šlo o méně závažné porušení, může EK uznat, že samotné splnilo svůj účel,
  b) navrhne, aby klinický psycholog podstoupil odbornou supervizi celého případu,
  c) navrhne disciplinární opatření, jako je důtka, pozastavení členství v AKP ČR, vyloučení z AKP ČR, případně oznámení závěru jednání EK správnímu orgánu v místě, kde klinický psycholog pracuje, např. orgánu příslušnému k registraci nestátních zdravotnických zařízení, zdravotním pojišťovnám apod.

 3. Při rozhodování v řízení o porušení Etického kodexu je EK povinna přihlédnout:

  a) k povaze etického pochybení a jeho následků
  b) k okolnostem, za nichž k pochybení došlo

 4. Písemně vypracované rozhodnutí podepíše předseda EK a odešle je do 14 dnů Prezidiu AKP ČR, klinickému psychologovi, proto kterému bylo řízení pro porušení Etického kodexu vedeno, a stěžovateli.
 5. Proti rozhodnutí EK AKP ČR není odvolání.
Článek 10
Výkon nápravného opatření

Výkon disciplinárního rozhodnutí zajišťuje Prezidium AKP ČR ve spolupráci s EK.

Článek 11
Opatření ve zvláštních případech

V případech hodných zvláštního zřetele je Prezidium AKP ČR na podnět EK oprávněno jmenovat odbornou komisi ad hoc k prošetření stížnosti nebo podnětu, popř. požádat o stanovisko Odborné rady AKP ČR. Odborná komise jmenovaná ad hoc se řídí stejným Jednacím řádem jako EK.

Článek 12
Účinnost

Tento Jednací řád Etické komise AKP ČR nabývá účinnosti po schválení Valnou hromadou AKP ČR.