Pravidla zveřejňování novinek

Příspěvky do rubriky Novinky jsou po zadání do systému schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Revizní komise). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba (aktuálně nejsou totožní s autorem příspěvku). Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).
Doplňující položky: odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další).
Pro zadání nového příspěvku využijte webový formulář na adrese http://goo.gl/DjzB7F.

Nový psychoterapeutický výcvik SUR

přidáno: 31. 7. 2017 5:58, autor: Jan Bažant

Nový psychoterapeutický výcvik SUR

Přijímací řízení - září/říjen 2017
První setkání - listopad/prosinec 2017

SUR, institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s., otevírá v rámci programu komplexního vzdělávání v psychoterapii v r. 2017 další výcvikovou komunitu, kterou povede Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Rozsah 600 výcvikových hodin během pěti let (2017-2022; v běžném roce 1 komunitní týden, 1 prodloužený komunitní víkend a 2 skupinové víkendy). Výcvik má základní psychodynamické zaměření s integrací některých dalších uznávaných
psychoterapeutických přístupů.
 
Program komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR je v ČR schválený pro zdravotnictví spojenou komisí odborných společností (Psychoterapeutická a Psychiatrická společnost ČLS JEP, Asociace klinických psychologů ČR), akreditovaný pro resort školství a certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii. Je uznávaný Evropskou asociací pro psychoterapii. Řídí se standardy a etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti. Je rovněž certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii.

Více viz na www.sur.cz.
Info sur@sur.cz, kamil.kalina@lf1.cuni.cz
Místo konání:
bude uvedeno

Kontakt na pořadatele:
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Klinika adiktologie 1. LF a VFN
Univerzita Karlova v Praze
Apolinářská 4
128 00 Praha 2

tel.: +420 731 249 809
mail: kamil.kalina@lf1.cuni.cz

Pracovní verze Etického kodexu, aktualizované znění z února 2017

přidáno: 9. 6. 2017 4:42, autor: Jan Bažant


Certifikovaný kurz "Praktická neuropsychologie dospělých"

přidáno: 8. 6. 2017 8:16, autor: Jan Bažant

Certifikovaný kurz "Praktická neuropsychologie dospělých"

25.9.2017 9:00-17:00

Subkatedra klinické psychologie pořádá:

Certifikovaný kurz – Praktická klinická neuropsychologie dospělých

Tematicky kurz pokrývá běžnou neuropsychologickou problematiku, s níž se může setkat psycholog v běžné klinicko-psychologické praxi.

Odkazy s dalšími informacemi a možností přihlášení zde.

Kontaktní informace:
subkatedra.psychologie@gmail.com

Podrobná anotace kurzu zde.
Místo konání:
IPVZ 
Ruská 85
100 05 Praha 10

Kontakt na pořadatele:
Subkatedra klinické psychologie IPVZ

mail: subkatedra.psychologie@gmail.com

Ericksonovská (hypno)terapie při práci s psychosomatikou

přidáno: 18. 4. 2017 10:03, autor: Jan Bažant

Ericksonovská (hypno)terapie při práci s psychosomatikou

26.10.2017 9:00 - 27.10.2017 16:00

Hlavní přednášející: 
Seminář vede Rob McNeilly, MBBS z Tasmánského institutu M.H. Ericksona v Austrálii.

Témata:
Pojetí psycho-somatiky v ericksonovských a na řešení zaměřených přístupech.
Efektivní postupy pro  hledání a využití zdrojů pro terapeutickou změnu.
Zaměření na řešení při (hypno)terapeutické práci s klienty s psychosomatickými potížemi.
Živé konzultace s klienty a jejich společná reflexe.

Seminář vedený v angličtině s českým překladem.

Vyplněnou přihlášku a úhradu platby je třeba podle pokynů v přihlášce provést do 15. 9. 2017. 
Přihláška je k dispozici na www.dalet.cz v sekci „vzdělávání“.
Místo konání:
Biskupské nám. 2
779 00 Olomouc
(budova Arcibiskupské kurie, v těsné blízkosti Arcibiskupského paláce)

Kontakt na pořadatele:
Dalet z.s.
Nádražní I 697
783 53 Velká Bystřice

Zpravodaj reformy péče o duševní zdraví 1/2016

přidáno: 16. 11. 2016 6:19, autor: Jan Bažant

První číslo zpravodaje o reformě péče o duševní zdraví. Z obsahu: 
http://us14.campaign-archive1.com/?u=f598024a6b3c9a964399e26b6&id=5a67a9c327&e=6efe0c270c
Více zde.

3. oznámení všem členům AKP ČR ve věci stanoviska Prezidia k návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR

přidáno: 16. 11. 2016 5:36, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věnujte, prosím, svoji pozornost již 3. oznámení týkající se uzavírání návrhu smluv se VZP ČR.
První oznámení jsme přes předsedy jednotlivých poboček dávali na vědomí v polovině měsíce července (11.7.), druhé oznámení v říjnu (5.10.).
Doporučení zněla: t.č. nepodepisovat návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.

3. oznámení

Prezidium AKP ČR se na svém pravidelném jednání dne 7. 11. t.r. opět zabývalo danou situací; k tomu dni na dopis odeslaný dne 23. 9. t.r. a adresovaný řediteli VZP ČR a předsedovi Správní rady VZP ČR nikdo z uvedených pánů nereagoval. Prezidium se usneslo, že prezidentka projedná danou situaci s JUDr. Janem Machem a opět požádá o schůzku přímo s ředitelem VZP ČR.
Po jednání prezidia byl v odpoledních hodinách doručen dopis z VZP ČR, který podepsal MUDr. JUDr. Petr Hoňek, náměstek ředitele pro zdravotní péči, ve kterém stanovisko AKP ČR opět odmítá (viz příloha č. 1 tohoto dopisu).
V aktuálně rozesílaných návrzích smlouvy se VZP ČR opírá o občanský zákoník – cituji – „Ve smyslu ustanovení §1735 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovujeme pro přijetí návrhu Smlouvy lhůtu 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Nedodržením této lhůty, nedojde-li k jiné dohodě, nabídka zaniká. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nabídky nejsou“.

Z osobní schůzky s Dr. Machem uvádím základní myšlenky a doporučení:
„Smlouva na dobu určitou na 8 let odpovídá nyní platné rámcové smlouvě (vyhlášce č. 618/2006 Sb.). Pro soukromého klinického psychologa je určitě mnohem lepší mít podepsanou smlouvu na dobu určitou – 8 let, než nemít smlouvu žádnou s tím, že dosavadní smlouva se mu prolongací automaticky prodlouží pouze o jeden rok. A po jednom roce může být ekonomická situace méně příznivá než nyní a VZP ČR může sdělit, že již smlouvu na další období neuzavře. Jako soukromý klinický psycholog bych tedy neváhal smlouvu na 8 let akceptovat a naopak bych se velmi obával, že pokud to neudělám, nebo tam uvedu poznámku, že s něčím ve smlouvě nesouhlasím, čímž mohu celou smlouvu zneplatnit, skončím jako nesmluvní poskytovatel.“

Prezidium AKP ČR považuje návrh smlouvy na dobu určitou, tj. na 8 let, za diskriminující, v rámci segmentu ambulantní specializované péče VZP ČR rozděluje odbornosti bez dostupných věcných argumentů a některé odbornosti zřejmě neoprávněně zvýhodňuje.
Podporu nedostatkové klinickopsychologické péče ze strany VZP ČR si prezidium představuje jiným způsobem (ať již ze strany vedení VZP ČR, Správní rady VZP ČR či zástupce MZ ČR v ní).

Prezidium AKP ČR všem kolegům děkuje za podporu, ale v současné době nezbývá než doporučit podepsání návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou, tj. 8 let.

Děkujeme,
se srdečným pozdravem,

PhDr. Karel Koblic                                                                    Mgr. Hana Jahnová
  člen Prezidia                                                                            AKP ČR prezidentka

AKP ČR, Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2

V Praze dne 15. 11. 2016

2. oznámení všem členům AKP ČR ve věci stanoviska Prezidia k návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR

přidáno: 11. 10. 2016 3:14, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věnujte, prosím, svoji pozornost tomuto 2. oznámení týkající se uzavírání smluv se VZP ČR.

První oznámení jsme přes předsedy jednotlivých poboček dávali na vědomí v polovině měsíce července (11.7.), tehdejší doporučení znělo: t.č. nepodepisovat smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.

2. oznámení:

Prezidium AKP ČR se na své výjezdním jednání ve dnech 2. 10. až 3. 10. t.r. aktuálně zabývalo danou situací.
Dr. Koblic a prezidentka seznámili s aktuálními informacemi: vzhledem k tomu, že na dopis ze dne 11. 7. 2016 náměstek Honěk, nebo někdo jiný s VZP ČR, nereagoval, písemně jsme dne 23. 9. 2016 oslovili přímo předsedu Správní rady VZP ČR a ředitele VZP ČR. Opakovaně jsem uvedli argumenty vztahující se k této záležitosti a požádali jsme oba představitele zdravotní pojišťovny, aby se danou situací zabývali.

Pro úplnost informací Vám k oznámení formou příloh přikládáme:

Za 1, dopis pro předsedu Správní rady VZP ČR společně se třemi přílohami
Za 2, dopis pro ředitele VZP ČR, přílohy se shodují s přílohami dopisu pro předsedu správní rady.

Prezidium se usneslo, že nadále budeme vyvíjet aktivitu k jednání s představiteli VZP ČR ve smyslu uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu neurčitou a nadále doporučuje: nepodepisovat smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.
Jedním z argumentů proč nepodepsat, je fakt, že smlouva uzavřená na 8 let má menší tržní hodnotu než smlouva uzavřená na dobu neurčitou, což může být významným faktem při prodeji privátní praxe.

Aktuálně naše doporučení trvá do odvolání, nejpozději do prosincového jednání Prezidia AKP ČR dne 5. 12. 2016.

Pokud naše snahy nyní nebudou úspěšné a smlouvy na dobu 8 let doporučíme podepsat, jistě budeme o smlouvách na dobu neurčitou dále vyjednávat.

V tuto chvíli nemáme zpětnou reakci od členů poboček, kolik členů již stávající smlouvy na dobu 8 let podepsalo. Ocenili bychom informaci od Vás, obdrženou od předsedů jednotlivých poboček, kolik z Vás již smlouvu podepsalo. Sdělte, prosím, krátkou zprávou Vašim předsedům do 21. 10. 2016, jak jste tuto situaci sami vyřešili.

Děkujeme za spolupráci,
se srdečným pozdravem,

PhDr. Karel Koblic                                                                    Mgr. Hana Jahnová
  člen Prezidia                                                                            AKP ČR prezidentka

Aktuální stanovisko AKP ČR k návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR

přidáno: 17. 7. 2016 22:04, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věnujte, prosím, svoji pozornost aktuální situaci týkající se uzavírání smluv se VZP ČR.
K tomuto krátkému oznámení přikládáme:

VZP ČR trvá na svých argumentech a odmítá s námi uzavřít smlouvy na dobu neurčitou jako s ostatními ambulantními specialisty.


za 3, žádáme také Vás o zvážení celé situace, o aktivní přístup v dané věci a o Vaše případné vyjádření. Domníváme se, že by bylo vhodné, abyste se dle vlastního uvážení vyjádřili k této situaci také Vy, řádní členové asociace. Pro tento případ jsme připravili možné znění dopisu, které je určené náměstku Hoňkovi.

Aktuální doporučení zní:
t.č. nepodepisovat smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.

O dalším vývoji situace Vás budeme dále aktuálně informovat.

PhDr. Karel Koblic                                                                    Mgr. Hana Jahnová
  člen Prezidia                                                                            AKP ČR prezidentka

V Praze dne 11. 7. 2016

1-8 of 8