Pravidla zveřejňování novinek

Příspěvky do rubriky Novinky jsou po zadání do systému schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Revizní komise). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba (aktuálně nejsou totožní s autorem příspěvku). Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).
Doplňující položky: odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další).
Pro zadání nového příspěvku využijte webový formulář na adrese http://goo.gl/DjzB7F.

Nové logo AKP ČR

přidáno: 3. 7. 2018 3:37, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 3. 7. 2018 3:37 ]

Zveřejňujeme podobu nově zvoleného loga AKP ČR. Děkujeme za spolupráci všem členům asociace, kteří se aktivně do volby zapojili. Aktuálně bude probíhat práce na podobě nových webových stránek. O dalších informacích budete informováni předsedy vašich poboček.

Prezidium AKP ČR

Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých

přidáno: 5. 6. 2018 3:16, autor: Jan Bažant

Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
3. běh kurzu

8.10.2018

Nabízíme možnost přihlášení se do třetího běhu certifikovaného kurzu Klinická neuropsychologie dospělých. Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.a organizuje jej 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

Garanty a koordinátory kurzu jsou: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., PhDr. et PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. a prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Počet účastníků maximálně 18
Délka kurzu: 21 vyučovacích dnů po 8 vyučovacích hodinách.

Počet kreditů: 101 kreditů

Cena: 950,- Kč za jedno setkání (19 950 Kč za kurz)
Místo konání:
Neurologická klinika
1. LF UK a VFN v Praze
Kateřinská 30
128 21 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Tomáš Nikolai
Neurologická klinika
1. LF UK a VFN v Praze
Kateřinská 30
128 21 Praha 2

Smuteční oznámení o náhlém úmrtí pana PhDr. Jana Ženatého

přidáno: 13. 5. 2018 11:06, autor: Jan Bažant

Parte Jan Ženatý

Aktuální informace k GDPR

přidáno: 1. 5. 2018 23:03, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

Včera jsem obdržela aktuální informace od JUDr. Macha týkající se implementace GDPR, předávám je k dispozici a prosím o rozeslání všem členům Vašich poboček.

V příloze dr. Mach zasílá některé informace vztahující se k této problematice a vzory některých dokumentů.

Věnujte prosím,  Vaši pečlivou pozornost všem přílohám, zejména však příloze "GDPR informace pro poskytovatele zdravotních služeb" a její části Shrnutí bod 3), ve které je doporučováno, aby každý poskytovatel zdravotní služby do 25. května 2018 zavedl písemnou složku (šanon) nadepsaný jako „Implementace nařízení EU o ochraně osobních údajů u poskytovatele zdravotní služby“, ve které bude shromažďovat zejména doporučené  dokumenty.

Informace budou vyvěšeny také na webové stránky AKP ČR.

Hezký den,

Mgr. Hana Jahnová
Prezidentka AKP ČR

Stanovisko AKP ČR k dopisu PhDr. Jiřího Drahoty "Volby do výboru ČPtS 2018 - dopis ČAP"

přidáno: 30. 4. 2018 13:41, autor: Jan Bažant


Vážené členky a vážení členové, 

věnujte, prosím, svoji pozornost těmto aktuálním informacím v souvislosti s volbami do Výboru ČPtS ČLS JEP.
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP vyzvala svoje členy, aby do 20. dubna 2018 sestavili kandidátní listinu vážných zájemců, kteří se chtějí aktivně angažovat ve Výboru ČPtS, v revizní komisi a v etické komisi.
V souvislosti s touto událostí předseda ČAP PhDr. Jiří Drahota, vydal dopis ČAP - "Volby do výboru ČPtS 2018".
Prezidium AKP ČR se s dopisem Dr. Drahoty seznámilo v tomto týdnu a svoje stanovisko, jako reakci na dopis Dr. Drahoty, Vám nyní poskytuje na vědomí.

Informace předkládá v chronologickém pořadí:

Stanovisko AKP ČR ze dne 27.4.2018

AKP ČR, jakožto profesní organizace klinických psychologů ČR, která ve svých řadách sdružuje velký počet členů psychoterapeutů, souhlasila se zveřejněním níže uvedené nepřímé korespondence mezi ČPtS ČLS JEP a ČAP před blížícími se volbami do Výboru ČPtS ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že je AKP ČR v prvním dopise předsedy ČAP PhDr. Jiřího Drahoty ve specifickém kontextu zmiňována, považujeme za nutné zveřejnit také naše následující stanovisko:

AKP ČR dlouhodobě usiluje o přesné vyjasnění a vymezení hranic v oblasti využívání psychoterapeutického vzdělání. V kontextu uvedené korespondence považujeme za nutné znovu opakovat, že dominantním zájmem AKP ČR je vyjasnění pojmového prostoru pro pacienty a klienty, kteří jsou potenciálními zákazníky odborníků využívajících při své práci psychoterapeutické vzdělání. Považujeme za důležité definovat a oddělit psychoterapii jako léčbu těch, jejichž zdravotní stav odpovídá definici onemocnění z pohledu zdravotnické legislativy, tedy duševně i fyzicky nemocných, od využívání psychoterapeutického vzdělání při práci s klienty, kteří psychicky nemocní nejsou. V tomto smyslu AKP ČR v plné míře podporuje úsilí ČPtS ČLS JEP.

Prezidium AKP ČR, 27. 4. 2018

Terapie zaměřená na řešení při práci s lidmi závislými na návykových látkách

přidáno: 20. 4. 2018 5:30, autor: Jan Bažant

Terapie zaměřená na řešení při práci s lidmi závislými na návykových látkách

2.10.-3.10.2018

Principy terapie zaměřené na řešení
Zásady práce s lidmi trpícími závislostmi
Práce s preferovanou budoucností
Využití škál
Práce s výjimkami a experimenty
Živá konzultace s reflexemi

Přihlašování mailem: info@dalet.cz

Místo konání:
Biskupské nám. 841/2
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Dalet institut s.r.o.
Nádražní I 697
783 53 Velká Bystřice

Hypnóza II

přidáno: 15. 3. 2018 0:00, autor: Jan Bažant

Hypnóza II

Pokračovací kurz hypnózy

15.10.-19.10.2018

Kurz je pokračovací pro absolventy úvodního kurzu Hypnóza I.

Program:

Definice hypnózy a techniky hypnotizace
Experimentální hypnóza
Výkony v hypnóze
Věková regrese
Terapeutické užití hypnózy
Specifické terapeut. sugesce
Halucinace, amnézie, posthypnotická sugesce
Hypnóza u dětí a odlišnosti dětské hypnózy
Další otázky využití hypnózy v lékařství 

Vedoucí kurzu:

PhDr. Lenka Gazdová

Kontakt pro přihlášky:

gazdoval@plkm.cz
Místo konání:
Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Havlíčkova 1265/50
767 01 Kroměříž

Kontakt na pořadatele:
Sekce pro hypnózu Psychiatrické společnosti ČLS JEP a sekce pro hypnózu České psychoterapeutické společnosti
Česká psychiatrická společnost z.s.
Ke Karlovu 460/11
120 00 Praha 2

V. celostátní konference AKP ČR

přidáno: 16. 2. 2018 6:07, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 16. 2. 2018 7:19 ]

V. celostátní konference AKP ČR

Minulé ročníky
16.11.-17.11.2018

Oznámení všem členům AKP ČR

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
za Subkatedru klinické psychologie IPVZ v Praze a za AKP ČR si Vám dovolujeme oznámit datum a místo konání V. Celostátní konference AKP ČR.

Konference se uskuteční v termínu 16.11. – 17.11. 2018, místem konání bude tradičně Hotel Continental v Brně.

Aktualizované informace budou průběžně zveřejňovány.

Těšíme se na setkání s vámi,

Mgr. Hana Jahnová PhDr. Pavel Král, Ph.D.
Místo konání:
Hotel Continental Brno
Kounicova 6
602 00 Brno
tel.: +420 541 519 111
e-mail: recepce@continentalbrno.cz

Kontakt na pořadatele:
Asociace klinických psychologů České republiky
Ke Karlovu 455/2
120 00 Praha
e-mail: jahnova.akpcr@seznam.cz

Mezi námi 2018

přidáno: 13. 12. 2017 7:57, autor: Jan Bažant

Mezi námi 2018
1.konference mezioborové spolupráce pro pomáhající profese moravskoslezského kraje

21.9.-22.9.2018

Hlavní přednášející: 

MUDr. Martin Hollý: Reforma psychiatrické péče 
Bc. Petra Hálková, DiS: Dynamika prolínání tří pilířů podpory u rodiny vychovávající dítě s postižením v časovém úseku sedmi let 
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.: Rodinná terapie a osoby s psychózou
Mgr. Romana Straussová, PhD.: Intervenční metoda O.T.A. v systému péče o dítě s PAS 
Diskusní panel: Člověk s psychózou v síti služeb
Diskusní panel: Dítě s pervazivní vývojovou poruchou v síti služeb 
Markéta Nováková: Cochemská praxe 
Ing. Bogdan Siderek: Multidisciplinární tým a tribal-leadership
MUDr. Jan Kubánek: Práce se sny v integrativní psychoterapii
MUDr. Jan Hálek: Vznik mobilního hospicu
PhDr. Lenka Turková:  Otevřený dialog
...a další přednášky, workshopy a bohatý kulturní večer!

Bližší info na www.spolekrovnovaha.cz
Přihlášky zasílejte na mezinami2018@gmail.com
Místo konání:
Kulturní a společenské středisko „Střelnice“
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín


Kontakt na pořadatele:
Naše Rovnováha, z.s.
Nová Cesta 3
Mistřovice
735 62 Český Těšín

Kognitivní poruchy a demence XIV

přidáno: 18. 9. 2017 23:01, autor: Jan Bažant

Kognitivní poruchy a demence XIV
odborný kurz

12.10.-13.10.2017

Odborný garant:
PhDr. Sabina Goldemundová, klinický psycholog, I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Přihlášky zasílejte na email: irena.rektorova@fnusa.cz
Místo konání:
Kino Scala
Moravské náměstí 3/127
602 00 Brno

Pořadatel:
Centrum pro kognitivní poruchy 1. neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny v Brně
Akademické centrum pro neurovědy LF MU v Brně ve spolupráci a pod záštitou Sekce kognitivní neurologie ČNS

1-10 of 13