Pravidla zveřejňování novinek

Příspěvky do rubriky Novinky jsou po zadání do systému schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Revizní komise). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba (aktuálně nejsou totožní s autorem příspěvku). Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).
Doplňující položky: odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další).
Pro zadání nového příspěvku využijte webový formulář na adrese http://goo.gl/DjzB7F.

Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience

přidáno: 27. 12. 2018 11:46, autor: Jan Bažant

Psychosociální rizikové a ochranné faktory a resilience
Nástroje pro zjišťování vztahového stylu, stresorů v dětství a v dalším průběhu života

25.1.-26.1.2018

Hlavní přednášející: 

Přednáší MUDr. Natália Kaščáková, psychiatrička – psychoterapeutka

Přihlášení online: www.czv.upol.cz
Další informace v přiložené pozvánce.
Místo konání:
Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)
Univerzitní 22
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Institut sociál.zdraví na UP v Olomouci a CMTF Univerzity Palackého, Olomouc
Univerzitní 22
771 11 Olomouc

Trauma a možnosti léčby

přidáno: 21. 12. 2018 1:06, autor: Jan Bažant

Trauma a možnosti léčby
odborná konference

24.1.-25.1.2019

Hlavní přednášející: 

O různých přístupech k léčbě traumatu budou přednášet: Doc. PhDr. Ludmila Čírtková, MUDr. S. Matoušek, PhDr. Petr Štěpaník, Mgr. Hana Vojtová, Mgr. Lukáš Novák, PhDr. Martina Vondrová, MUDr. Viliam Kušnír

Přihlášení formou úhrady účastnického poplatku na účet olomoucké pobočky: 2301108962/2010.
V poznámce uveďte celé své jméno. Více informací v přiloženém programu.
Místo konání:
Aula CMTF UP Olomouc
Univerzitní 244/22
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
AKP ČR Olomoucký kraj
Úzká 6
779 00 Olomouc

Vydávání diplomu celoživotního vzdělávání

přidáno: 20. 12. 2018 4:16, autor: Jan Bažant

Asociace klinických psychologů ČR, z.s. (dále jen AKP ČR) vydává předpis, který upravuje a konkretizuje požadavek celoživotního vzdělávání klinických psychologů zakotvený v zákoně č. 96/2004 Sb. v platném znění, viz § 53 a § 54.

Pro potřebu realizace dohody mezi zástupci segmentu poskytovatelů specializované ambulantní péče, VZP ČR a SZP ČR o navýšení hodnoty bodu za splnění kvalitativních kritérií uvedených ve vyhlášce č. 201/2018 Sb., příloha č. 3, A), 1. b) a h) zajišťuje AKP ČR agendu vydávání Diplomu celoživotního vzdělávání klinických psychologů (dále jen Diplom CŽV).

Diplom CŽV bude vydáván na dobu 5 let s platností od 1.1.2019 při dodržení požadavků uvedených v Předpisu. Na období do 21.1.2019 stanovuje AKP ČR pro vydávání Diplomu CŽV následující, dočasně platný postup.

Pro vyplnění žádosti byl zřízen web na adrese czv.akpcr.cz.

Web celoživotního vzdělávání

TOMAL 2 - Test paměti a učení pro děti a dospělé

přidáno: 16. 12. 2018 21:33, autor: Jan Bažant

TOMAL 2 - Test paměti a učení pro děti a dospělé
Jednodenní školící kurz

5.4.2019

Test paměti a učení (TOMAL 2) pro děti (od 5 let) a dospělé (do 60 let).

Detailní informace na www.propsyco.cz - na první straně.
Místo konání:
DYS-centrum
Stejskalova 192/9
180 00 Praha 8

Kontakt na pořadatele:
PhDr. Jiří Laciga, Ph.D.
akreditováno v AKP Zlín, AKP Praha
Ševcovská 2678
760 01 Zlín

Oznámení pro členy AKP ČR týkající se Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

přidáno: 6. 12. 2018 4:13, autor: Jan Bažant


Oznámení pro členy AKP ČR
týkající se Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. - Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.
Novela nařízení vstoupila v platnost 1. 9. 2018.

V rámci novely se psycholog ve zdravotnictví, potažmo klinický psycholog, může oficiálně vzdělávat v oboru psychoterapie a po úspěšném absolvování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru psychoterapie užívat označení odbornosti psychoterapeut.

Viz příloha č. 1 tohoto nařízení:
11. Psycholog ve zdravotnictví
Bod Obory specializačního vzdělávání Označení odbornosti specialistů
    1    Klinická psychologie                     Klinický psycholog
    2    Dětská klinická psychologie        Dětský klinický psycholog
    3    Psychoterapie                                Psychoterapeut

Celé znění vládního nařízení viz odkaz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-31.

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru psychoterapie do září t.r. neexistoval. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor vzdělávání a nelékařských profesí pověřilo vytvořením tohoto programu IPVZ, konkrétně Subkatedru klinické psychologie, kterou zastupuje PhDr. Pavel Král. Ph.D.

Dr. Král v průběhu října a listopadu svolal dvě pracovní schůzky, na kterých zástupci profesních odborných organizací, IPVZ a MZ ČR diskutovali o podobě nově vznikajícího vzdělávacího programu.

Dovolujeme si vás informovat o průběhu druhé schůzky formou oficiálních zápisů, které byly pořízeny. Zápisy zapsali zástupci AKP ČR a Dr. Král.

Oba zápisy tvoří součást tohoto sdělení, věnujte jim, prosím, vaši dostatečnou pozornost.

Děkuji,
se srdečným pozdravem,

Mgr. Hana Jahnová
prezidentka

Nové logo AKP ČR

přidáno: 3. 7. 2018 3:37, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 3. 7. 2018 3:37 ]

Zveřejňujeme podobu nově zvoleného loga AKP ČR. Děkujeme za spolupráci všem členům asociace, kteří se aktivně do volby zapojili. Aktuálně bude probíhat práce na podobě nových webových stránek. O dalších informacích budete informováni předsedy vašich poboček.

Prezidium AKP ČR

Smuteční oznámení o náhlém úmrtí pana PhDr. Jana Ženatého

přidáno: 13. 5. 2018 11:06, autor: Jan Bažant

Parte Jan Ženatý

Aktuální informace k GDPR

přidáno: 1. 5. 2018 23:03, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

Včera jsem obdržela aktuální informace od JUDr. Macha týkající se implementace GDPR, předávám je k dispozici a prosím o rozeslání všem členům Vašich poboček.

V příloze dr. Mach zasílá některé informace vztahující se k této problematice a vzory některých dokumentů.

Věnujte prosím,  Vaši pečlivou pozornost všem přílohám, zejména však příloze "GDPR informace pro poskytovatele zdravotních služeb" a její části Shrnutí bod 3), ve které je doporučováno, aby každý poskytovatel zdravotní služby do 25. května 2018 zavedl písemnou složku (šanon) nadepsaný jako „Implementace nařízení EU o ochraně osobních údajů u poskytovatele zdravotní služby“, ve které bude shromažďovat zejména doporučené  dokumenty.

Informace budou vyvěšeny také na webové stránky AKP ČR.

Hezký den,

Mgr. Hana Jahnová
Prezidentka AKP ČR

Stanovisko AKP ČR k dopisu PhDr. Jiřího Drahoty "Volby do výboru ČPtS 2018 - dopis ČAP"

přidáno: 30. 4. 2018 13:41, autor: Jan Bažant


Vážené členky a vážení členové, 

věnujte, prosím, svoji pozornost těmto aktuálním informacím v souvislosti s volbami do Výboru ČPtS ČLS JEP.
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP vyzvala svoje členy, aby do 20. dubna 2018 sestavili kandidátní listinu vážných zájemců, kteří se chtějí aktivně angažovat ve Výboru ČPtS, v revizní komisi a v etické komisi.
V souvislosti s touto událostí předseda ČAP PhDr. Jiří Drahota, vydal dopis ČAP - "Volby do výboru ČPtS 2018".
Prezidium AKP ČR se s dopisem Dr. Drahoty seznámilo v tomto týdnu a svoje stanovisko, jako reakci na dopis Dr. Drahoty, Vám nyní poskytuje na vědomí.

Informace předkládá v chronologickém pořadí:

Stanovisko AKP ČR ze dne 27.4.2018

AKP ČR, jakožto profesní organizace klinických psychologů ČR, která ve svých řadách sdružuje velký počet členů psychoterapeutů, souhlasila se zveřejněním níže uvedené nepřímé korespondence mezi ČPtS ČLS JEP a ČAP před blížícími se volbami do Výboru ČPtS ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že je AKP ČR v prvním dopise předsedy ČAP PhDr. Jiřího Drahoty ve specifickém kontextu zmiňována, považujeme za nutné zveřejnit také naše následující stanovisko:

AKP ČR dlouhodobě usiluje o přesné vyjasnění a vymezení hranic v oblasti využívání psychoterapeutického vzdělání. V kontextu uvedené korespondence považujeme za nutné znovu opakovat, že dominantním zájmem AKP ČR je vyjasnění pojmového prostoru pro pacienty a klienty, kteří jsou potenciálními zákazníky odborníků využívajících při své práci psychoterapeutické vzdělání. Považujeme za důležité definovat a oddělit psychoterapii jako léčbu těch, jejichž zdravotní stav odpovídá definici onemocnění z pohledu zdravotnické legislativy, tedy duševně i fyzicky nemocných, od využívání psychoterapeutického vzdělání při práci s klienty, kteří psychicky nemocní nejsou. V tomto smyslu AKP ČR v plné míře podporuje úsilí ČPtS ČLS JEP.

Prezidium AKP ČR, 27. 4. 2018

Pracovní verze Etického kodexu, aktualizované znění z února 2017

přidáno: 9. 6. 2017 4:42, autor: Jan Bažant


1-10 of 10