Pravidla zveřejňování novinek

Příspěvky do rubriky Novinky jsou po zadání do systému schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Revizní komise). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba (aktuálně nejsou totožní s autorem příspěvku). Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).
Doplňující položky: odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další).
Pro zadání nového příspěvku využijte webový formulář na adrese http://goo.gl/DjzB7F.

Psychosomatika

přidáno: 11. 9. 2018 5:08, autor: Jan Bažant

Psychosomatika
Úvod do psychosomatiky na psychodynamických základech

21.9.-22.9.2018

Hlavní přednášející: 

prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D.

Hlavní témata:

Still face experiment a bonding jako modelové situace ozřejmující biopsychosociální přístup ke zdraví a jeho poruchám. 
Emoce a jejich vliv na regulace organizmu. 
Subjektivní prožívání těla a chování v nemoci.
Vývoj osobnosti – genetické předpoklady, prenatální vývoj, základní milníky vývoje osobnosti v jednotlivých fázích vývoje dítěte a jejich možné poruchy

Přihlašování online: www.czv.upol.cz
Místo konání:
Univerzitní 22
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Institut sociálního zdraví na UP v Olomouci a Cyrilometodějská teologická fakulta UP v Olomouci
Univerzitní 22
779 00 Olomouc

Psychodiagnostický den

přidáno: 11. 9. 2018 5:05, autor: Jan Bažant

Psychodiagnostický den

11.10.-11.10.2018

Psychodiagnostika dospělých, přednáší doc. PhDr. Marek Preiss Ph.D.
Psychodiagnostika dětí, přednáší Mgr. Jana Šašková

Přihlašování: anitapetru@seznam.cz
Více informací v pozvánce.
Místo konání:
BEA campus
Tř. Kosmonautů 1288/1
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
AKP ČR Olomouckého kraje
Úzká 6
772 00 Olomouc
tel.: +420 000 000 000
mail: xxx@xxx.xx

Konference CEREBROCON 2018

přidáno: 11. 9. 2018 4:32, autor: Jan Bažant

Konference CEREBROCON 2018
Amyotrofická laterální skleróza

10.10.-11.10.2018

Hlavní téma: 

Diagnostika, kmenové buňky, současná farmakoterapie, paliativní péče - dospělí i děti, psychologická péče, respirační problematika, ošetřovatelská péče, kazuistiky a další
Místo konání:
Státní léčebné lázně Janské Lázně
Dětská léčebna Vesna
Horní promenáda 268
542 25 Janské Lázně

Kontakt na pořadatele:
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Náměstí Svobody 272
542 25 Janské Lázně

Certifikovaný kurz "Praktická neuropsychologie dospělých"

přidáno: 14. 8. 2018 10:55, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 3. 9. 2018 3:53 ]

Certifikovaný kurz "Praktická neuropsychologie dospělých"

24.9.2018-30.6.2019

Subkatedra klinické psychologie pořádá:

Certifikovaný kurz – Praktická klinická neuropsychologie dospělých

Tematicky kurz pokrývá běžnou neuropsychologickou problematiku, s níž se může setkat psycholog v běžné klinicko-psychologické praxi.

Odkazy s dalšími informacemi a možností přihlášení: 

Podrobná anotace kurzu zde:

Kontaktní informace:
subkatedra.psychologie@gmail.com
Místo konání:
Hotel ILF
Budějovická 15
140 00 Praha 4

Kontakt na pořadatele:
Subkatedra klinické psychologie IPVZ
Ruská 85
100 05 Praha 10

Konference ZA DVEŘMI II

přidáno: 9. 8. 2018 6:19, autor: Jan Bažant

Konference ZA DVEŘMI II
Dětská psychoterapie aneb Proč každý psychoterapeut pracuje s dítětem jinak

AKP ČR souhlasí se zveřejněním této anotace, protože považuje program konference pro klinické psychology za přínosný. AKP ČR zároveň upozorňuje na to, že termíny "psychoterapie" a "psychoterapeut" nejsou v kontextu konference používány v souladu s oficiálním postojem AKP ČR. Zveřejnění anotace není možné chápat jako souhlas AKP ČR se způsobem používání těchto termínů.  
19.11.-20.11.2018

Konference ZA DVEŘMI II by chtěla ukázat, jak různé psychoterapeutické směry pracují s dětmi a proč jeden terapeut dělá něco jiného nežli ten druhý. Setkáte se tu s terapeutickými přístupy, které mají svůj vlastní filozofický základ a univerzálně jej aplikují na všechny své klienty. V případě dětí se komunikace přizpůsobuje jejich potřebám. Zároveň se tu setkáte s přístupy, které jsou specializované na konkrétní dětské obtíže. Všechny mohou pracovat účinně, ale zároveň svou formou, procesem a myšlenkovým základem odlišně.
Čekají nás 4 přednášky a 15 paralelních workshopů. 

Bližší informace o programu konference: 
Místo konání:
Komunitní centrum Matky Terezy
U Modré školy 2337/1
149 00 Praha 11 – Háje

Kontakt na pořadatele:
Velký vůz Sever - poradenské a vzdělávací centrum, z. ú.
Sloupská 135
473 01 Nový Bor

Nové logo AKP ČR

přidáno: 3. 7. 2018 3:37, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 3. 7. 2018 3:37 ]

Zveřejňujeme podobu nově zvoleného loga AKP ČR. Děkujeme za spolupráci všem členům asociace, kteří se aktivně do volby zapojili. Aktuálně bude probíhat práce na podobě nových webových stránek. O dalších informacích budete informováni předsedy vašich poboček.

Prezidium AKP ČR

Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých

přidáno: 5. 6. 2018 3:16, autor: Jan Bažant

Certifikovaný kurz Klinická neuropsychologie dospělých
3. běh kurzu

8.10.2018

Nabízíme možnost přihlášení se do třetího běhu certifikovaného kurzu Klinická neuropsychologie dospělých. Certifikovaný kurz je koncipován jako teoreticko-praktický, jeho cílem je seznámení účastníků s teoretickými základy klinické neuropsychologie dospělých a praktickou aplikací neuropsychologických metod. Kurz je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.a organizuje jej 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze.

Garanty a koordinátory kurzu jsou: Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D., PhDr. et PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D. a prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Počet účastníků maximálně 18
Délka kurzu: 21 vyučovacích dnů po 8 vyučovacích hodinách.

Počet kreditů: 101 kreditů

Cena: 950,- Kč za jedno setkání (19 950 Kč za kurz)
Místo konání:
Neurologická klinika
1. LF UK a VFN v Praze
Kateřinská 30
128 21 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Tomáš Nikolai
Neurologická klinika
1. LF UK a VFN v Praze
Kateřinská 30
128 21 Praha 2

Smuteční oznámení o náhlém úmrtí pana PhDr. Jana Ženatého

přidáno: 13. 5. 2018 11:06, autor: Jan Bažant

Parte Jan Ženatý

Aktuální informace k GDPR

přidáno: 1. 5. 2018 23:03, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

Včera jsem obdržela aktuální informace od JUDr. Macha týkající se implementace GDPR, předávám je k dispozici a prosím o rozeslání všem členům Vašich poboček.

V příloze dr. Mach zasílá některé informace vztahující se k této problematice a vzory některých dokumentů.

Věnujte prosím,  Vaši pečlivou pozornost všem přílohám, zejména však příloze "GDPR informace pro poskytovatele zdravotních služeb" a její části Shrnutí bod 3), ve které je doporučováno, aby každý poskytovatel zdravotní služby do 25. května 2018 zavedl písemnou složku (šanon) nadepsaný jako „Implementace nařízení EU o ochraně osobních údajů u poskytovatele zdravotní služby“, ve které bude shromažďovat zejména doporučené  dokumenty.

Informace budou vyvěšeny také na webové stránky AKP ČR.

Hezký den,

Mgr. Hana Jahnová
Prezidentka AKP ČR

Stanovisko AKP ČR k dopisu PhDr. Jiřího Drahoty "Volby do výboru ČPtS 2018 - dopis ČAP"

přidáno: 30. 4. 2018 13:41, autor: Jan Bažant


Vážené členky a vážení členové, 

věnujte, prosím, svoji pozornost těmto aktuálním informacím v souvislosti s volbami do Výboru ČPtS ČLS JEP.
Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP vyzvala svoje členy, aby do 20. dubna 2018 sestavili kandidátní listinu vážných zájemců, kteří se chtějí aktivně angažovat ve Výboru ČPtS, v revizní komisi a v etické komisi.
V souvislosti s touto událostí předseda ČAP PhDr. Jiří Drahota, vydal dopis ČAP - "Volby do výboru ČPtS 2018".
Prezidium AKP ČR se s dopisem Dr. Drahoty seznámilo v tomto týdnu a svoje stanovisko, jako reakci na dopis Dr. Drahoty, Vám nyní poskytuje na vědomí.

Informace předkládá v chronologickém pořadí:

Stanovisko AKP ČR ze dne 27.4.2018

AKP ČR, jakožto profesní organizace klinických psychologů ČR, která ve svých řadách sdružuje velký počet členů psychoterapeutů, souhlasila se zveřejněním níže uvedené nepřímé korespondence mezi ČPtS ČLS JEP a ČAP před blížícími se volbami do Výboru ČPtS ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že je AKP ČR v prvním dopise předsedy ČAP PhDr. Jiřího Drahoty ve specifickém kontextu zmiňována, považujeme za nutné zveřejnit také naše následující stanovisko:

AKP ČR dlouhodobě usiluje o přesné vyjasnění a vymezení hranic v oblasti využívání psychoterapeutického vzdělání. V kontextu uvedené korespondence považujeme za nutné znovu opakovat, že dominantním zájmem AKP ČR je vyjasnění pojmového prostoru pro pacienty a klienty, kteří jsou potenciálními zákazníky odborníků využívajících při své práci psychoterapeutické vzdělání. Považujeme za důležité definovat a oddělit psychoterapii jako léčbu těch, jejichž zdravotní stav odpovídá definici onemocnění z pohledu zdravotnické legislativy, tedy duševně i fyzicky nemocných, od využívání psychoterapeutického vzdělání při práci s klienty, kteří psychicky nemocní nejsou. V tomto smyslu AKP ČR v plné míře podporuje úsilí ČPtS ČLS JEP.

Prezidium AKP ČR, 27. 4. 2018

1-10 of 18