Pravidla zveřejňování novinek

Příspěvky do rubriky Novinky jsou po zadání do systému schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Revizní komise). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba (aktuálně nejsou totožní s autorem příspěvku). Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).
Doplňující položky: odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další).
Pro zadání nového příspěvku využijte webový formulář na adrese http://goo.gl/DjzB7F.

Mezi námi 2018

přidáno: 13. 12. 2017 7:57, autor: Jan Bažant

Mezi námi 2018
1.konference mezioborové spolupráce pro pomáhající profese moravskoslezského kraje

21.9.-22.9.2018

Hlavní přednášející: 

MUDr. Martin Hollý: Reforma psychiatrické péče 
Bc. Petra Hálková, DiS: Dynamika prolínání tří pilířů podpory u rodiny vychovávající dítě s postižením v časovém úseku sedmi let 
PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.: Rodinná terapie a osoby s psychózou
Mgr. Romana Straussová, PhD.: Intervenční metoda O.T.A. v systému péče o dítě s PAS 
Diskusní panel: Člověk s psychózou v síti služeb
Diskusní panel: Dítě s pervazivní vývojovou poruchou v síti služeb 
Markéta Nováková: Cochemská praxe 
Ing. Bogdan Siderek: Multidisciplinární tým a tribal-leadership
MUDr. Jan Kubánek: Práce se sny v integrativní psychoterapii
MUDr. Jan Hálek: Vznik mobilního hospicu
PhDr. Lenka Turková:  Otevřený dialog
...a další přednášky, workshopy a bohatý kulturní večer!

Bližší info na www.spolekrovnovaha.cz
Přihlášky zasílejte na mezinami2018@gmail.com
Místo konání:
Kulturní a společenské středisko „Střelnice“
Střelniční 256/1
737 01 Český Těšín


Kontakt na pořadatele:
Naše Rovnováha, z.s.
Nová Cesta 3
Mistřovice
735 62 Český Těšín

Spolupráce klinického psychologa a posudkového lékaře

přidáno: 28. 11. 2017 3:39, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 29. 11. 2017 2:37 ]

Spolupráce klinického psychologa a posudkového lékaře

23.2.2018 9-15

Subkatedra klinické psychologie IPVZ a Ústavem sociálního a posudkového lékařství UK pořádají kurz


Hlavní přednášející:

doc.MUDr.Libuše Čeledová,Ph.D., vedoucí Ústavu sociálního a posudkového lékařství LF UK v Plzni

MUDr. Rostislav Čevela, Ph.D.

Program:
1) Posuzování zdravotního stavu
- Nemocenské pojištění a posuzování zdravotního stavu
- Důchodové pojištění a posuzování zdravotního stavu
- Sociální pomoc a posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na péči
2) Možný přínos klinicko-psychologické diagnostiky
- hlavní oblasti, v nichž je očekáváno klinicko-psychologické vyšetření
- očekávané závěry a formulace
3) Diskuse
4) Kazuistiky
- účastníci mohou donést vlastní kazuistiku
Místo konání:
HOTEL ILF
Budějovická 15/743
140 00 Praha 4

Kontakt na pořadatele:
IPVZ
Ruská 85
100 05 Praha 10

Kognitivní poruchy a demence XIV

přidáno: 18. 9. 2017 23:01, autor: Jan Bažant

Kognitivní poruchy a demence XIV
odborný kurz

12.10.-13.10.2017

Odborný garant:
PhDr. Sabina Goldemundová, klinický psycholog, I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně
Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D., I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně

Přihlášky zasílejte na email: irena.rektorova@fnusa.cz
Místo konání:
Kino Scala
Moravské náměstí 3/127
602 00 Brno

Pořadatel:
Centrum pro kognitivní poruchy 1. neurologické kliniky LF MU ve FN u sv. Anny v Brně
Akademické centrum pro neurovědy LF MU v Brně ve spolupráci a pod záštitou Sekce kognitivní neurologie ČNS

Narativní práce s dětským traumatem

přidáno: 22. 8. 2017 11:45, autor: Jan Bažant

Narativní práce s dětským traumatem
120hodinový výcvik akreditovaný MPSV

19.2.-20.2.2018

Výcvik je určen pomáhajícím pracovníkům dětí, které prožily trauma. Nabízí trénink v narativním rozhovoru a používání kreativních hravých technik tak, aby dítěti pomohly přetvořit si původní traumatický příběh v jiný nový příběh léčivý.

Témata výcviku:
- Trénink narativního přístupu – hledání výjimky z traumatického příběhu, rozvíjení nového léčivého příběhu
- Trénink komunikace – systemické dotazování, externalizace
- Kreativní metody pro narativní práci s dětmi
- Práce s loutkou
- Hry, prožitkové aktivity a prvky dramaterapie v narativním pojetí

Bližší informace o výcviku a přihlášku naleznete na www.velkyvuz-sever.cz
Místo konání:
ISZ - Management centrum
Máchova 7
120 00 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
Velký vůz Sever
Sloupská 135
473 01 Nový Bor
tel.: +420 777 594 441
e-mail:  sever@velkyvuz.cz

Nový psychoterapeutický výcvik SUR

přidáno: 31. 7. 2017 5:58, autor: Jan Bažant

Nový psychoterapeutický výcvik SUR

Přijímací řízení - září/říjen 2017
První setkání - listopad/prosinec 2017

SUR, institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s., otevírá v rámci programu komplexního vzdělávání v psychoterapii v r. 2017 další výcvikovou komunitu, kterou povede Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Rozsah 600 výcvikových hodin během pěti let (2017-2022; v běžném roce 1 komunitní týden, 1 prodloužený komunitní víkend a 2 skupinové víkendy). Výcvik má základní psychodynamické zaměření s integrací některých dalších uznávaných
psychoterapeutických přístupů.
 
Program komplexního vzdělávání v psychoterapii Institutu SUR je v ČR schválený pro zdravotnictví spojenou komisí odborných společností (Psychoterapeutická a Psychiatrická společnost ČLS JEP, Asociace klinických psychologů ČR), akreditovaný pro resort školství a certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii. Je uznávaný Evropskou asociací pro psychoterapii. Řídí se standardy a etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti. Je rovněž certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii.

Více viz na www.sur.cz.
Info sur@sur.cz, kamil.kalina@lf1.cuni.cz
Místo konání:
bude uvedeno

Kontakt na pořadatele:
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Klinika adiktologie 1. LF a VFN
Univerzita Karlova v Praze
Apolinářská 4
128 00 Praha 2

tel.: +420 731 249 809
mail: kamil.kalina@lf1.cuni.cz

Pracovní verze Etického kodexu, aktualizované znění z února 2017

přidáno: 9. 6. 2017 4:42, autor: Jan Bažant


Zpravodaj reformy péče o duševní zdraví 1/2016

přidáno: 16. 11. 2016 6:19, autor: Jan Bažant

První číslo zpravodaje o reformě péče o duševní zdraví. Z obsahu: 
http://us14.campaign-archive1.com/?u=f598024a6b3c9a964399e26b6&id=5a67a9c327&e=6efe0c270c
Více zde.

3. oznámení všem členům AKP ČR ve věci stanoviska Prezidia k návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR

přidáno: 16. 11. 2016 5:36, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věnujte, prosím, svoji pozornost již 3. oznámení týkající se uzavírání návrhu smluv se VZP ČR.
První oznámení jsme přes předsedy jednotlivých poboček dávali na vědomí v polovině měsíce července (11.7.), druhé oznámení v říjnu (5.10.).
Doporučení zněla: t.č. nepodepisovat návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.

3. oznámení

Prezidium AKP ČR se na svém pravidelném jednání dne 7. 11. t.r. opět zabývalo danou situací; k tomu dni na dopis odeslaný dne 23. 9. t.r. a adresovaný řediteli VZP ČR a předsedovi Správní rady VZP ČR nikdo z uvedených pánů nereagoval. Prezidium se usneslo, že prezidentka projedná danou situaci s JUDr. Janem Machem a opět požádá o schůzku přímo s ředitelem VZP ČR.
Po jednání prezidia byl v odpoledních hodinách doručen dopis z VZP ČR, který podepsal MUDr. JUDr. Petr Hoňek, náměstek ředitele pro zdravotní péči, ve kterém stanovisko AKP ČR opět odmítá (viz příloha č. 1 tohoto dopisu).
V aktuálně rozesílaných návrzích smlouvy se VZP ČR opírá o občanský zákoník – cituji – „Ve smyslu ustanovení §1735 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovujeme pro přijetí návrhu Smlouvy lhůtu 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Nedodržením této lhůty, nedojde-li k jiné dohodě, nabídka zaniká. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nabídky nejsou“.

Z osobní schůzky s Dr. Machem uvádím základní myšlenky a doporučení:
„Smlouva na dobu určitou na 8 let odpovídá nyní platné rámcové smlouvě (vyhlášce č. 618/2006 Sb.). Pro soukromého klinického psychologa je určitě mnohem lepší mít podepsanou smlouvu na dobu určitou – 8 let, než nemít smlouvu žádnou s tím, že dosavadní smlouva se mu prolongací automaticky prodlouží pouze o jeden rok. A po jednom roce může být ekonomická situace méně příznivá než nyní a VZP ČR může sdělit, že již smlouvu na další období neuzavře. Jako soukromý klinický psycholog bych tedy neváhal smlouvu na 8 let akceptovat a naopak bych se velmi obával, že pokud to neudělám, nebo tam uvedu poznámku, že s něčím ve smlouvě nesouhlasím, čímž mohu celou smlouvu zneplatnit, skončím jako nesmluvní poskytovatel.“

Prezidium AKP ČR považuje návrh smlouvy na dobu určitou, tj. na 8 let, za diskriminující, v rámci segmentu ambulantní specializované péče VZP ČR rozděluje odbornosti bez dostupných věcných argumentů a některé odbornosti zřejmě neoprávněně zvýhodňuje.
Podporu nedostatkové klinickopsychologické péče ze strany VZP ČR si prezidium představuje jiným způsobem (ať již ze strany vedení VZP ČR, Správní rady VZP ČR či zástupce MZ ČR v ní).

Prezidium AKP ČR všem kolegům děkuje za podporu, ale v současné době nezbývá než doporučit podepsání návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou, tj. 8 let.

Děkujeme,
se srdečným pozdravem,

PhDr. Karel Koblic                                                                    Mgr. Hana Jahnová
  člen Prezidia                                                                            AKP ČR prezidentka

AKP ČR, Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2

V Praze dne 15. 11. 2016

2. oznámení všem členům AKP ČR ve věci stanoviska Prezidia k návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR

přidáno: 11. 10. 2016 3:14, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věnujte, prosím, svoji pozornost tomuto 2. oznámení týkající se uzavírání smluv se VZP ČR.

První oznámení jsme přes předsedy jednotlivých poboček dávali na vědomí v polovině měsíce července (11.7.), tehdejší doporučení znělo: t.č. nepodepisovat smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.

2. oznámení:

Prezidium AKP ČR se na své výjezdním jednání ve dnech 2. 10. až 3. 10. t.r. aktuálně zabývalo danou situací.
Dr. Koblic a prezidentka seznámili s aktuálními informacemi: vzhledem k tomu, že na dopis ze dne 11. 7. 2016 náměstek Honěk, nebo někdo jiný s VZP ČR, nereagoval, písemně jsme dne 23. 9. 2016 oslovili přímo předsedu Správní rady VZP ČR a ředitele VZP ČR. Opakovaně jsem uvedli argumenty vztahující se k této záležitosti a požádali jsme oba představitele zdravotní pojišťovny, aby se danou situací zabývali.

Pro úplnost informací Vám k oznámení formou příloh přikládáme:

Za 1, dopis pro předsedu Správní rady VZP ČR společně se třemi přílohami
Za 2, dopis pro ředitele VZP ČR, přílohy se shodují s přílohami dopisu pro předsedu správní rady.

Prezidium se usneslo, že nadále budeme vyvíjet aktivitu k jednání s představiteli VZP ČR ve smyslu uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu neurčitou a nadále doporučuje: nepodepisovat smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.
Jedním z argumentů proč nepodepsat, je fakt, že smlouva uzavřená na 8 let má menší tržní hodnotu než smlouva uzavřená na dobu neurčitou, což může být významným faktem při prodeji privátní praxe.

Aktuálně naše doporučení trvá do odvolání, nejpozději do prosincového jednání Prezidia AKP ČR dne 5. 12. 2016.

Pokud naše snahy nyní nebudou úspěšné a smlouvy na dobu 8 let doporučíme podepsat, jistě budeme o smlouvách na dobu neurčitou dále vyjednávat.

V tuto chvíli nemáme zpětnou reakci od členů poboček, kolik členů již stávající smlouvy na dobu 8 let podepsalo. Ocenili bychom informaci od Vás, obdrženou od předsedů jednotlivých poboček, kolik z Vás již smlouvu podepsalo. Sdělte, prosím, krátkou zprávou Vašim předsedům do 21. 10. 2016, jak jste tuto situaci sami vyřešili.

Děkujeme za spolupráci,
se srdečným pozdravem,

PhDr. Karel Koblic                                                                    Mgr. Hana Jahnová
  člen Prezidia                                                                            AKP ČR prezidentka

Aktuální stanovisko AKP ČR k návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR

přidáno: 17. 7. 2016 22:04, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věnujte, prosím, svoji pozornost aktuální situaci týkající se uzavírání smluv se VZP ČR.
K tomuto krátkému oznámení přikládáme:

VZP ČR trvá na svých argumentech a odmítá s námi uzavřít smlouvy na dobu neurčitou jako s ostatními ambulantními specialisty.


za 3, žádáme také Vás o zvážení celé situace, o aktivní přístup v dané věci a o Vaše případné vyjádření. Domníváme se, že by bylo vhodné, abyste se dle vlastního uvážení vyjádřili k této situaci také Vy, řádní členové asociace. Pro tento případ jsme připravili možné znění dopisu, které je určené náměstku Hoňkovi.

Aktuální doporučení zní:
t.č. nepodepisovat smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.

O dalším vývoji situace Vás budeme dále aktuálně informovat.

PhDr. Karel Koblic                                                                    Mgr. Hana Jahnová
  člen Prezidia                                                                            AKP ČR prezidentka

V Praze dne 11. 7. 2016

1-10 of 10