Pravidla zveřejňování novinek

Příspěvky do rubriky Novinky jsou po zadání do systému schvalovány místně příslušnou pobočkou nebo řídícím orgánem AKP ČR (Prezidium, Etická komise a Revizní komise). Za obsah a aktuálnost informace ručí pořadatel nebo žádající osoba (aktuálně nejsou totožní s autorem příspěvku). Stejná osoba ručí za informování o stažení příspěvku pro neaktuálnost a za odstranění chyb. Zveřejnění příspěvků je bezplatné. O schválení a publikování příspěvku budete informováni e-mailem. Po dosažení data konání bude příspěvek archivován v podsekci Archív akcí.

Minimálním rozsah informace: co (název a téma), kdy, kde a kdo pořádá (kontakt na pořadatele).
Doplňující položky: odkaz na detailní informace mimo web AKP ČR, přihlašování, leták či plakát (běžné formáty PDF, JPG a další).
Pro zadání nového příspěvku využijte webový formulář na adrese http://goo.gl/DjzB7F.

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 2019

přidáno: 7. 3. 2019 4:05, autor: Jan Bažant

PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 2019
Odborná konference

12.4.-13.4.2019

PROGRAM

PhDr. Ing. Martin Pospíchal, PhD. :
VLIV NAŠICH EMOCÍ NA IMUNITNÍ SYSTÉM A ZDRAVÍ

MUDr. Olga Dostálová, CSc .: 
VÝZNAM PSYCHICKÝCH FAKTORŮ U ZHOUBNÉ NÁDOROVÉ NEMOCI A MOŽNOSTI JEJÍHO OVLIVNĚNÍ PSYCHOTERAPIÍ

MUDr. Alena Procházková-Večeřová :
BIOSYNTÉZA: OD PANCÍŘE KE ZDROJŮM

doc. MUDr. Dobroslava Jandová :
KONVENČNÍ A NEKONVENČNÍ MEDICÍNA

PaedDr. ICLic. Michal Podzimek, PhD., Th.D. :
HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K PACIENTOVI SKRZE THEONOMII

RNDr. Peter Minárik, PhD. :
OSAMĚLOST

MUDr. Ingrid Strobachová, PhD. :
JSME TĚLO NEBO MÁME TĚLO?

MUDr. Zora Bártová :
HOMEOPATIE – ZAPOVĚZENÁ MEDICÍNA?

Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D., Mgr. Martina Pourová :
PSYCHOTERAPIE U PACIENTŮ S MEDICÍNSKY NEVYSVĚTLITELNÝMI SYMPTOMY: PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY VÝZKUMNÉHO PROJEKTU

Registrace: www.plstbk.cz v sekci „pro odborníky“
Místo konání:
Městské kulturní zařízení
Masarykova 307/20
785 01 Šternberk

Kontakt na pořadatele:
Psychiatrická léčebna Šternberk
Olomoucká 1848/173
785 01 Šternberk

Autogenní trénink - základní stupeň

přidáno: 7. 3. 2019 3:59, autor: Jan Bažant

Autogenní trénink - základní stupeň

15.3.-16.3.2019

Lektor:
prof. MUDr. Jozef Hašto, Ph.D., psychiatr a psychoterapeut s dlouholetou praxí. 

Seminář je zaměřený na osvojení si základního stupně autogenního tréninku (AT)
a bude mít několik výukových úrovní. 

Program:
 • Historie vzniku metody AT, definice, souvislosti s jinými psychoterapeutickými metodami.
 • Teorie působení AT; psychické a fyziologické změny při AT; indikace a kontraindikace AT a využití metody v pomáhajících profesích. 
 • Osvojení polohy při cvičení, vysvětlení a nácvik.
 • Diskuse, rekapitulace, ověření znalostí, evaluace.
Přihlášení online přes web:  www.czv.upol.cz
Místo konání:
Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)
Univerzitní 22
779 00 Olomouc

Kontakt na pořadatele:
Institut sociálního zdraví (OUSHI) a Cyrilometodějská teologická fakulta (CMTF)
Univerzitní 22
779 00 Olomouc

Informace z pracovních schůzek na Ministerstvu zdravotnictví ČR ve dnech 13.2. a 19.2.2019

přidáno: 1. 3. 2019 1:20, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 7. 3. 2019 9:31 ]


Schůzka 13.2.2019


Přítomni:
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – MZ ČR, náměstek pro zdravotní péči
Mgr. Alice Strnadová, MBA – MZ ČR, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání. Hlavní sestra ČR
Mgr. Lucie Krausová – MZ ČR, ředitelka odboru legislativního
Mgr. Zuzana Svobodová, Mgr. Hana Jahnová, Mgr. Oldřich Ďurech – AKP ČR

Obsah setkání:

 1. Dodáno stanovisko Katedry klinické psychologie IPVZ, které je v souladu s AKP ČR, diferencující specializovanou péči oboru dětská klinická psychologie (DKP) – MZ ČR převzato.
 2. Představena naše práce na úkolech vyplývajících ze schůzky dne 23.1.2019
  • předložena pracovní verze zákona č. 95/2004 Sb. s integrací oboru KP, včetně pracovní verze důvodové zprávy k přechodu do zákona
  • předložena pracovní verze nové koncepce oboru KP
  • v diskusi probrána „pro a proti“ setrvání KP v zákoně č. 96/2004 Sb. či přechodu do zákona č. 95/2004 Sb.
  • diskutována aktuální podoba zákona č. 96/2004 Sb. § 22 ve smyslu označování odbornosti klinický psycholog ve zdravotnických zařízeních, které jsou zřizovány přímo ministerstvem zdravotnictví (kliničtí psychologové se na některých pracovištích stávají psychology ve zdravotnictví, není akceptováno celé dlouhé nové označení KP); MZ ČR připraví oficiální stanovisko k označení odbornosti klinický psycholog, které bude zveřejněno na webových stránkách MZ ČR
  • vzhledem k velké legislativní změně, která by s přechodem do zákona č. 95/2004 Sb. souvisela, ze strany MZ ČR vyslovena potřeba, abychom měli vyjednánu podporu odborností zahrnutých v daném zákoně
  • současně ze strany MZ ČR vyjádřeno porozumění pro naše argumenty - nejen po stránce výkonu povolání, diagnostiky i péče o pacienty, kde je podobnost s lékařskými profesemi významná, ale i po stránce legislativní.
 3. Z naší strany jasně vyjádřen zájem o to, aby byla legislativně podpořena možnost nadstavbového vzdělávání lékařů v psychoterapii. Pojmenovány negativní důsledky toho, že lékaři se aktuálně v psychoterapii nemohou vzdělávat. Probrán historický kontext zákonného „rozdělení“ lékařských oborů a oboru KP a náš trvající zájem na tom, aby vzdělávání v psychoterapii probíhalo dle obdobných pravidel. Hlavním argumentem z naší strany byla podpora spolupráce zdravotnických odborností, v rámci komplexní psychoterapeutické a psychosomatické léčby
 4. Diskutována vhodnost otevřených setkání nad ujasněním terminologie při poskytování psychoterapeutické péče. Pan náměstek Prymula vyjadřuje otevřenost organizovat tato setkání na půdě MZ ČR
 5. Představen náš zájem o spolupráci v rámci reformy péče o duševní zdraví, dosavadní kroky k integraci do pracovních skupin, současně i potřeba v rámci spolupráce jak zachovat dosavadní funkční formy klinicko-psychologické péče, tak i potřeba získat od zdravotních pojišťoven větší ochotu k navazování smluvních vztahů pro poskytování KP i psychoterapeutické péče. Ze strany MZ vyjádřena podpora
 6. Probráno celoživotní vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb. zdravotnický pracovník je povinen se celoživotně vzdělávat. Profesní organizace je kompetentní vytvářet podmínky celoživotního vzdělávání.

Schůzka 19.2.2019

Přítomni:
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr zdravotnictví ČR
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D – MZ ČR, náměstek pro zdravotní péči
Mgr. Lucie Krausová – MZ ČR, ředitelka odboru legislativního
MUDr. David Kasal, MHA - poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru pro zdravotnictví PS PČR
Marta Pečeňová – členka Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS
Mgr. Zuzana Svobodová, Mgr. Hana Jahnová – AKP ČR

Obsah setkání:

 1. Z naší strany nastíněna motivace k setkání, průběh dosavadních schůzek na MZ ČR v tomto roce. Pan ministr i pan náměstek Prymula vyjadřují respekt k našemu zájmu přejít do zákona č. 95. Projednávány jednotlivosti – pan ministr zajímá se o naše odborné argumenty (předkládáme v rozpracované důvodové zprávě), hovoří o potřebě ujistit se o souladu s evropskou legislativou (toto otázka na odbor legislativní). Potvrzujeme náš zájem o ukotvení možnosti nadstavbového vzdělávání v psychoterapii jak pro klinické psychology, tak i lékaře. V této souvislosti objasňujeme význam případného ustanovení České komory klinických psychologů pro podporu odborného výkonu našeho povolání, argumenty akceptovány. Potvrzen náš úkol ze schůzky dne 13.2. – jednat s odbornými společnostmi, zajistit si jejich podporu pro naše kroky, než budou započaty legislativní práce v rámci MZ ČR.
 2. Podpora dětské klinické psychologie: diskutována potřeba podpory oboru. Ze strany MZ ČR vnímána obtíž, že vzdělávání v DKP je časově příliš náročné, nenabízí výhled na navýšení počtu DKP, proto doporučeno zkrácení doby přípravy DKP. Hovoříme o stanovisku AKP ČR z roku 2015, kdy v rámci novelizace zákona č. 95 i 96 byla délka specializačního vzdělávání v KP zkrácena na 4 roky při zachování odbornosti Přislíbeno toto probrat v rámci prezidia a odborné rady. Společným konsenzem však při schůzce zůstává, že změny v délce vzdělávání nesmí ovlivnit úroveň naší odbornosti. Na závěr schůzky sdělena pozitivní informace - za podpory p. náměstka Podhrázkého byl podepsán projekt pro specializační vzdělávání v DKP.
 3. Ze strany pana náměstka Prymuly opětovně deklarován zájem MZ ČR na vymezení terminologie pro poskytování psychoterapie.
 4. Vzhledem k času setkání jen krátce zmíněny naše snahy integrovat se do reformy péče o duševní zdraví, formálně akceptováno.
 5. S panem poslancem Kasalem domluveno, že vypracujeme formát nových výkonů pro KP a DKP, včetně změn v indexaci výkonů KP.
Jako součást zápisu vkládáme pro další diskusi na prezidiu a odborné radě 5 příloh (viz. níže) – dokumenty týkající se pracovní verze novely zákona č. 95/2004 Sb.; pracovní verzi koncepce oboru a stanovisko Katedry klinické psychologie IPVZ vymezující kompetence DKP.

Zapsaly: Zuzana Svobodová, Hana Jahnová dne 25.2.2019.

Informace ke kvalifikaci v psychoterapii

přidáno: 27. 2. 2019 2:44, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 27. 2. 2019 8:04 ]


Formalizovaná podoba kvalifikace v psychoterapii se v ČR uplatňuje od devadesátých let. Vstupními podmínkami vždy byly atestace z klinického lékařského oboru či atestace v klinické psychologii a akreditovaný psychoterapeutický výcvik.

Formou této kvalifikace byla nejprve tzv. Funkční specializace v psychoterapii. Tu udělovala Subkatedra psychoterapie IPVZ, měla formu atestační zkoušky (kazuistika, po jedné otázce ze tří okruhů). Tato forma kvalifikace byla později ze strany MZ zrušena. Na podnět MZ ČR Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP v roce 2009 připravila Certifikovaný kurz v psychoterapii jako ekvivalent (praktický průběh zkoušky byl stejný jako dřív, jen přibyl týden teoretické výuky). Tento kurz MZ ČR akreditovalo a v roce 2013 reakreditovalo. V roce 2016 zasáhlo MZ znovu a akreditaci odejmulo s tím, že není možné, aby lékaři absolvovali certifikovaný kurz, protože ten je akreditovaný podle zákona 96/2004 - a podle toho se lékaři vzdělávat nemohou. ČPtS ČLS JEP se mnohokrát odvolávala, věc řešila i Rozkladová komise MZ, ale závěr MZ ČR byla akreditace kurzu pouze pro klinické psychology. Od jara 2016 tedy psychiatři (a ostatní lékaři) žádnou formalizovanou kvalifikaci v psychoterapii získávat nemohou. Pro ně se chystá projekt kvalifikačního kurzu, ale zatím je ve stadiu příprav. 

Pokud jde o klinické psychology, ti mohli absolvovat zmíněný certifikovaný kurz až do září 2018, kdy vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 31/2010, která pro klinické psychology nově ustanovila atestační zkoušku z psychoterapie, kterou bude zabezpečovat IPVZ. Tím, jak toto NV vstoupilo v platnost, byl CK pozastaven. Ti, kdo se do stanoveného termínu přihlásilii, ho mohli absolvovat, ale vstoupit se do něj již nedá. V současné době je hotov návrh Vzdělávacího programu, podle něhož by specializační vzdělávání v psychoterapii mělo probíhat. Tento návrh je aktuálně předmětem dalšího schvalování. Poté, co vejde v platnost (doufáme, že by se tak mohlo stát v průběhu prvního pololetí roku 2019), bude možno tuto atestaci složit. Aktuálně to nelze.

IPVZ (Katedra klinické psychologie a Katedra psychoterapie) se snaží o to, aby jak pro klinické psychology, tak i psychiatry bylo co nejdříve možné opět zkoušku z psychoterapie skládat. Společnými silami organizujeme supervizní semináře s názvem Základy systematické psychoterapie (najdete je v seznamu vzdělávacích akcí obou kateder). V současné době vás na nich rádi přivítáme ze zájmu, poté, co se opět podaří definovat formalizovanou podobu zkoušky z psychoterapie, stanou se opět povinným požadavkem.

Balintovská skupina intenzívní

přidáno: 26. 2. 2019 3:47, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 26. 2. 2019 3:49 ]

Balintovská skupina intenzívní

30.9.2019

Vztah lékař - pacient

vedoucí skupiny PhDr. Alena Paloušová

Každé 2. úterý v měsíci, 16,30-20,00
¨
Přihlašování: palousova@sendme.cz
Místo konání:
Ordinace PhDr. Paloušové
Malostranské náměstí 24/38
118 00 Praha 1-Malá Strana

Kontakt na pořadatele:
Česká psychoterapeutická společnost - balintovská sekce
K. Koblic (vedoucí sekce), Břehová 3, 110 00 Praha 1

Supervizní workshop s Antonem Polákem

přidáno: 21. 2. 2019 5:04, autor: Jan Bažant

Supervizní workshop s Antonem Polákem
doprovodná akce Gestaltterapeutické konference

4.4.-5.5.2019

supervize s Tono Polákem
Místo konání:
Hotel Galant Mikulov
Mlýnská 739/2
692 01 Mikulov

Kontakt na pořadatele:
ČSGT - Česká společnost pro gestalt terapii
nám. Přerovského povstání 2803/1
750 02 Přerov

Dotazník "Národního akčního plánu pro duševní zdraví pro období 2020-2030" - výstup za AKP ČR

přidáno: 11. 2. 2019 4:43, autor: Jan Bažant

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zde vám předkládáme výstupy k dotazníku "Národního akčního plánu pro duševní zdraví pro období 2020-2030" - zpracovali jsme je na výzvu MZ ve spolupráci Prezidia, včetně vedení poboček, a Odborné rady AKP ČR. Všem zainteresovaným kolegům děkujeme za účast a zpětné vazby. Výstupy máte možnost si přečíst na tomto odkazu:


S pozdravem,
Zuzana Svobodová

Co všechno se chcete dozvědět o transakční analýze a neměli jste možnost se zeptat

přidáno: 6. 2. 2019 22:55, autor: Jan Bažant

Co všechno se chcete dozvědět o transakční analýze a neměli jste možnost se zeptat
Otevřené semináře 

28.3.2019

V rámci každého semináře bude probíráno hlouběji jedno téma z transakční analýzy.

Lektorka - PhDr.Blanka Čepická, Ph.D. PTSTA - psychoterapie

Místo konání:
Michnova 4
149 00 Praha 4
Kontakt na pořadatele:
S.E.N.A. s.r.o.
Brandlova 1559/7
149 00 Praha 4

Základní kurz transakční analýzy TA 101

přidáno: 6. 2. 2019 22:55, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 15. 2. 2019 0:36 ]

Základní kurz transakční analýzy TA 101
ochutnávka

26.4.-27.4.2019

Seznámení s TA, lektor: PhDr. Blanka Čepická, Ph.D.

Místo konání:
Praha

Kontakt na pořadatele:
S.E.N.A. s.r.o.
Brandlova 1559/7
149 00 Praha 4

Klinicko-psychologický den 11.3.19

přidáno: 24. 1. 2019 2:59, autor: Jan Bažant

Klinicko-psychologický den 11.3.19
Neurorehabilitace

11.3.2019

Neurorehabilitace

koordinátor : PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
Místo konání:
Velký sál lékařského domu
Sokolská 31
120 00 Praha 2

Kontakt na pořadatele:
KOORDINÁTOR : PhDr.Jaroslava Raudenská, Ph.D.

1-10 of 17