Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi jménem Prezidia AKP ČR pozvat vás na již IV. ročník celostátní konference Asociace klinických psychologů České republikykterá je pořádána ve 25. roce působení asociace.

Základní myšlenka konference, jejíž první ročník proběhl v roce 2012, zůstává stále stejná - vytvořit přátelské pracovní prostředí podpořené příjemným osobním a lidským setkáním.

Konferenci nabízíme především jako bezpečné místo pro zastavení se nad oborem klinické a dětské klinické psychologie, jako místo, kde budou diskutována aktuální témata našich oborů a jako místo vhodné pro představení činnosti asociace, nechceme se jen ohlížet zpět na 25 uplynulých let, ale zajímá nás též přítomnost asociace a péče o její budoucnost.

Jsme si vědomi faktu, že v dnešní uspěchané a náročné době velmi pečlivě volíme, s kým náš volný čas strávíme, kterým odborným akcím dáme přednost. Každý z nás se celoživotně vzdělává, absolvuje odborné semináře a konference, psychoterapeutické výcviky podle vlastního zaměření.

Valná hromada AKP ČR dle platných stanov asociace musí být uspořádána nejméně jedenkrát za 4 roky; mohli bychom namítat, že to je místo, kde by měla být základní fakta o oboru a činnosti asociace sdělena. Domníváme se, že vzhledem k aktuálnímu dění to takto nestačí, proto je poskytnuto další místo pro důležité, palčivé a aktuální otázky našeho oboru prostřednictvím zmiňované konference.

Naší snahou je, aby záštitu nad konferencí převzal sám ministr zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, příp. některý z jeho kolegů ze Sekce zdravotní péče ministerstva, protože pro nás nadále zůstává stěžejním tématem přechod ze zákona č. 96/2004 Sb. do zákona č. 95/2004 Sb.

Konference je nejen otevřena všem klinickým psychologům, ať jsou či nejsou členové asociace; je dále otevřena kolegům „psychologům ve zdravotnictví“, kteří se na profesi klinické psychologie připravují a také studentům oboru psychologie, kteří svoje působení v oboru klinická psychologie teprve zvažují.

Alfou a omegou našeho oboru je vzdělávání, ať vzdělávání pregraduální, tak dále specializační a celoživotní.

Je mi velmi velkou ctí, že PhDr. Jan Ženatý a PhDr. Dana Krejčířová  přijali nabídku hlavních hostí konference a jsem velmi ráda, že budeme mít příležitost poblahopřát Dr. Ženatému k jeho životnímu jubileu a oběma poděkovat  za jejich aktivní činnost a přínos pro náš obor. 

Uvítáme, když podpoříte společnou myšlenku osobního setkání nad pracovními tématy oborů klinická a dětská klinická psychologie. 

Velmi srdečně vás jménem Prezidia AKP ČR zvu na konferenci a těším se na setkání s vámi.


Mgr. Hana Jahnová
prezidentka AKP ČR

V Brně dne 17.1.2016