Novinky‎ > ‎

» Archív oznámení

Smuteční oznámení o náhlém úmrtí pana PhDr. Jana Ženatého

přidáno: 13. 5. 2018 11:06, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 6. 2. 2019 23:04 ]

Parte Jan Ženatý

Zpravodaj reformy péče o duševní zdraví 1/2016

přidáno: 16. 11. 2016 6:19, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 12. 3. 2018 5:29 ]

První číslo zpravodaje o reformě péče o duševní zdraví. Z obsahu: 
http://us14.campaign-archive1.com/?u=f598024a6b3c9a964399e26b6&id=5a67a9c327&e=6efe0c270c
Více zde.

3. oznámení všem členům AKP ČR ve věci stanoviska Prezidia k návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR

přidáno: 16. 11. 2016 5:36, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 12. 3. 2018 5:28 ]


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věnujte, prosím, svoji pozornost již 3. oznámení týkající se uzavírání návrhu smluv se VZP ČR.
První oznámení jsme přes předsedy jednotlivých poboček dávali na vědomí v polovině měsíce července (11.7.), druhé oznámení v říjnu (5.10.).
Doporučení zněla: t.č. nepodepisovat návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.

3. oznámení

Prezidium AKP ČR se na svém pravidelném jednání dne 7. 11. t.r. opět zabývalo danou situací; k tomu dni na dopis odeslaný dne 23. 9. t.r. a adresovaný řediteli VZP ČR a předsedovi Správní rady VZP ČR nikdo z uvedených pánů nereagoval. Prezidium se usneslo, že prezidentka projedná danou situaci s JUDr. Janem Machem a opět požádá o schůzku přímo s ředitelem VZP ČR.
Po jednání prezidia byl v odpoledních hodinách doručen dopis z VZP ČR, který podepsal MUDr. JUDr. Petr Hoňek, náměstek ředitele pro zdravotní péči, ve kterém stanovisko AKP ČR opět odmítá (viz příloha č. 1 tohoto dopisu).
V aktuálně rozesílaných návrzích smlouvy se VZP ČR opírá o občanský zákoník – cituji – „Ve smyslu ustanovení §1735 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovujeme pro přijetí návrhu Smlouvy lhůtu 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Nedodržením této lhůty, nedojde-li k jiné dohodě, nabídka zaniká. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nabídky nejsou“.

Z osobní schůzky s Dr. Machem uvádím základní myšlenky a doporučení:
„Smlouva na dobu určitou na 8 let odpovídá nyní platné rámcové smlouvě (vyhlášce č. 618/2006 Sb.). Pro soukromého klinického psychologa je určitě mnohem lepší mít podepsanou smlouvu na dobu určitou – 8 let, než nemít smlouvu žádnou s tím, že dosavadní smlouva se mu prolongací automaticky prodlouží pouze o jeden rok. A po jednom roce může být ekonomická situace méně příznivá než nyní a VZP ČR může sdělit, že již smlouvu na další období neuzavře. Jako soukromý klinický psycholog bych tedy neváhal smlouvu na 8 let akceptovat a naopak bych se velmi obával, že pokud to neudělám, nebo tam uvedu poznámku, že s něčím ve smlouvě nesouhlasím, čímž mohu celou smlouvu zneplatnit, skončím jako nesmluvní poskytovatel.“

Prezidium AKP ČR považuje návrh smlouvy na dobu určitou, tj. na 8 let, za diskriminující, v rámci segmentu ambulantní specializované péče VZP ČR rozděluje odbornosti bez dostupných věcných argumentů a některé odbornosti zřejmě neoprávněně zvýhodňuje.
Podporu nedostatkové klinickopsychologické péče ze strany VZP ČR si prezidium představuje jiným způsobem (ať již ze strany vedení VZP ČR, Správní rady VZP ČR či zástupce MZ ČR v ní).

Prezidium AKP ČR všem kolegům děkuje za podporu, ale v současné době nezbývá než doporučit podepsání návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou, tj. 8 let.

Děkujeme,
se srdečným pozdravem,

PhDr. Karel Koblic                                                                    Mgr. Hana Jahnová
  člen Prezidia                                                                            AKP ČR prezidentka

AKP ČR, Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2

V Praze dne 15. 11. 2016

2. oznámení všem členům AKP ČR ve věci stanoviska Prezidia k návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR

přidáno: 11. 10. 2016 3:14, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 12. 3. 2018 5:28 ]


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věnujte, prosím, svoji pozornost tomuto 2. oznámení týkající se uzavírání smluv se VZP ČR.

První oznámení jsme přes předsedy jednotlivých poboček dávali na vědomí v polovině měsíce července (11.7.), tehdejší doporučení znělo: t.č. nepodepisovat smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.

2. oznámení:

Prezidium AKP ČR se na své výjezdním jednání ve dnech 2. 10. až 3. 10. t.r. aktuálně zabývalo danou situací.
Dr. Koblic a prezidentka seznámili s aktuálními informacemi: vzhledem k tomu, že na dopis ze dne 11. 7. 2016 náměstek Honěk, nebo někdo jiný s VZP ČR, nereagoval, písemně jsme dne 23. 9. 2016 oslovili přímo předsedu Správní rady VZP ČR a ředitele VZP ČR. Opakovaně jsem uvedli argumenty vztahující se k této záležitosti a požádali jsme oba představitele zdravotní pojišťovny, aby se danou situací zabývali.

Pro úplnost informací Vám k oznámení formou příloh přikládáme:

Za 1, dopis pro předsedu Správní rady VZP ČR společně se třemi přílohami
Za 2, dopis pro ředitele VZP ČR, přílohy se shodují s přílohami dopisu pro předsedu správní rady.

Prezidium se usneslo, že nadále budeme vyvíjet aktivitu k jednání s představiteli VZP ČR ve smyslu uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu neurčitou a nadále doporučuje: nepodepisovat smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.
Jedním z argumentů proč nepodepsat, je fakt, že smlouva uzavřená na 8 let má menší tržní hodnotu než smlouva uzavřená na dobu neurčitou, což může být významným faktem při prodeji privátní praxe.

Aktuálně naše doporučení trvá do odvolání, nejpozději do prosincového jednání Prezidia AKP ČR dne 5. 12. 2016.

Pokud naše snahy nyní nebudou úspěšné a smlouvy na dobu 8 let doporučíme podepsat, jistě budeme o smlouvách na dobu neurčitou dále vyjednávat.

V tuto chvíli nemáme zpětnou reakci od členů poboček, kolik členů již stávající smlouvy na dobu 8 let podepsalo. Ocenili bychom informaci od Vás, obdrženou od předsedů jednotlivých poboček, kolik z Vás již smlouvu podepsalo. Sdělte, prosím, krátkou zprávou Vašim předsedům do 21. 10. 2016, jak jste tuto situaci sami vyřešili.

Děkujeme za spolupráci,
se srdečným pozdravem,

PhDr. Karel Koblic                                                                    Mgr. Hana Jahnová
  člen Prezidia                                                                            AKP ČR prezidentka

Aktuální stanovisko AKP ČR k návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR

přidáno: 17. 7. 2016 22:04, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 12. 3. 2018 5:28 ]


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věnujte, prosím, svoji pozornost aktuální situaci týkající se uzavírání smluv se VZP ČR.
K tomuto krátkému oznámení přikládáme:

VZP ČR trvá na svých argumentech a odmítá s námi uzavřít smlouvy na dobu neurčitou jako s ostatními ambulantními specialisty.


za 3, žádáme také Vás o zvážení celé situace, o aktivní přístup v dané věci a o Vaše případné vyjádření. Domníváme se, že by bylo vhodné, abyste se dle vlastního uvážení vyjádřili k této situaci také Vy, řádní členové asociace. Pro tento případ jsme připravili možné znění dopisu, které je určené náměstku Hoňkovi.

Aktuální doporučení zní:
t.č. nepodepisovat smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.

O dalším vývoji situace Vás budeme dále aktuálně informovat.

PhDr. Karel Koblic                                                                    Mgr. Hana Jahnová
  člen Prezidia                                                                            AKP ČR prezidentka

V Praze dne 11. 7. 2016

Databáze psychologů pracujících s lidmi s obezitou nebo v rámci bariatrické léčby

přidáno: 22. 6. 2016 21:54, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 23. 12. 2016 5:40 ]

Databáze psychologů pracujících s lidmi s obezitou nebo v rámci bariatrické léčby
v rámci České obezitologické společnosti ČLS JEP

Psychologické sekce ČOS ČLS JEP bych chtěla pozvat k účasti na nově vznikající databázi psychologů pracujících s lidmi s obezitou nebo v rámci bariatrické léčby.


Dovolujeme si oslovit ty z vás, kteří se léčbou obezity zabýváte, nebo vás zajímá, či jste napojeni na některé pracoviště s chirurgickou léčbou obezity – kontaktujte nás k vytvoření sítě odborníků po celé republice buď emailem (psychologie.obezitologie@gmail.com), nebo přes webový formulář. Považujeme to za velmi důležité jednak kvůli možnosti sdílet informace a také kvůli rozšíření psychologické péče o pacienty s obezitou.
Kontakt:
on-line formulář: http://goo.gl/forms/22kpgPGPE7
mail: psychologie.obezitologie@gmail.com

1-6 of 6