Novinky‎ > ‎» Archív oznámení‎ > ‎

3. oznámení všem členům AKP ČR ve věci stanoviska Prezidia k návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR

přidáno: 16. 11. 2016 5:36, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 12. 3. 2018 5:28 ]

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

věnujte, prosím, svoji pozornost již 3. oznámení týkající se uzavírání návrhu smluv se VZP ČR.
První oznámení jsme přes předsedy jednotlivých poboček dávali na vědomí v polovině měsíce července (11.7.), druhé oznámení v říjnu (5.10.).
Doporučení zněla: t.č. nepodepisovat návrh smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou 8 let.

3. oznámení

Prezidium AKP ČR se na svém pravidelném jednání dne 7. 11. t.r. opět zabývalo danou situací; k tomu dni na dopis odeslaný dne 23. 9. t.r. a adresovaný řediteli VZP ČR a předsedovi Správní rady VZP ČR nikdo z uvedených pánů nereagoval. Prezidium se usneslo, že prezidentka projedná danou situaci s JUDr. Janem Machem a opět požádá o schůzku přímo s ředitelem VZP ČR.
Po jednání prezidia byl v odpoledních hodinách doručen dopis z VZP ČR, který podepsal MUDr. JUDr. Petr Hoňek, náměstek ředitele pro zdravotní péči, ve kterém stanovisko AKP ČR opět odmítá (viz příloha č. 1 tohoto dopisu).
V aktuálně rozesílaných návrzích smlouvy se VZP ČR opírá o občanský zákoník – cituji – „Ve smyslu ustanovení §1735 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovujeme pro přijetí návrhu Smlouvy lhůtu 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení. Nedodržením této lhůty, nedojde-li k jiné dohodě, nabídka zaniká. Mlčení nebo nečinnost samy o sobě přijetím nabídky nejsou“.

Z osobní schůzky s Dr. Machem uvádím základní myšlenky a doporučení:
„Smlouva na dobu určitou na 8 let odpovídá nyní platné rámcové smlouvě (vyhlášce č. 618/2006 Sb.). Pro soukromého klinického psychologa je určitě mnohem lepší mít podepsanou smlouvu na dobu určitou – 8 let, než nemít smlouvu žádnou s tím, že dosavadní smlouva se mu prolongací automaticky prodlouží pouze o jeden rok. A po jednom roce může být ekonomická situace méně příznivá než nyní a VZP ČR může sdělit, že již smlouvu na další období neuzavře. Jako soukromý klinický psycholog bych tedy neváhal smlouvu na 8 let akceptovat a naopak bych se velmi obával, že pokud to neudělám, nebo tam uvedu poznámku, že s něčím ve smlouvě nesouhlasím, čímž mohu celou smlouvu zneplatnit, skončím jako nesmluvní poskytovatel.“

Prezidium AKP ČR považuje návrh smlouvy na dobu určitou, tj. na 8 let, za diskriminující, v rámci segmentu ambulantní specializované péče VZP ČR rozděluje odbornosti bez dostupných věcných argumentů a některé odbornosti zřejmě neoprávněně zvýhodňuje.
Podporu nedostatkové klinickopsychologické péče ze strany VZP ČR si prezidium představuje jiným způsobem (ať již ze strany vedení VZP ČR, Správní rady VZP ČR či zástupce MZ ČR v ní).

Prezidium AKP ČR všem kolegům děkuje za podporu, ale v současné době nezbývá než doporučit podepsání návrhu smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb se VZP ČR na dobu určitou, tj. 8 let.

Děkujeme,
se srdečným pozdravem,

PhDr. Karel Koblic                                                                    Mgr. Hana Jahnová
  člen Prezidia                                                                            AKP ČR prezidentka

AKP ČR, Ke Karlovu 2, 128 00 Praha 2

V Praze dne 15. 11. 2016