Novinky‎ > ‎

Informace z pracovních schůzek na Ministerstvu zdravotnictví ČR ve dnech 13.2. a 19.2.2019

přidáno: 1. 3. 2019 1:20, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 7. 3. 2019 9:31 ]

Schůzka 13.2.2019


Přítomni:
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – MZ ČR, náměstek pro zdravotní péči
Mgr. Alice Strnadová, MBA – MZ ČR, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání. Hlavní sestra ČR
Mgr. Lucie Krausová – MZ ČR, ředitelka odboru legislativního
Mgr. Zuzana Svobodová, Mgr. Hana Jahnová, Mgr. Oldřich Ďurech – AKP ČR

Obsah setkání:

 1. Dodáno stanovisko Katedry klinické psychologie IPVZ, které je v souladu s AKP ČR, diferencující specializovanou péči oboru dětská klinická psychologie (DKP) – MZ ČR převzato.
 2. Představena naše práce na úkolech vyplývajících ze schůzky dne 23.1.2019
  • předložena pracovní verze zákona č. 95/2004 Sb. s integrací oboru KP, včetně pracovní verze důvodové zprávy k přechodu do zákona
  • předložena pracovní verze nové koncepce oboru KP
  • v diskusi probrána „pro a proti“ setrvání KP v zákoně č. 96/2004 Sb. či přechodu do zákona č. 95/2004 Sb.
  • diskutována aktuální podoba zákona č. 96/2004 Sb. § 22 ve smyslu označování odbornosti klinický psycholog ve zdravotnických zařízeních, které jsou zřizovány přímo ministerstvem zdravotnictví (kliničtí psychologové se na některých pracovištích stávají psychology ve zdravotnictví, není akceptováno celé dlouhé nové označení KP); MZ ČR připraví oficiální stanovisko k označení odbornosti klinický psycholog, které bude zveřejněno na webových stránkách MZ ČR
  • vzhledem k velké legislativní změně, která by s přechodem do zákona č. 95/2004 Sb. souvisela, ze strany MZ ČR vyslovena potřeba, abychom měli vyjednánu podporu odborností zahrnutých v daném zákoně
  • současně ze strany MZ ČR vyjádřeno porozumění pro naše argumenty - nejen po stránce výkonu povolání, diagnostiky i péče o pacienty, kde je podobnost s lékařskými profesemi významná, ale i po stránce legislativní.
 3. Z naší strany jasně vyjádřen zájem o to, aby byla legislativně podpořena možnost nadstavbového vzdělávání lékařů v psychoterapii. Pojmenovány negativní důsledky toho, že lékaři se aktuálně v psychoterapii nemohou vzdělávat. Probrán historický kontext zákonného „rozdělení“ lékařských oborů a oboru KP a náš trvající zájem na tom, aby vzdělávání v psychoterapii probíhalo dle obdobných pravidel. Hlavním argumentem z naší strany byla podpora spolupráce zdravotnických odborností, v rámci komplexní psychoterapeutické a psychosomatické léčby
 4. Diskutována vhodnost otevřených setkání nad ujasněním terminologie při poskytování psychoterapeutické péče. Pan náměstek Prymula vyjadřuje otevřenost organizovat tato setkání na půdě MZ ČR
 5. Představen náš zájem o spolupráci v rámci reformy péče o duševní zdraví, dosavadní kroky k integraci do pracovních skupin, současně i potřeba v rámci spolupráce jak zachovat dosavadní funkční formy klinicko-psychologické péče, tak i potřeba získat od zdravotních pojišťoven větší ochotu k navazování smluvních vztahů pro poskytování KP i psychoterapeutické péče. Ze strany MZ vyjádřena podpora
 6. Probráno celoživotní vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb. zdravotnický pracovník je povinen se celoživotně vzdělávat. Profesní organizace je kompetentní vytvářet podmínky celoživotního vzdělávání.

Schůzka 19.2.2019

Přítomni:
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr zdravotnictví ČR
Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D – MZ ČR, náměstek pro zdravotní péči
Mgr. Lucie Krausová – MZ ČR, ředitelka odboru legislativního
MUDr. David Kasal, MHA - poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru pro zdravotnictví PS PČR
Marta Pečeňová – členka Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro koncepční řešení problematiky života osob s PAS
Mgr. Zuzana Svobodová, Mgr. Hana Jahnová – AKP ČR

Obsah setkání:

 1. Z naší strany nastíněna motivace k setkání, průběh dosavadních schůzek na MZ ČR v tomto roce. Pan ministr i pan náměstek Prymula vyjadřují respekt k našemu zájmu přejít do zákona č. 95. Projednávány jednotlivosti – pan ministr zajímá se o naše odborné argumenty (předkládáme v rozpracované důvodové zprávě), hovoří o potřebě ujistit se o souladu s evropskou legislativou (toto otázka na odbor legislativní). Potvrzujeme náš zájem o ukotvení možnosti nadstavbového vzdělávání v psychoterapii jak pro klinické psychology, tak i lékaře. V této souvislosti objasňujeme význam případného ustanovení České komory klinických psychologů pro podporu odborného výkonu našeho povolání, argumenty akceptovány. Potvrzen náš úkol ze schůzky dne 13.2. – jednat s odbornými společnostmi, zajistit si jejich podporu pro naše kroky, než budou započaty legislativní práce v rámci MZ ČR.
 2. Podpora dětské klinické psychologie: diskutována potřeba podpory oboru. Ze strany MZ ČR vnímána obtíž, že vzdělávání v DKP je časově příliš náročné, nenabízí výhled na navýšení počtu DKP, proto doporučeno zkrácení doby přípravy DKP. Hovoříme o stanovisku AKP ČR z roku 2015, kdy v rámci novelizace zákona č. 95 i 96 byla délka specializačního vzdělávání v KP zkrácena na 4 roky při zachování odbornosti Přislíbeno toto probrat v rámci prezidia a odborné rady. Společným konsenzem však při schůzce zůstává, že změny v délce vzdělávání nesmí ovlivnit úroveň naší odbornosti. Na závěr schůzky sdělena pozitivní informace - za podpory p. náměstka Podhrázkého byl podepsán projekt pro specializační vzdělávání v DKP.
 3. Ze strany pana náměstka Prymuly opětovně deklarován zájem MZ ČR na vymezení terminologie pro poskytování psychoterapie.
 4. Vzhledem k času setkání jen krátce zmíněny naše snahy integrovat se do reformy péče o duševní zdraví, formálně akceptováno.
 5. S panem poslancem Kasalem domluveno, že vypracujeme formát nových výkonů pro KP a DKP, včetně změn v indexaci výkonů KP.
Jako součást zápisu vkládáme pro další diskusi na prezidiu a odborné radě 5 příloh (viz. níže) – dokumenty týkající se pracovní verze novely zákona č. 95/2004 Sb.; pracovní verzi koncepce oboru a stanovisko Katedry klinické psychologie IPVZ vymezující kompetence DKP.

Zapsaly: Zuzana Svobodová, Hana Jahnová dne 25.2.2019.