Novinky‎ > ‎

¦¦ Psychoterapie


Popis povolání psychoterapeut v Národní soustavě povolání (NSP)

přidáno: 1. 3. 2019 1:37, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolujeme si seznámit Vás s aktivitou pana profesora Ivo Telece, který upozornil MPSV na to, že v Národní soustavě povolání jsou u povolání psychoterapeut zveřejněny údaje, které neodpovídají aktuální legislativní úpravě.

Mgr. Hana Jahnová
1. viceprezidentka AKP ČR

Stanovisko - Infiltrace - Obchod se zdravím - Nová fakta

přidáno: 28. 6. 2018 1:45, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 28. 6. 2018 1:49 ]

Vážená paní režisérko,

za odbornou společnost klinických psychologů "Asociace klinických psychologů ČR" a za odbornou společnost psychoterapeutů - klinických psychologů a lékařů "Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP" si dovoluji napsat Vám naše stanovisko:

S velkým zájmem jsem včera nejen já, ale valná většina členů, shlédla pokračování Vašeho dokumentu Infiltrace: Obchod se zdravím - nová fakta. Děkujeme, že se kauzou dále zabýváte a informujete laickou, ale i odbornou, veřejnost o jejím dalším vývoji.

Dovolím si Vám za zmíněné odborné společnosti nabídnout další pohled, který může celou situaci obohatit a přinést nový rozměr a informace veřejnosti.

AKTIP vede paní MUDr. Jarmila Klímová, z tohoto důvodu se domníváme, že Vaše pokračování dalo přednost pohledu zdravotníků - lékařů a tak je to jistě v pořádku. Vzhledem tomu, že paní Lenka Krutilová není psycholožkou, je pravděpodobné, že záměr a zájem více informovat veřejnost o možnostech a způsobech práce klinických psychologů a psychoterapeutů pracujících ve zdravotnictví, mohl jít do ústraní.

Z vlastní zkušenosti víme, že si často laická i odborná veřejnost plete pojmy psycholog, klinický psycholog, psychoterapeut, psychiatr .... domníváme se, že připravit program na toto téma a více se zaměřit na poskytování klinickopsychologické a psychoterapeutické péče, tedy na poskytování péče specializovaných odborníků nelékařů, kteří jsou ale nedílnou součástí zdravotnictví, by mohlo být velmi užitečné a prospěšné.

Do přílohy Vám znovu dávám vyjádření našich odborných společností - Asociace klinických psychologů ČR a České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP.

Děkujeme za zvážení našeho pohledu a jsme připraveni s Vámi spolupracovat.

A také děkujeme Vám a Vašemu týmu za Vaši práci ... máte naši podporu.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Hana Jahnová
prezidentka AKP ČR
E: jahnova.akpcr@seznam.cz
M: 774 166 464
www.akpcr.cz

Oznámení ve věci společného vyjádření AKP ČR a ČPtS ČLS JEP k dokumentárnímu pořadu "Infiltrace: Obchod se zdravím"

přidáno: 26. 5. 2018 11:20, autor: Jan Bažant


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali o postupu a prvním stanovisku AKP ČR a ČPtS ČLS JEP ve výše uvedené věci.
Věnujte, prosím, svoji pozornost tomuto odkazu, který Vám umožní shlédnout uvedený pořad
v archívu České televize http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1092813857-infiltrace/417235100061001-obchod-se-zdravim a dále tento odkaz, který Vám přiblíží vyjádření paní režisérky a hlavní protagonistky k

Za obě naše profesní organizace jsme společně s Mgr. Zuzanou Svobodovou připravili vyjádření, která Vám dáváme na vědomí.
V první příloze je vyjádření delší, které jsme zaslali ČT1, v druhé příloze je vyjádření kratší, které jsme zaslali Ministru zdravotnictví ČR.
Aktuálně dnes vyšlo další naše vyjádření vytvořené ve spolupráci s paní redaktorkou Deníku Blesk, tvoří třetí přílohu našeho oznámení.

Dále připravujeme pro příslušný Zdravotnický a živnostenský odbor Magistátu hl.m. Prahy oznámení o neoprávněném označení profese psychoterapeut u Mgr. Lenky Krutilové, případně dalších, kteří v AKTIPU působí.

Oslovujeme také novináře a další média.
Jsou to první kroky, které jsme k dané věci podnikli a podnikáme. Samozřejmě přemýšlíme o dalších, kterými budeme moci představit odborné i laické veřejnosti vzdělávání a možnosti péče oboru klinická psychologie a psychoterapie.

Stanoviska Vám dáváme k dispozici, pokud to bude vhodné, můžete jako členové jedné nebo druhé odborné společnosti, adekvátně použít.
Uvítáme Vaše další nápady, připomínky a komentáře.

S přátelským pozdravem,

Mgr. Hana Jahnová                                        PhDr. Karel Koblic
prezidentka AKP ČR                                      předseda ČPtS ČLS JEP
Ke Karlovu 2                                                  Sokolská 31
128 00 Praha 2                                              120 00 Praha 2

V Praze dne 25. 5. 2018

Snahy AKP ČR o zákonnou podporu oboru klinická psychologie, dětská klinická psychologie a psychoterapie

přidáno: 26. 5. 2018 11:05, autor: Jan Bažant


Asociace klinických psychologů ČR, z.s. ( dále AKP ČR) je profesním sdružením, které hájí zájmy klinických psychologů v ČR. Vytváří koncepce oboru klinický psycholog a dětský klinický psycholog a koncepci vzdělávání v psychoterapii. Dohlíží nad celoživotním vzděláváním, zabývá se etickými problémy souvisejícími s výkonem profese. Své členy AKP ČR zastupuje při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, při jednáních se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi, při výběrových řízeních, apod.

AKP ČR dlouhodobě usiluje a hledá podporu pro následné zákonné úpravy:
  1. Přechod oboru ze zákona č. 96/2004 Sb. do zákona č. 95/2004 Sb.
  2. Ukotvení oboru psychoterapie v rámci zdravotnictví
Pro zmíněné kroky má AKP ČR tyto argumenty:
  1. V rámci stávajícího zakotvení není obor klinické psychologie a dětské klinické psychologie v zákoně č. 96/2004 Sb. dostatečně ukotven a chráněn. Systémem vzdělávání a vykonáváním naší profese se náš obor zásadně vymyká ostatním nelékařským povoláním obsaženým v zákoně. Při novelizacích zákona, poslední novela je platná od 1. 9. 2017, se opakovaně setkáváme s tím, že jsou měněny či vypouštěny zásadní atributy naší profese. Naši zástupci pak vždy znovu připomínkují a doplňují informace tak, aby byl zachován odborný rámec profese klinický psycholog (KP) a dětský klinický psycholog (DKP). Například v poslední novele zákona nebyly reflektovány připomínky AKP ČR ke změně systému celoživotního vzdělávání, což by mělo v budoucnu výrazný negativní dopad na kvalitu výkonu naší profese. Navíc se do zákona č. 96/2004 Sb. dostaly odbornosti, které nesplňují podmínky pro výkon zdravotnické profese a struktura jejich profese je zcela nekoncepční – i zde AKP ČR vyvíjela spolu s dalšími odbornými společnostmi argumentační úsilí, které nebylo v rámci Parlamentu ČR vyslyšeno.
  2. KP a DKP je samostatný zdravotnický pracovník, který pracuje bez indikace lékaře. Je partnerem jak psychiatrům, ostatním lékařům, tak nelékařským povoláním v diagnostické, terapeutické, konzultační či další péči o pacienty. Bohužel počet klinických psychologů i dětských klinických psychologů je v síti zdravotnických zařízení dlouhodobě, téměř historicky, výrazně podhodnocen. Čekací doby pro zahájení klinicko-psychologické nebo psychoterapeutické péče jsou nesmírně dlouhé, např. dětští pacienti čekají na péči až 3 - 4 měsíce.
  3. Vzdělávání KP i DKP je ve velkém souladu se vzděláváním lékařů po stránce kvalitativní i kvantitativní (viz. příloha č. 1). Proto je přesunutí do zákona č. 95/2004 Sb. zcela koncepčním krokem. O přesun do zákona č. 95/2004 Sb. usilujeme dlouhodobě, při přípravě poslední novelizace zákona č. 95/2004 Sb. již v roce 2011 dostal náš záměr přejít do tohoto zákona podporu napříč lékařskými odbornostmi, proběhla řada jednání na MZ ČR, jednání se zástupci Výboru pro zdravotnictví PS PČR, s poslanci i se senátory, přesto naše zájmy nakonec nezískaly podporu k prosazení. Materiál mapující tuto snahu tvoří přílohu č. 2.
  4. Vzdělávání v psychoterapii řeší aktuálně podzákonné normy (certifikovaný kurz v systematické psychoterapii a zkouška ze systematické psychoterapie). Dle vyhotovených právních stanovisek prof. JUDr. Ivo Telece (příloha č. 3) a JUDr. Jaroslava Svejkovského je i v tomto zákonném uspořádání psychoterapie „zdravotnickou výsadou“, viz. příloha č. 4.
  5. Tento stav však dává v současné době prostor situaci, kdy tato „zdravotnická výsada“ není respektována a termín „psychoterapie/psychoterapeut“ je reálně používán mimo zdravotnictví. To z našeho hlediska psychoterapii jako odbornosti, jako léčbě v rámci zdravotnictví, škodí. Viz. dokument „Stanovisko AKP ČR k odbornosti psychoterapie, příloha č. 5). Vymezení výkonu odbornosti psychoterapie v rezortu zdravotnictví je žádoucí pro zachování její definice jako léčby s prokázanými účinky, pomáhající předcházení relapsu závažných duševních onemocnění, rovněž i prevenci sociopatologických jevů u závažných osobnostních poruch.
  6. Aktuálně nastala patová situace, kdy bylo pozastaveno ukončení psychoterapeutického vzdělávání lékařům (není možnost absolvovat certifikovaný kurz v systematické psychoterapii a absolvovat zkoušku) a to z důvodu jejich zařazení do zákona č. 95/2004 Sb. Kliničtí psychologové se v rámci psychoterapie vzdělávají dle zákona č. 96/2004 Sb. Sjednocení nástavbového vzdělávání v psychoterapii pro klinické psychology i lékaře do uvedeného zákona, zákona č. 95/2004 Sb., by aktuální patovou situaci řešilo logicky a systémově. Rovněž koncepce nástavbového vzdělávání v psychoterapii v rámci zákona č. 95/2004 Sb. byla již v roce 2015 vypracována (viz. příloha č. 6).
Závěrem konstatujeme, že AKP ČR staví svá stanoviska na odborných argumentech, prosazuje je dlouhodobě a stabilně. Přestože se za celou nenašly argumenty proti našim snahám zajistit bezpečné zákonné zakotvení oborů klinická psychologie, dětská klinická psychologie a psychoterapie, dosud nebyla mobilizována dostatečná podpora k jejich prosazení v Parlamentu ČR.

Z tohoto důvodu si dovolujeme požádat Vás o spolupráci a podporu našich záměrů.

Se srdečným pozdravem
za Asociaci klinických psychologů ČR,

Mgr. Hana Jahnová
prezidentka

V Praze dne 14. 2. 2018

Telec: Psychoterapie a právo

přidáno: 18. 9. 2017 23:24, autor: Jan Bažant   [ aktualizováno 18. 9. 2017 23:32 ]


Abstrakt: Příspěvek představuje podrobný právní rozbor postavení psychoterapie a psychoterapeutů z hlediska platného českého práva. Pozornost je věnována různým druhům psychologických a podobných služeb na trhu. Obsažen je i přehled psychologických povolání v právním smyslu. Dílčí část je zaměřena na psychoterapeutický pohovor při klinických vyšetřeních ve zdravotních službách. Další část příspěvku je věnována podrobnému právnímu rozboru zdravotnické legální výhrady. Autor dospívá k právnímu závěru, že poskytování psychoterapie podléhá režimu zdravotních služeb podle zdravotnického práva. Další dílčí právní pohled je zaměřen na omezené používání profesního označení psychoterapeut podle českého zdravotnického práva, tzn. pouze u psychiatrů se vzděláním v psychoterapii nebo u jiných lékařů s tímto vzděláním či u klinických psychologů. Nedílnou součástí příspěvku je právní otázka jiných působení na duševní zdraví, nežli psychoterapeutických. Jedná se o veřejnoprávně volný prostor pro pastorální medicínu nebo přírodní léčitelství, popřípadě další podobné činnosti. Závěr práce spočívá v tom, že psychoterapie podle českého práva patří mezi zdravotní služby, které jsou vyhrazeny podle zdravotnického práva. Podstatná část psychoterapie je přitom hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Klíčová slova: psychoterapie – právo - zdravotní služby - psychologie

1-5 of 5