Novinky‎ > ‎¦¦ Psychoterapie‎ > ‎

Snahy AKP ČR o zákonnou podporu oboru klinická psychologie, dětská klinická psychologie a psychoterapie


Asociace klinických psychologů ČR, z.s. ( dále AKP ČR) je profesním sdružením, které hájí zájmy klinických psychologů v ČR. Vytváří koncepce oboru klinický psycholog a dětský klinický psycholog a koncepci vzdělávání v psychoterapii. Dohlíží nad celoživotním vzděláváním, zabývá se etickými problémy souvisejícími s výkonem profese. Své členy AKP ČR zastupuje při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, při jednáních se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi, při výběrových řízeních, apod.

AKP ČR dlouhodobě usiluje a hledá podporu pro následné zákonné úpravy:
  1. Přechod oboru ze zákona č. 96/2004 Sb. do zákona č. 95/2004 Sb.
  2. Ukotvení oboru psychoterapie v rámci zdravotnictví
Pro zmíněné kroky má AKP ČR tyto argumenty:
  1. V rámci stávajícího zakotvení není obor klinické psychologie a dětské klinické psychologie v zákoně č. 96/2004 Sb. dostatečně ukotven a chráněn. Systémem vzdělávání a vykonáváním naší profese se náš obor zásadně vymyká ostatním nelékařským povoláním obsaženým v zákoně. Při novelizacích zákona, poslední novela je platná od 1. 9. 2017, se opakovaně setkáváme s tím, že jsou měněny či vypouštěny zásadní atributy naší profese. Naši zástupci pak vždy znovu připomínkují a doplňují informace tak, aby byl zachován odborný rámec profese klinický psycholog (KP) a dětský klinický psycholog (DKP). Například v poslední novele zákona nebyly reflektovány připomínky AKP ČR ke změně systému celoživotního vzdělávání, což by mělo v budoucnu výrazný negativní dopad na kvalitu výkonu naší profese. Navíc se do zákona č. 96/2004 Sb. dostaly odbornosti, které nesplňují podmínky pro výkon zdravotnické profese a struktura jejich profese je zcela nekoncepční – i zde AKP ČR vyvíjela spolu s dalšími odbornými společnostmi argumentační úsilí, které nebylo v rámci Parlamentu ČR vyslyšeno.
  2. KP a DKP je samostatný zdravotnický pracovník, který pracuje bez indikace lékaře. Je partnerem jak psychiatrům, ostatním lékařům, tak nelékařským povoláním v diagnostické, terapeutické, konzultační či další péči o pacienty. Bohužel počet klinických psychologů i dětských klinických psychologů je v síti zdravotnických zařízení dlouhodobě, téměř historicky, výrazně podhodnocen. Čekací doby pro zahájení klinicko-psychologické nebo psychoterapeutické péče jsou nesmírně dlouhé, např. dětští pacienti čekají na péči až 3 - 4 měsíce.
  3. Vzdělávání KP i DKP je ve velkém souladu se vzděláváním lékařů po stránce kvalitativní i kvantitativní (viz. příloha č. 1). Proto je přesunutí do zákona č. 95/2004 Sb. zcela koncepčním krokem. O přesun do zákona č. 95/2004 Sb. usilujeme dlouhodobě, při přípravě poslední novelizace zákona č. 95/2004 Sb. již v roce 2011 dostal náš záměr přejít do tohoto zákona podporu napříč lékařskými odbornostmi, proběhla řada jednání na MZ ČR, jednání se zástupci Výboru pro zdravotnictví PS PČR, s poslanci i se senátory, přesto naše zájmy nakonec nezískaly podporu k prosazení. Materiál mapující tuto snahu tvoří přílohu č. 2.
  4. Vzdělávání v psychoterapii řeší aktuálně podzákonné normy (certifikovaný kurz v systematické psychoterapii a zkouška ze systematické psychoterapie). Dle vyhotovených právních stanovisek prof. JUDr. Ivo Telece (příloha č. 3) a JUDr. Jaroslava Svejkovského je i v tomto zákonném uspořádání psychoterapie „zdravotnickou výsadou“, viz. příloha č. 4.
  5. Tento stav však dává v současné době prostor situaci, kdy tato „zdravotnická výsada“ není respektována a termín „psychoterapie/psychoterapeut“ je reálně používán mimo zdravotnictví. To z našeho hlediska psychoterapii jako odbornosti, jako léčbě v rámci zdravotnictví, škodí. Viz. dokument „Stanovisko AKP ČR k odbornosti psychoterapie, příloha č. 5). Vymezení výkonu odbornosti psychoterapie v rezortu zdravotnictví je žádoucí pro zachování její definice jako léčby s prokázanými účinky, pomáhající předcházení relapsu závažných duševních onemocnění, rovněž i prevenci sociopatologických jevů u závažných osobnostních poruch.
  6. Aktuálně nastala patová situace, kdy bylo pozastaveno ukončení psychoterapeutického vzdělávání lékařům (není možnost absolvovat certifikovaný kurz v systematické psychoterapii a absolvovat zkoušku) a to z důvodu jejich zařazení do zákona č. 95/2004 Sb. Kliničtí psychologové se v rámci psychoterapie vzdělávají dle zákona č. 96/2004 Sb. Sjednocení nástavbového vzdělávání v psychoterapii pro klinické psychology i lékaře do uvedeného zákona, zákona č. 95/2004 Sb., by aktuální patovou situaci řešilo logicky a systémově. Rovněž koncepce nástavbového vzdělávání v psychoterapii v rámci zákona č. 95/2004 Sb. byla již v roce 2015 vypracována (viz. příloha č. 6).
Závěrem konstatujeme, že AKP ČR staví svá stanoviska na odborných argumentech, prosazuje je dlouhodobě a stabilně. Přestože se za celou nenašly argumenty proti našim snahám zajistit bezpečné zákonné zakotvení oborů klinická psychologie, dětská klinická psychologie a psychoterapie, dosud nebyla mobilizována dostatečná podpora k jejich prosazení v Parlamentu ČR.

Z tohoto důvodu si dovolujeme požádat Vás o spolupráci a podporu našich záměrů.

Se srdečným pozdravem
za Asociaci klinických psychologů ČR,

Mgr. Hana Jahnová
prezidentka

V Praze dne 14. 2. 2018