Stanovy
Asociace klinických psychologů České republiky (zkratka AKP ČR)

I. Základní ustanovení
 1. Asociace klinických psychologů České republiky (AKP ČR) je občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. AKP ČR je stavovská, dobrovolná, samosprávná, profesní, odborná organizace s právní subjektivitou, která má své organizační jednotky. AKP ČR působí na území České republiky,
 2. sídlem AKP ČR je Praha, Ke Karlovu č. 455/2, 128 00 Praha 2,
 3. AKP ČR uskutečňuje svou činnost prostřednictvím svých orgánů.
II. Cíle AKP ČR, předmět činnosti
 1. Obhajovat a chránit profesní zájmy klinických psychologů sdružených v AKP ČR.
 2. Účastnit se na tvorbě, zdokonalování a rozvoji koncepce oboru klinická psychologie ve zdravotnictví a prosazovat její odborné, legislativní, ekonomické i další zájmy a uplatnění.
 3. Spolupodílet se na vytváření podmínky k získání plné kvalifikace klinického psychologa.
 4. Pečovat o odborný růst a profesionální úroveň členů AKP ČR, organizovat a podílet se na organizaci celoživotního vzdělávání klinických psychologů a spolupodílet se na vytváření odborné náplně jejich práce. Odborně pečovat o psychology ve specializačním vzdělávání.
 5. Vyjadřovat se k úrovni odborné práce a profesní etiky klinických psychologů.
 6. Chránit profesní zájmy klinických psychologů v otázkách souvisejících s výkonem povolání.
 7. Působit tak, aby veřejnost byla chráněna před nekvalifikovaným výkonem, který spadá psychologické profese.
 8. Spolupracovat s dalšími stavovskými a profesními sdruženími u nás i v zahraničí.
 9. Podávat koncepční, metodické a jiné návrhy příslušným státním orgánům, zdravotnickým a jiným institucím.
 10. Se získanými finančními prostředky hospodařit v souladu s cíli AKP ČR.
 11. Vyvíjet podle potřeby vlastní ediční činnost.
III. Vznik členství
 1. Členství v AKP ČR je řádné, mimořádné a čestné.
 2. Řádným členem se stává registrovaný klinický psycholog, který písemně, vyplněním přihlášky, požádá o členství v AKP ČR, je přijat oblastní pobočkou a potvrdí svým podpisem souhlas s dodržováním Etického kodexu AKP ČR.
 3. Mimořádným členem AKP ČR se stává psycholog, který je zařazen do specializačního vzdělávání v oboru klinické psychologie nebo se angažuje v oblasti psychologie ve zdravotnictví, a písemně, vyplněním přihlášky, požádá o členství v AKP ČR.
 4. Statut čestného člena AKP ČR nabízí a schvaluje Prezidium AKP ČR na základě návrhu pobočky, čestným členem se může stát i významný odborník jiného oboru nebo osoba, která se pozitivně angažuje v příbuzné oblasti, bez ohledu na státní příslušnost a místo trvalého pobytu.
 5. Člen AKP ČR souhlasí se zpracováním osobních údajů pro potřeby evidence AKP ČR, ta se zavazuje, že neposkytne třetím osobám o svém členovi bez jeho souhlasu jiné údaje než údaje veřejně dostupné*.

*(Přihláška je umístěna na webových stránkách AKP ČR)

*(Za veřejně dostupné údaje se považují jméno, příjmení, akademický titul, místo provozování NZZ či jiné zdravotnické organizace a všechny údaje, které sám člen AKP ČR zveřejňuje ne webových stránkách - tj. údaje uvedené v registraci NZZ či jiné zdravotnické organizace.)

IV. Práva a povinnosti členů

A. Členové AKP ČR jsou oprávněni:
 1. Účastnit se všech akcí pořádaných pro členy AKP ČR.
 2. Svobodně se vyjadřovat ke všem záležitostem týkajících se AKP ČR, vznášet podněty k činnosti, stížnosti a žádat jejich přešetření.
 3. Obracet se na AKP ČR v odborných i právních otázkách, i při jednáních s různými organizacemi.
 4. Řádní členové jsou oprávněni volit a být voleni do všech funkcí AKP ČR v souladu s volebním řádem AKP ČR.
B. Členové AKP ČR jsou povinni:
 1. Respektovat stanovy AKP ČR a usnesení jejích orgánů.
 2. Řídit se Etickým kodexem člena AKP ČR.
 3. Celoživotně se odborně vzdělávat.
 4. Hradit pravidelně do 29.2. každého kalendářního roku roční členský příspěvek, jeho výši určuje Prezidium AKP ČR.
 5. Samostatně pracující členové poskytnout svoji plnou moc jako mandát k zastupování AKP ČR v profesních záležitostech (formulář plné moci je umístěn na webových stránkách AKP ČR).
V. Zánik členství

Členství zaniká:
 1. Rozhodnutím Prezidia AKP ČR o vyloučení člena AKP ČR pro hrubé porušení povinností člena AKP ČR.
 2. Neuhrazením členského poplatku do 29.2. roku následujícího po roce, kdy měl být členský poplatek uhrazen.
 3. Vystoupením člena z AKP ČR a to písemně prokazatelným způsobem.
 4. Úmrtím člena AKP ČR.
 5. Zrušením právnické osoby AKP ČR.
VI. Orgány AKP ČR
 1. Valná hromada
 2. Prezidium
 3. Oblastní pobočky
 4. Etická komise
 5. Revizní komise
Ad 1) Valná hromada:
 • je nejvyšším orgánem AKP ČR. Schází se nejméně jednou za čtyři roky z podnětu Prezidia AKP ČR nebo z podnětu alespoň 20% členů AKP ČR,
 • rozhoduje o základních otázkách AKP ČR. Schvaluje zprávu Prezidia AKP ČR o činnosti a hospodaření za uplynulé období,
 • volí volenou část Prezidia, Etickou komisi a Revizní komisi AKP ČR,
 • schvaluje stavovské předpisy,
 • proti rozhodnutí Valné hromady není opravných prostředků,
 • je usnášení schopná (při dodržení podmínky zveřejnit oznámení o jejím konání min. čtyři týdny předem na internetových stránkách AKP ČR) při účasti jakéhokoliv počtu členů 1/2 hodiny po začátku. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných řádných členů. Způsob volby určuje volební řád.
Ad 2) Prezidium:
 • tvoří nejméně čtyři členové volení Valnou hromadou, dále předsedové jednotlivých oblastních poboček AKP ČR. Na jednání Prezidia AKP ČR může předsedu oblastní pobočky zastoupit místopředseda této pobočky s hlasovacím právem,
 • funkční období Prezidia AKP ČR je čtyřleté,
 • má koordinační, informační a výkonnou funkci, řídí AKP ČR v době mezi Valnými hromadami, jejichž jednání připravuje,
 • schází se podle potřeby, nejméně však 3x ročně. Usnášení schopné je při nadpoloviční účasti členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných na řádně svolané schůzi. Přijatá usnesení jsou závazná pro všechny orgány AKP ČR.
 • ve své je činnosti zodpovědné Valné hromadě, která jej může odvolat,
 • postupuje v souladu se stanovami a rozhodnutími Valné hromady, jedná jménem AKP ČR s právnickými a fyzickými osobami,
 • hospodaří s majetkem AKP ČR a určuje výši členských příspěvků pro členy v zaměstnaneckém poměru a pro členy OSVČ pro daný kalendářní rok,
 • vydává konečné rozhodnutí, které se týká vyloučení člena oblastní pobočkou, vypracovává zprávu Prezidia AKP ČR o činnosti a hospodaření určenou pro jednání Valné hromady,
 • jmenuje a odvolává členy odborné rady. Odborná rada AKP ČR se zabývá odbornými a profesními problémy oboru, navrhuje jejich řešení a dle potřeby se na nich podílí. Členem odborné rady se může stát klinický psycholog, který reprezentuje svojí odborností AKP ČR a v minulosti prokázal své odborné i osobní kvality aktivitami, které slouží prospěchu oboru.
Prezidium AKP ČR volí ze členů prezidia zvolených
 • prezidenta
 • viceprezidenta
 • tajemníka
 • pokladníka
Žádný z volených funkcionářů Prezidia AKP ČR nemůže současně vykonávat funkci předsedy nebo pokladníka v radě oblastní pobočky AKP ČR.

 • Prezident řídí činnost AKP ČR, svolává zasedání Prezidia AKP ČR, zastupuje AKP ČR navenek. O své činnosti podává zprávu Prezidiu AKP ČR a Valné hromadě AKP ČR. Z funkce jej může odvolat Prezidium AKP ČR.
 • Viceprezident zastupuje prezidenta AKP ČR.
 • Tajemník vede a připravuje agendu AKP ČR po administrativně organizační stránce. Zabezpečuje spojení a vzájemnou informovanost mezi Prezidiem AKP ČR a radami oblastních poboček.
 • Pokladník vede finanční hospodaření Prezidia AKP ČR dle platných předpisů, zpracovává zprávu o hospodaření. Hospodaří jménem Prezidia AKP ČR s určenou částí členských příspěvků, kterou Prezidiu AKP CR předávají oblastní pobočky, a s jinými příjmy, spolupracuje s profesionální účetní firmou, jejíž výběr odsouhlasilo Prezidium AKP ČR. Jednou za rok podává zprávu o hospodaření AKP ČR Prezidiu AKP ČR a jednou za čtyři roky Valné hromadě AKP ČR. Za svěřené prostředky nese hmotnou zodpovědnost.

Ad 3) Oblastní pobočky:
 • jsou základními organizačními jednotkami AKP ČR, mohou vzniknout v regionech, kde o členství požádá alespoň 10 zájemců. Oblastní pobočky ustanovuje Prezidium AKP ČR,
 • oblastní shromáždění je nejvyšším orgánem oblastní pobočky, schází se nejméně jedenkrát ročně,
 • oblastní shromáždění svolává rada oblastní pobočky, nebo alespoň 1/3 jejích členů,
 • je usnášení schopné při dodržení podmínky pozvání členů min. čtyři týdny předem, při účasti jakéhokoliv počtu členů 1/2 hodiny po začátku. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny hlasů přítomných,
 • oblastní shromáždění rozhoduje o záležitostech oblastní pobočky, přijímá nové členy AKP ČR a doporučuje případné vyloučení, volí a odvolává radu oblastní pobočky a členy Revizní komise, schvaluje činnost a finanční hospodaření oblastní pobočky,
 • oblastní shromáždění volí radu oblastní pobočky. Tento orgán je minimálně tříčlenný. Volby probíhají podle Volebního řádu AKP ČR,
 • rada oblastní pobočky se schází dle potřeby, nejméně však třikrát za rok. Je zodpovědná oblastnímu shromáždění a je výkonným orgánem oblastního shromáždění,
 • rada oblastní pobočky řídí činnost a hospodaření oblastní pobočky, projednává organizační otázky, vytváří dle potřeby odborné skupiny a komise, pořádá odborné akce, o své činnosti a hospodaření podává zprávu oblastnímu shromáždění,
 • rada oblastní pobočky ze svého středu volí předsedu, tajemníka a pokladníka.
 • Předseda oblastní pobočky je volen radou oblastní pobočky, které je za svou činnost zodpovědný. Svolává a řídí jednotlivá zasedání rady oblastní pobočky, je členem Prezidia AKP ČR, zastupuje oblastní pobočku navenek a v Prezidiu AKP ČR.
 • Místopředseda zastupuje předsedu pobočky, na jednáních Prezidia AKP ČR má hlasovací pravo.
 • Tajemník oblastní pobočky vede po administrativně organizační stránce agendu oblastní pobočky AKP ČR.
 • Pokladník vede finanční hospodaření oblastní pobočky podle platných předpisů, zpracovává zprávu o hospodaření, vybírá členské příspěvky a vede jejich evidenci. Přijímá dary a dotace a vede jejich seznam. Pololetně předkládá radě oblastní pobočky zprávu o hospodaření a jedenkrát ročně pak zprávu o hospodaření předkládá oblastnímu shromáždění. Dbá na pravidelný odvod dohodnutého podílu členských poplatků určených pro chod Prezidia AKP ČR, splatných nejpozději do 30.4. příslušného kalendářního roku. Za svěřené hodnoty nese hmotnou zodpovědnost.

Ad 4) Etická komise (EK):
Ad 5) Revizní komise (RK):
 • je nejméně tříčlenná, je volena Valnou hromadou a ze svých členů volí předsedu RK,
 • funkce člena RK je neslučitelná s jinou funkcí v AKP ČR,
 • provádí kontroly hospodaření Prezidia AKP ČR dle vlastního plánu, nejméně však jednou ročně. O výsledcích činnosti podává zprávu (včetně návrhů na zlepšení) jedenkrát za rok Prezidiu AKP ČR, jednou za čtyři roky Valné hromadě AKP ČR,
 • dále přešetřuje stížnosti a podněty členů AKP ČR ve věcech hospodaření.
A. Ukončení činnosti orgánů AKP ČR abdikací
 1. Oznámí-li Prezidium AKP ČR abdikaci mimo Valnou hromadu, je povinno do 120 dnů svolat členy na mimořádnou valnou hromadu k volbě nového prezidia. Do té doby pokračuje Prezidium AKP ČR ve své činnosti.
 2. Oznámí-li prezident asociace svoji abdikaci, vykonává jeho povinnosti viceprezident. Na své nejbližší schůzi zvolí Prezidium AKP ČR nového prezidenta.
 3. Oznámí-li svoji abdikaci prezident i viceprezident AKP ČR, vykonává jejich povinnosti prezidiem zvolený člen stávajícího Prezidia.
 4. Oznámí-li abdikaci předseda Etické nebo předseda Revizní komise, je do této funkce zvolen další člen stávající komise.
 5. Při ukončení činnosti rady oblastní pobočky abdikací platí analogický jako v odstavcích A1-A4.
B. Odvolání orgánů AKP ČR
 1. Odvolání Prezidia AKP ČR je platné, pokud se pro ně vyslovila nadpoloviční většina všech přítomných členů Valné hromady AKP ČR. Odvolaní funkcionáři prezidia vykonávají svoji funkci do uskutečnění nových voleb a to nejdéle do 90 dnů ode dne odvolání stávajícího prezidia. V případě nečinnosti prezidia organizuje volby Revizní komise.
 2. Odvolané Prezidium AKP ČR činí do volby nových orgánů pouze rozhodnutí nezbytná pro běžný chod AKP ČR. Tato rozhodnutí musí být spolupodepsána předsedou Revizní komise AKP ČR. Odvolaný orgán nesmí činit žádná závažná hospodářská rozhodnutí, nesmí provádět převody majetku a nesmí činit žádná strategická rozhodnutí.
 3. O odvolání členů Etické nebo členů Revizní komise rozhoduje Valná hromada.
 4. Při ukončení činnosti rady oblastní pobočky odvoláním platí analogický postup jako v odstavcích B1-B3.
VII. Volby a hlasování
 1. Volební období všech orgánů AKP ČR je čtyřleté, pokud Valná hromada neurčí jinak.
 2. Volby a hlasování upravuje volební řád, který schvaluje Valná hromada.
VIII. Majetek AKP ČR
 1. Hospodaření AKP ČR upravují obecně platné právní předpisy a zásady stanovené Valnou hromadou nebo Prezidiem.
 2. Činnost AKP ČR je financována z členských příspěvků a eventuelně jiných příjmů. 
IX. Publikace zpráv

 1. Usnesení vrcholných orgánů AKP ČR jsou dána na vědomí členům AKP ČR na webových stránkách AKP ČR, prostřednictvím zvolených periodik a prostřednictvím oblastních poboček.

X.Podmínky zániku AKP ČR
 1. O zániku AKP ČR rozhoduje Valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů. Při zániku AKP ČR se zbylým majetkem naloží v souladu s platnou legislativou.
 2. O zániku oblastní pobočky rozhoduje oblastní shromáždění dvoutřetinovou většinou přítomných řádných členů. Oblastní pobočka též zanikne, klesne-li počet pod 10 členů. Při zániku pobočky se zachází se zbylým majetkem podle zákonných norem.
XI. Změna stanov

 1. Právo na změnu stanov přísluší Valné hromadě AKP ČR.

XII. Závěrečné ustanovení

 1. Tento stavovský předpis byl schválen mimořádnou Valnou hromadou AKP ČR dne 21.2.2014, platnosti nabývá stejný den.
 2. Tento stavovský předpis spolu se zápisem z Valné hromady AKP ČR bude podán k přeregistraci dle platných zákonných.


Mgr. Hana Jahnová
prezidentka AKP ČR