Etická komise

Etická komise je nejméně tříčlenná a volena valnou hromadou. Ve své činnosti se řídí jednacím řádem. EK se vyjadřuje k problémům souvisejícím s etikou práce klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictvím dodržováním Etického kodexu AKP ČR.

PhDr. Veronika Brodská

předsedkyně Etické komise AKP ČR

PhDr. Petr Junek

Mgr. Jana Malíková

PhDr. Tereza Soukupová Ph.D

přizvaný člen AKP ČR(příprava pro práci v EK)

Pokyny pro stěžovatele stěžovatele i klinické psychology

Stížnosti posílejte v listinné podobě na adresu k zasílání stížností. Ve stížnosti uveďte Vaše jméno a kontaktní informace. Dále uveďte jméno a adresu pracoviště klinického psychologa, na kterého stížnost podáváte. Bez uvedení adresy pracoviště klinického psychologa nebude Vaše stížnost přijata k projednání.

Pokud stížnost dokládáte přílohami, uveďte jejich seznam. Z důvodu otevřeného přístupu k informacím postupujeme Vaši stížnost v plném znění také klinickému psychologovi, na jehož postup si stěžujete.

Etická komise Vás bude informovat do třiceti dnů, že stížnost obdržela. Po projednání Vás písemně seznámíme s výsledkem. Stejně tak i klinického psychologa, na kterého stížnost směřovala. Reálná lhůta k vyřízení stížností je šest měsíců od rozhodnutí o přijetí stížnosti.

Etická komise nerozporuje odborné závěry klinických psychologů nebo soudních znalců v tomto oboru. Nemůže rovněž zajistit např. finanční satisfakci či přimět kohokoli k omluvě. Hlavním cílem projednávání stížností je prohloubení citlivosti k etickým otázkám, udržování otevřené diskuse, a tím zkvalitňování klinicko-psychologické profese.

Etická komise bude informovat člena AKP ČR, že obdržela stížnost na jeho osobu, včetně informace, že stížnost nebude projednávána, pokud EK v předběžné fázi řízení dospěje k závěru, že je neoprávněná. V případě, že EK shledá, že je nutné stížnost projednat, bude člen AKP ČR v dostatečném časovém předstihu pozván k projednání.

Adresa k zasílání stížností

Psychoterapie Břeh

PhDr. Petr Junek

Rašínovo nábřeží 38

120 00 Praha 2

Nabízíme možnost zasílat dotazy k tématu etika v práci klinického psychologa. Odpovědi na dotazy bychom rádi zveřejňovali na stránkách AKP ČR, v sekci Etická komise. Samozřejmostí je autorizace a zachování anonymity. Domníváme se, že takto zveřejněné otázky a reakce na ně mohou přispět ke kultivaci etického myšlení a pomoci překonávat nejistotu v otázkách etiky naší práce.

Adresa pro zasílaní dotazů

eticka.komise@akpcr.cz

Termín setkání Etické komise AKP ČR