Etická komise

Etická komise je nejméně tříčlenná a volena valnou hromadou. Ve své činnosti se řídí jednacím řádem. EK se vyjadřuje k problémům souvisejícím s etikou práce klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictvím dodržováním Etického kodexu AKP ČR.

PhDr. Tereza Soukupová, Ph.D.

předsedkyně Etické komise AKP ČR

PhDr. Ivo Oral

Mgr. Michaela Šťovíčková

hostující člen

PhDr. Petr Goldmann

INFORMACE PRO STĚŽOVATELE

K postupu Etické komise AKP ČR

Etická komise se řídí Jednacím řádem Etické komise.

Hlavním cílem projednávání stížností je prohloubení citlivosti k etickým otázkám, udržování otevřené diskuse, a tím zkvalitňování klinicko-psychologické profese.

Etická komise nerozporuje odborné závěry klinických psychologů nebo soudních znalců v tomto oboru. Nemůže rovněž zajistit např. finanční satisfakci či přimět kohokoli k omluvě.

Etická komise neprojednává stížnosti na klinické psychology týkající se soudních sporů, které dosud probíhají.

Z důvodu otevřeného přístupu k informacím postupujeme stížnost v plném znění také klinickému psychologovi, na jehož postup je stížnost podána.

Se zaslanými dokumenty nakládáme dle platných právních předpisů i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Podání stížností

Stížnosti posílejte v listinné podobě na adresu:

PhDr. Ivo Oral

AGEL Hornická poliklinika

Sokolská třída 2587/81

702 00 Ostrava

Ve stížnosti uveďte Vaše jméno a kontaktní informace.

Dále uveďte jméno a adresu pracoviště klinického psychologa, na kterého stížnost podáváte.

Bez uvedení adresy pracoviště klinického psychologa nebude Vaše stížnost přijata k projednání.

Pokud stížnost dokládáte přílohami, uveďte jejich seznam.

Ke stížnosti je třeba přiložit souhlas klinickému psychologovi se sdělením potřebných údajů EK AKP ČR pro projednávání Vaší stížnosti, bez tohoto souhlasu nemůže být stížnost přijata.

Etická komise Vás bude informovat do třiceti dnů, že stížnost obdržela.

Reálná lhůta k vyřízení stížností je šest měsíců od rozhodnutí o přijetí stížnosti.

Po projednání stížnosti písemně seznámíme s výsledkem Vás i klinického psychologa, na kterého stížnost směřovala.

INFORMACE PRO KLINICKÉ PSYCHOLOGY

Se zaslanými dokumenty nakládáme dle platných právních předpisů i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů.

Etická komise bude informovat člena AKP ČR, že obdržela stížnost na jeho osobu, včetně informace, že stížnost nebude projednávána, pokud EK v předběžné fázi řízení dospěje k závěru, že je neoprávněná.

V případě, že EK shledá, že je nutné stížnost projednat, bude člen AKP ČR v dostatečném časovém předstihu pozván k projednání.

Klinickým psychologům nabízíme možnost zasílat dotazy k tématu etika v práci klinického psychologa, a to na adresu:

eticka.komise@akpcr.cz

Odpovědi na dotazy bychom rádi zveřejňovali na stránkách AKP ČR, v sekci Stanoviska EK. Samozřejmostí je autorizace a zachování anonymity. Domníváme se, že takto zveřejněné otázky a reakce na ně mohou přispět ke kultivaci etického myšlení a pomoci překonávat nejistotu v otázkách etiky naší práce.

Aktualizováno 24.2.2021

Termíny setkání Etické komise AKP ČR