Etická komise

Etická komise je nejméně tříčlenná a volena valnou hromadou. Ve své činnosti se řídí jednacím řádem. EK se vyjadřuje k problémům souvisejícím s etikou práce klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictvím dodržováním Etického kodexu AKP ČR.

PhDr. Veronika Brodská

předsedkyně Etické komise AKP ČR

PhDr. Petr Junek

Mgr. Jana Malíková

Stížnosti posílejte v listinné podobě na adresu k zasílání stížností. Ve stížnosti uveďte Vaše jméno a kontaktní informace, stejně tak jméno a adresu pracoviště klinického psychologa, na kterého stížnost podáváte.

Pokud stížnost dokládáte přílohami, uveďte jejich seznam. Z důvodu otevřeného přístupu k informacím postupujeme Vaši stížnost v plném znění také klinickému psychologovi, na jehož postup si stěžujete.

Etická komise Vás bude informovat do třiceti dnů, že stížnost obdržela. Po projednání Vás písemně seznámíme s výsledkem. Stejně tak i klinického psychologa, na kterého stížnost směřovala.

Etická komise bude informovat člena, že obdržela stížnost na jeho osobu, včetně informace, že stížnost nebude projednávána, pokud EK v předběžné fázi řízení dospěje k závěru, že je neoprávněná. V případě, že EK shledá, že je nutné stížnost projednat, bude člen AKP ČR v dostatečném časovém předstihu pozván k projednání.

Adresa k zasílání stížností:

PhDr. Petr Junek
Psychoterapie Břeh
Rašínovo nábřeží 38
120 00 Praha 2

Nabízíme možnost zasílat dotazy k tématu etika v práci klinického psychologa. Odpovědi na dotazy bychom rádi zveřejňovali na stránkách AKP ČR, v sekci Etická komise. Samozřejmostí je autorizace a zachování anonymity. Domníváme se, že takto zveřejněné otázky a reakce na ně mohou přispět ke kultivaci etického myšlení a pomoci překonávat nejistotu v otázkách etiky naší práce.

Adresa pro zasílaní dotazů:

eticka.komise@akpcr.cz
Termín setkání Etické komise AKP ČR