AKP ČR je spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb. a současně profesní organizací dle zákona č. 96/2004 Sb.. Spolek AKP ČR je stavovská, dobrovolná, samosprávná, profesní, odborná organizace s právní subjektivitou, která má své oblastní pobočky.Účelem AKP ČR je podpora profesních zájmů klinických psychologů, dětských klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictví sdružených v AKP ČR a rozvoj oboru klinická psychologie, dětská klinická psychologie a psychoterapie.
AKP ČR zastupuje svoje členy při jednáních s Ministerstvem zdravotnictví ČR, při dohodovacích řízeních se zdravotními pojišťovnami, při výběrových řízeních, apod. Spravuje agendu celoživotního vzdělávání klinických psychologů, zabývá se etickými problémy souvisejícími s výkonem profese, vytváří koncepci oboru. Jako řádně registrovaný spolek má AKP ČR své stanovy a organizační řád, ve kterých jsou popsány podrobně práva a povinnosti členů.

SPOLUPRACUJEME

ÚČASTNÍME SE

PSYCH.E.IN. – Psychological Early Intervention

KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training

Project Number: 2020-1-PL-KA202-082075