Prezidium

Prezidium má koordinační, informační a výkonnou funkci. Řídí AKP ČR v době mezi valnými hromadami. Ve své činnosti je zodpovědné valné hromadě. Je tvořeno členy, kteří jsou přímo voleni valnou hromadou a dále předsedy oblastních poboček; na jednání prezidia může předsedu oblastní pobočky zastoupit místopředseda této pobočky s hlasovacím právem. Funkční období prezidia je čtyřleté, schází se pravidelně každé první pondělí v měsíci, mimo měsíce letních prázdnin.

Usnášení schopné je při nadpoloviční účasti členů a rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných na řádně svolané schůzi; přijatá usnesení jsou závazná pro všechny orgány a všechny členy spolku.

Volební období leden 2019 – prosinec 2022Personální obsazení od 7.9.2021
Volební období prodlouženo po Valné hromadě 28.11.2022 na dobu neurčitou.

Mgr. Hana Jahnová

prezidentka, členka odborné rady

prezident@akpcr.cz, hana.jahnova@akpcr.cz

tel.: +420 774 166 464


PhDr. Karel Koblic

viceprezident, člen odborné rady, zástupce pro dohodovací řízení

karel.koblic@akpcr.cz

tel.: +420 604 236 264


PhDr. Tatiana Krulová, Ph.D.

tajemnice

tajemnik@akpcr.cz

tel.: +420 774 799 603


PhDr. Zdeňka Brujová

pokladník

pokladnik@akpcr.cz

tel.: +420 378 312 622


Mgr. Daniela Saifrtová

členka prezidia

daniela.saifrtova@akpcr.cz

tel.: +420 735 055 069


Administrativní podpora prezidia

Mgr. Nina Soósová

sekretariát

sekretariat@akpcr.cz, nina.soosova@akpcr.cz

Korespondenční adresa:

Mgr. Hana Jahnová

FN Brno

Porodnice, Neonatologické oddělení

Obilní trh 11

602 00 Brno

Zápisy z prezidia

V souladu s hlavními strategickými směry prezidia zveřejněnými v programovém prohlášení a v souvislosti s dalšími aktivitami asociace (např. agenda celoživotního vzdělávání) jsou zřízeny pracovní skupiny. Přehled najdete zde.

Čestní členové AKP ČR

Čestní členové - abecední seznam