Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem AKP ČR. Schází se nejméně jednou za čtyři roky z podnětu Prezidia AKP ČR nebo z podnětu alespoň 20% členů AKP ČR. Rozhoduje o základních otázkách AKP ČR. Schvaluje zprávu Prezidia AKP ČR o činnosti a hospodaření za uplynulé období. Volí volenou část Prezidia, Etickou komisi a Revizní komisi AKP ČR. Schvaluje stavovské předpisy. Proti rozhodnutí valné hromady není opravných prostředků.

Valná hromada je usnášení schopná (při dodržení podmínky zveřejnit oznámení o jejím konání min. čtyři týdny předem na internetových stránkách AKP ČR) při účasti jakéhokoliv počtu členů 1/2 hodiny po začátku. K přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných řádných členů. Způsob volby určuje volební řád.