Oznámení

Oznámení u úmrtí prof. PhDr. Stanislava Kratochvíla, CSc.

V sobotu 29. 6. 2024 nás opustil náš významný učitel, kolega, přítel, pan prof. Stanislav Kratochvíl, ve věku ctihodných 91 let. Pan profesor patřil k mimořádným osobnostem české psychologie, které dokázaly sjednocovat nejrůznější odborné směry s noblesní lehkostí, velkým nadhledem, laskavým humorem a nutno dodat také živě dynamickým tempem. Právě jeho živé tempo chůze, řeči, myšlení, u kterého se zapotily i mnohem mladší ročníky, signalizovalo, že tento člověk toho chce v životě hodně stihnout. A taky se mu to bohatě podařilo. Jeho odkaz se vryl nejen do zdí Psychoterapeutického oddělení v Kroměříži a Katedry psychologie v Olomouci, nejen do desítky jeho monografií v mnoha reedicích, ale hlavně do srdcí stovek studentů, kteří prošli jeho přednáškami, semináři, které strhával k neopakovatelným psychodramatickým etudam, hypnoterapeutickým demonstracím, podnětným diskusím a pro mnohé se stal profesním vzorem. Stačí, aby se pár psychologů sešlo, a historky se Standou na sebe nenechají dlouho čekat. Přejme si, ať se vyprávějí a předávají dál a duch pana profesora s námi zůstane po další léta. 

Čest jeho památce.

Situace týkající se specializačního vzdělávání v oboru klinická psychologie - chronologický souhrn

Prezidium AKP ČR bylo seznámeno se zněním otevřeného dopisu adresovaného Katedře klinické psychologie, IPVZ. Prezidium nebylo adresátem otevřeného dopisu.

Prezidium znění dopisu diskutovalo na on-line pracovním jednání prezidia v úterý 25.4.2023, k tomu jednání byli pozváni zástupci Katedry klinické psychologie IPVZ, aby přednesli své argumenty.

Prezidium připravilo stanovisko, které ve čtvrtek 27.4.2023 odeslalo adresátům otevřeného dopisu, členům Katedry klinické psychologie IPVZ a vedení IPVZ, stanovisko prezidia znělo - “Ocenili bychom vytvoření společného prostoru pro moderovanou, konstruktivní a odbornou diskuzi, kde bychom se vyjadřovali ke konkrétním obsahovým bodům a kde by vznikl prostor pro konsenzus o realitě atestačních zkoušek a konkrétních možností řešení.”

Prezidium dále ve čtvrtek 27.4.2023 požádalo klinické psychology, kteří jsou za AKP ČR nominováni do zkušební komise z oboru klinická psychologie, o jejich vyjádření k dané věci, členské základně tato vyjádření byla poskytnuta formou e-mailu ve čtvrtek 5. 5. 2023.

Dále prezidium obdrželo dopis klinických psychologů ze dne 22.5.2023, který přišel v e-mailu podepsaný kolegyněmi PhDr. Renatou Koláčkovou, Mgr. Martinou Pastuchovou a Mgr. Marcelou Kvardovou; nebyl přímo adresovaný Prezidiu AKP ČR.

Následně prezidium obdrželo dopis Iniciativy 2023 ze dne 24.5.2023 zde a zde podepsaný doc. PhDr. Ondřejem Bezdíčkem, Ph.D. a Mgr. Julií Lipskou.

Na oba texty prezidium odpovědělo dopisem ze dne 1.6.2023, který byl zaslán všem zúčastněným stranám - Iniciativě 2023, Katedře Klinické psychologie IPVZ, vedení IPVZ, klinickým psychologům - autorům dopisu ze dne 22.5.2023, a členské základně.

Ve svém dopise prezidium vyjádřilo poděkování a uznání členům Katedry klinické psychologie IPVZ za nasazení a za práci, se kterou katedru vedou, poděkovalo klinickým psychologům - autorům dopisu ze dne 22.5.2023 - za jejich nabídku účastnit se jakékoliv aktivity vedoucí ke zlepšení podmínek pro náš obor a pro jeho odborníky.

Prezidium připomnělo, že je připraveno jednat a vést dialog a vyzvalo kolegy z Iniciativy 2023 k přípravě konkrétních návrhů, jak by se mělo specializační vzdělávání v oboru klinická psychologie upravit či změnit. Návrhy se bude zabývat a rádo pak svolá společné pracovní jednání, včetně přizvání kolegů z Katedry klinické psychologie IPVZ.

Další aktivity členů prezidia - webináře pro členskou základnu - proběhly ve dnech 11.5. a 31.5.2023 - mapovaly zkušenosti a názory jednotlivých členů, kteří se přihlásili do diskuse; další webinář proběhne po moderované diskusi, členská základna bude včas informována.

Prezidium na svém online jednání dne 6.6.2023 rozhodlo, že prezenčně uspořádá 205. Klinicko – psychologický den na téma specializačního vzdělávání a to v pondělí 11. prosince 2023 ve Velkém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha.

Prezidium si dovoluje připomenout, že za úspěšný průběh specializační vzdělávání je zodpovědná nejen Katedra klinické psychologie IPVZ, ale také všichni školitelé a školenci účastnící se celého procesu.

[Pokračování najdete ve sdíleném prostoru.]

-------------------------------------

Vyjádření k tragické události na Filozofické fakultě UK 🕯️

Oznámení o úmrtí prof. PhDr. Jana Vymětala

Čest jeho památce - Prezidium AKP ČR

Informace pro členskou základnu o aktivitě Pracovní skupiny pro Dohodovací řízení se Zdravotními pojišťovnami

V minulém roce se stejně jako v letech předchozích podařilo zástupcům AKP ČR při dohadovacích řízení prosadit požadavky, které vedly k navýšení hodnoty bodu, v tomto roce u Klinických psychologů na 1,12 a u Dětských klinických psychologů na 1,3.

V tomto období se opět rozbíhají jednání, která by měla vést k tomu, aby se naše odbornosti 901, 910 a 931 dočkaly obdobně dobrých podmínek. Prosazujeme udržení volného výkonového systému, který je postaven na našem způsobu práce, která je specifická oproti ostatním Ambulantním specialistům. Dále se snažíme přesvědčit pojišťovny o zachování 3-5 % rozdílu v hodnotě bodu mezi námi a ostatními specialisty ze segmentu.

V neposlední řadě stojíme o to, aby zůstala zvýhodněna odbornost 931 a také se snažíme získat navýšení pro poskytovatele poskytující hrazené služby pojištěncům do 18 let věku včetně v odbornostech 901, 931 a 910.

Změny v Seznamu zdravotních výkonů k 1.1.2024

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

s opatrnou radostí sdělujeme, že se podařilo našim zástupcům AKP ČR při jednáních s MZ ČR a zdravotními pojišťovnami prosadit několik přínosných změn v Seznamu zdravotních výkonů. Tyto změny s platností od 1.1.2024 budou potvrzené až po vydání nové vyhlášky (tady je ještě na místě opatrná radost). Ve stručnosti dojde k výraznému navýšení počtu bodů u zásadních psychologických výkonů. 

Dovolte podrobnější informace ke změnám, které vycházejí z revize výkonů v kapitolách 901, 931 a 910, kdy tyto výkony byly formulovány před více jak 20 lety. V rámci diskusí v prezidiu a na pobočkách vznikl návrh nejzásadnějších úprav SZV, jejichž cílem jsou systémové změny a aktualizace dle současných nároků a také dle doporučení odborných pracovních skupin působících na Ministerstvu zdravotnictví ČR  (např. Odborná rada reformy; Pracovní skupina k zajištění dostupnosti psychoterapie). Žádaným efektem změn je zvýšení dostupnosti potřebné klinicko - psychologické péče, a to zejména v oblasti péče o děti. 

Co se podařilo prosadit: 

Kromě těchto změn, které budou stabilně zohledněny v počtu bodů psychologických výkonů v Seznamu zdravotních výkonů, každoročně vyjednáváme o hodnotě bodu v rámci Dohodovacích řízeních. O cílech v těchto jednáních vás budeme informovat samostatně.

Moc děkujeme všem zástupcům AKP ČR, kteří se na těchto složitých vyjednáváních podílejí nebo v minulosti podíleli. Nadcházející navýšení finančního ocenění naší práce, ze kterého profitují všichni kliničtí psychologové a zdravotnická zařízení, je tak výsledkem jejich usilovné a dlouhodobé práce.

Mgr. Veronika Roudná, PhDr. Alena Paloušová a  PhDr. Karel Koblic 

Duben 2023

Informace pro kolegy, kteří si vybírají psychoterapeutický výcvik

Komplexní psychoterapeutický výcvik, který umožňuje cestu k atestaci jak z klinické psychologie, tak z psychoterapie (tzn. do zdravotnictví vůbec a také podle známých návrhů umožňuje cestu k připravované živnosti „Psychoterapeutické poradenství“) musí být schválen komisí IPVZ.

Veškeré informace týkající se psychoterapuetických výcviků najdete na stránkách Katedry klinické psychologie zde.

„Certifikace výcviku Českou asociací pro psychoterapii“, kterou některé výcviky začaly uvádět ve své inzerci, slouží pouze pro potřeby ČAP.

Prezidium 25.4.2023

Výsledky voleb do prezidia z valné hromady konané dne 27.3.2023

Volilo se v těchto oblastech:

Celá zpráva volební komise

Třístupňový model psychoterapie

Pracovní skupina MZ ČR, ve které má AKP ČR svého stálého zástupce, navrhla nový třístupňový model psychoterapeutické péče a dokončuje přípravu nových výkonů (pro jednotlivé stupně). Model rozlišuje následující stupně psychoterapeutické péče; zároveň popisuje kvalifikační předpoklady pro každý stupeň.

Asociace vnímá model jako zásadní krok pro zvýšení dostupnosti psychoterapeutické péče a zároveň důležitý posun v rozlišení rozsahu péče a kompetencí jednotlivých odborníků. Od komplexní klinicko-psychologické úrovně a poskytování systematické psychoterapie jako léčebného prostředku, přes podpůrnou péči a poradenství, po základní podporu poskytovanou např. zdravotními sestrami s certifikovaným kurzem bude zřejmé, co lze očekávat a jaké jsou limity dané péče. 

Podrobné informace byly vydány ve Věstníku MZ ČR 13/2022. Projde-li návrh schvalovacím procesem, mohly by se změny objevit v Seznamu výkonů a platit od 1.1.2024.

Celé znění metodického pokynu

Výsledky voleb a hlasování z valné hromady konané dne 28.11.2022

Volilo se v těchto oblastech:

Celá zpráva volební komise.

Priority prezidia AKP ČR

Prezidium se sešlo na výjezdním zasedání ve dnech 2.-4.4.2022, aby diskutovalo nad otázkami priorit a směrování asociace. Výsledný dokument můžete prostudovat zde.

Za AKP ČR Hana Jahnová 

Poskytování klinicko-psychologické péče osobám zasaženým válkou na Ukrajině

Sdělení Asociace klinických psychologů ČR, jejíž členové, kliničtí a dětští kliničtí psychologové a psychoterapeutové, poskytují svoji klinicko-psychologickou péči v rámci zdravotnictví. 

V aktuální tíživé situaci jsou v rámci svých ordinací připraveni nabídnout pomoc těm osobám, které byly přímo vystaveny traumatům spojeným s válkou a u kterých se následně rozvinula posttraumatická stresová porucha nebo další psychické poruchy, např. úzkosti, panické  stavy nebo deprese. Jsou také připraveni nabídnout pomoc těm občanům bez  rozdílu národnosti,  u kterých kontakt s informacemi o probíhající válce vedl k rozvoji sekundární traumatické reakce se závažnými dopady na psychiku nebo reaktivoval dřívější psychické obtíže.  

Péče vždy probíhá v ordinaci po objednání u zvoleného klinického psychologa prezenční formou, v rámci předem domluveného času a v rámci úhrad veřejného zdravotního pojištění. 

Seznam klinických psychologů, kteří jsou  připraveni poskytovat svoji klinicko-psychologickou péči osobám zasaženým válkou na Ukrajině je k dispozici na https://ukrajina.akpcr.cz/. 

Za AKP ČR Hana Jahnová 

Text společně s dalšími informacemi vyjde v nejbližším vydání Magazínu REFORMA

Oznámení členské základně AKP ČR k situaci na Ukrajině

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

Prezidium AKP ČR si vám dovoluje souhrnně předat aktuální informace týkající se pomoci klinických psychologů v rámci situace spojené s válkou na Ukrajině.

Děkujeme vám všem, kteří jste již určitou formu pomoci nabídli: panu PhDr. Adamu Suchému nebo paní PhDr. Leoně Jochmannové, Ph.D., která oslovila s žádostí o specifickou pomoc členy pobočky Praha a Střední Čechy.

Děkujeme také, že řada z vás nabídla pomoc na webu Pomáhej Ukrajině, který provozuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. 

Ve všech krajích ČR, například včera v Brně na Výstavišti, zahájilo svoji činnost Asistenční centrum pomoci pro uprchlíky z Ukrajiny, které nabízí komplexní pomoc.

Prezidium AKP ČR se rozhodlo v rámci těchto center nabídnout klinicko-psychologickou péči členů asociace a v této souvislosti vás také požádat o spolupráci. V případě vaší ochoty, prosím, vyplňte přiložený formulář, viz zde. Formulář vyplňte, prosím, do neděle 6. března do 18:00 hodin, poté budeme seznam předávat paní tajemnici Rady vlády pro duševní zdraví na Ministerstvu zdravotnictví. I ti z vás, kteří se zaregistrovali na jiných webových stránkách, se mohou zapsat do vznikajícího seznamu.

Klinicko-psychologická péče bude osobám zasaženým válkou na Ukrajině hrazena ze zdravotního pojištění. Předáváme aktuální odkaz z webových stránek Ministerstva zdravotnictví týkající se mimo jiné úhrad zdravotní péče: viz zde.

Dále vám předáváme souhrnné informace vypracované tajemnicí Rady vlády pro duševní zdraví paní Mgr. Ivanou Svobodovou: viz zde.

Nadále vám budeme přinášet aktuální informace týkající se možností klinicko-psychologické pomoci. Děkujeme, že společně všichni pomáháme a přeji klidné dny.

Mgr. Hana Jahnová
prezidentka

Vzdělávání klinických psychologů

Záměrem textu je popsat základní okruhy týkající se vzdělávání a praxe klinického psychologa, pokusit se zdůraznit pozitiva i úskalí a případné možnosti změn. 

Klinický psycholog je samostatně pracující zdravotnický pracovník, nositel plné zdravotnické zodpovědnosti. Je absolventem magisterského jednooborového studia psychologie, absolventem kvalifikačního kurzu Psycholog ve zdravotnictví a pětiletého specializačního studia zakončeného atestací.

Praxe klinického psychologa ukazuje nejasné ohraničení reformních okruhů a aktivit. Klinický psycholog přes úzkou spolupráci s psychiatrem v ambulantní péči většinou pracuje s pacienty předanými do péče praktickými lékaři, lékaři jiných specializací a s pacienty, kteří vyhledali pomoc klinického psychologa sami (podle letošního sběru dat AKP ČR cca 70% pacientů nepřichází ke klinickému psychologovi od psychiatra).

Celý text je dostupný zde. >>>


Vypracovala pracovní skupina Odborné rady reformy pro vzdělávání klinických psychologů delegovaná Asociací klinických psychologů ČR (AKP ČR) ve složení Karel Koblic, Renata Koláčková, Karolína Malá, Alena Paloušová, Martina Pastuchová, Pavel Král a Václav Šnorek

Výsledky voleb a hlasování z valné hromady konané dne 28.6.2021

Celkem hlasovalo 140 členů, tj. 20,80% z celkových 673 oprávněných voličů, resp. zapsaných řádných členů v evidenci AKP ČR, kteří však nehlasovali ve všech oblastech.

Volilo se v těchto oblastech:

Platných hlasů bylo 132 z celkového počtu 136 hlasujících. Někteří hlasující volili pouze jednu kandidátku, někteří volili obě kandidátky.
Hlasování se zdrželi 2 hlasující.
Mgr. Daniela Seifertová získala 110 hlasů.
PhDr. Tatiana Krulová získala 105 hlasů.

Platných hlasů bylo 127 z celkového počtu 130 hlasujících.
PhDr. Tereza Soukupová Ph.D. získala 124 hlasů.
Hlasování se zdrželi 3 hlasující.

Platných hlasů bylo 135 z celkového počtu 140 hlasujících.
Hlasování se zdrželi 3 hlasující.
Modrá verze /návrh prezídia/: 87
Žlutá verze /návrh části členské základny/: 45

Platných hlasů bylo 131 z celkového počtu 134 hlasujících.
Hlasování se zdrželi 3 hlasující.
Modrá verze /návrh prezídia/: 81
Žlutá verze /návrh části členské základny/: 47

Platných hlasů bylo 117 z celkového počtu 121 hlasujících.
Hlasování se zdrželo 0 hlasujících.
Pro přijetí navrženého předpisu hlasovalo 116 hlasů.
Proti přijetí navrženého předpisu hlasoval 1 hlas.

Platných hlasů bylo 112 z celkového počtu 116 hlasujících.
Hlasování se zdrželo 0 hlasujících.
Pro přijetí navrženého předpisu hlasovalo 112 hlasů.
Proti přijetí navrženého předpisu hlasovalo  0 hlasujících.

Platných hlasů bylo 100 z celkového počtu 119 hlasujících.
Hlasování se zdržel 1 hlasující.
Pro přijetí navrženého předpisu hlasovalo 95 hlasujících.
Proti přijetí navrženého předpisu hlasovali 4 hlasující.

Celá zpráva volební komise.

Členské účty

Od 26.5.2021 mají všichni stávající a noví členové asociace zřízený členský účet. Členské účty jsou založeny na technologii Google Cloud Identity. Jde tedy v podstatě o Google Účty, které jsou vlastněné a spravované doménou akpcr.cz a proto nekončí koncovkou @gmail.com jako běžné soukromé účty. Více se dozvíte zde.


EU projekt Psychological Early Intervention

Asociace se v minulém roce zapojila do EU projektu PSYCH.E.IN. – Psychological Early Intervention (KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training, Project Number: 2020-1-PL-KA202-082075). Cílem projektu je vytvoření on-line kurzů, které budou psychology a psychoterapeuty pomocí videí, analýz případových studií a praktických cvičení školit v poskytování včasné psychologické intervence. Více se dozvíte z brožury zde. >>>

Zrušení plánované VI. Celostátní konference klinických psychologů

Vzhledem k aktuální celospolečenské situaci a opakovanému prodlužování nouzového stavu bylo Prezidiem AKP ČR rozhodnuto, že plánovaná konference, která se měla uskutečnit v náhradním termínu 2. 3. 2021, bude zrušena.


Konference bude nahrazena 3 on-line weináři v následujících termínech:

pátek 11. 3. od 19.00 - 21.00, téma Klinicko-psychologická péče o Covid pacienty, zkušenosti a úskalí

úterý 20. 4. od 19.00 - 21.00, téma Psychoterapie

středa 19. 5. od 17.00 - 19.00, téma Stanovy AKP ČR a jejich úpravy


Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné nepříjemnosti způsobené zrušením konference. 


Nové vydání Adresáře psychiatrů a klinických psychologů 2020

Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) vydal aktualizované vydání Adresáře psychiatrů, do kterého jsou začleněni i kliničtí psychologové.

Adresář je vydáván pravidelně již od roku 1974, nyní jej spravuje Informační středisko NUDZ. Od roku 2004 jsou vybrané údaje z adresáře zpřístupněné také online.

Adresář lze objednat na tomto odkazu: https://1url.cz/Az7Zg 


MZČR: Vykazování a úhradě zdravotních služeb poskytnutých britským pojištěncům

Dne 15.1.2021 jsme od MZČR získali následující informaci: 

Od 1. 1. 2021 se vzájemné vztahy řídí tzv. Výstupovou dohodou a rovněž Dohodou o obchodu a spolupráci. Výše uvedené Dohody i od 1. 1. 2021 zachovávají při poskytování a úhradě zdravotních služeb obdobné postupy, jaké platily v době členství UK v EU. Nedochází tedy k výrazným změnám v poskytování zdravotních služeb osobám pojištěným ve Velké Británii. Je však třeba říci, že se jedná o dokumenty nové a dosud praxí neprověřené. Až s odstupem času budou některá ustanovení jasnější. Přesto jsme základní poznatky, které mají vliv na způsob vykazování, úhradu či prokazování nároku při čerpání různých druhů péče, sepsali a zasíláme Vám je v příloze tohoto sdělení.

Celý text dopisu (PDF)

Memorandum o vzájemné spolupráci AKP ČR a ČPtS ČLS JEP

Prezidium AKP ČR zastoupené Mgr. Hanou Jahnovou a Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně zastoupená prof. MUDr. Jánem Praškem, Ph.D. uzavřeli dne 12.10.2020 Memorandum o vzájemné spolupráci uzavřené mezi odbornými společnostmi.

Celý text memoranda (PDF)

Tisková zpráva k návrhu opatření Rady vlády pro duševní zdraví ze dne 4.11.2020 

Prezidium profesní odborné společnosti “Asociace klinických psychologů ČR” (AKP ČR) reaguje na rozhodnutí vyplývající z mimořádného jednání Rady vlády pro duševní zdraví vydané formou tiskové zprávy ze dne 4. 11. 2020 týkající se mimo jiné posílení krizové pomoci a zajištění dostupné psychosociální podpory pro občany, kteří ji potřebují. 

Návrh hovoří o přímé podpoře poskytovatelů psychoterapie - OSVČ podnikajících na živnostenský list. AKP ČR si je vědoma zvýšené psychické zátěže, které společnost čelí v současné obtížné situaci. Zároveň je však přesvědčena, že ani takto obtížná situace nemůže být důvodem k rezignaci na právní rámec poskytování psychoterapie v ČR zajišťující i bezpečí pacienta. Tento rámec jasně říká, že psychoterapie je zdravotní péčí a tu mohou nabízet pouze poskytovatelé zdravotní péče - kliničtí psychologové, psychiatři a lékaři klinických oborů s úspěšně ukončeným specializačním vzděláním v základním oboru a následně příslušnou zkouškou v oboru psychoterapie. Poskytování psychoterapie v rámci živnostenského zákona žádnou legislativní oporu nemá.

AKP ČR považuje podporu duševního zdraví veřejnosti prostřednictvím přímé finanční podpory poskytovatelů, kteří na živnostenský list nabízejí “psychoterapii”, za opatření nesystémové a právně krajně problematické, které naopak prostor péče o duševní zdraví pro občany znepřehledňuje. 

Místo dobře míněné podpory potřebných hrozí jejich poškození. V naprosté většině totiž podpoření poskytovatelé psychosociálních služeb působící v režimu živnostenského zákona neabsolvovali náročnou zdravotnickou předatestační přípravu, nemají dostatek zkušeností s prací s klientelou se závažnou klinickou problematikou, ani vymezené podmínky, v nichž by bylo možno takovou péči bezpečně poskytovat.

Z návrhu Rady vlády totiž není jasné: 

za 1, jaká vzdělanostní kritéria musí podpoření poskytovatelé psychosociální služby splňovat a jak budou ověřována; 

za 2, jakým způsobem bude probíhat rozdělení žadatelů o pomoc a kdo o něm bude rozhodovat. 

Za systémové řešení zde diskutovaného tématu považujeme zejména zprůchodnění psychoterapeutického vzdělání pro psychiatry a další lékaře, rozšíření sítě klinicko psychologických pracovišť a v neposlední řadě také posílení možnosti poskytovat krizovou intervenci a psychoterapii v nouzovém stavu formou distanční péče hrazenou zdravotními pojišťovnami za stejných finančních podmínek jako péči prezenční.

Dlouhodobě usilujeme o upevnění a respektování pravidla, že ve zdravotnictví je jako zdravotní péče poskytována psychoterapie a mimo zdravotnictví se obdobná činnost nazývá odlišně (např. psychoterapeutické poradenství). Kliničtí psychologové, členové AKP ČR, stejně jako na jaře při “1. vlně” řešení pandemie COVID-19, aktivně spolupracují s telefonickou linkou 1212, potažmo se službou SPIS, při řešení závažných krizových telefonátů a operativně přijímají do péče akutní pacienty v krizi, včetně zdravotníků. 

AKP ČR dlouhodobě podporuje zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti péče o duševní zdraví. Jednoznačně ale preferujeme systémové, výše nabízené řešení. V kontextu nouzového stavu jsme připraveni podpořit aktivitu Unie psychologických asociací ČR (zde) za předpokladu, že bude zajištěno pro pacienta či klienta zpřehledňující odlišení psychoterapie jako zdravotní péče od podobných činností mimo tento rámec a že bude pro občany zajištěna úplná informovanost o vzdělání a podmínkách státem podpořených poskytovatelů např. psychoterapeutického poradenství. 

Mgr. Hana Jahnová, prezidentka

Tisková zpráva (PDF)

Dopravně-psychologická vyšetření nelze v současné době nouzového stavu vykonávat 

UPOZORNĚNÍ: Pokud pracujete souběžně jako kliničtí psychologové a zároveň působíte jako dopravní psychologové, upozorňujeme, že dopravně-psychologická vyšetření nelze v současné době nouzového stavu vykonávat (viz. zde).

Výjimkou je odborné vyšetření klinického psychologa vyžádané posuzujícím lékařem podle § 6 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 277/2004 Sb. o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, kdy je podezření na nemoc vylučující nebo omezující zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

Možnosti distanční péče od 5.10.2020

Obdrželi jsme vyjádření zdravotních pojišťoven ČPZP, ZPMV a ZPŠ, které odpovídají obsahově souhlasně a odkazují se na společný postup pojišťoven, které jsou sdruženy v rámci Svazu zdravotních pojišťoven ČR (dále SZP). Další sdělení přišlo od OZP, které odpovídá samostatně, vyjádření je však shodné s informacemi SZP. VOZP uvádí totožné informace na svých webových stránkách. Pojišťovna RPB nás dosud neinformovala a zatím neuvádí žádné aktualizace ani na svých webových stránkách. Níže podrobně: 

Vyjádření SZP je uvedeno následujícím vysvětlením: "Rozumíme Vašim obavám a chápeme snahy o podporu distanční komunikace s ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci v České republice. Přestože jsme na prahu 2. vlny pandemie onemocnění Covid19, tak, podle nás, nejsme ve stejné situaci jako na jaře. Máme dostatek osobních ochranných pomůcek pro zdravotníky i pacienty. Máme zkušenosti s jinou organizací práce. Víme, že na jedné straně nesmíme naše pojištěnce a vaše pacienty ohrozit vystavováním riziku nákazy virem SARS-Co2, na druhé straně však ani omezením klinických kontaktů, vyšetřováním a léčbou tam, kde je fyzický kontakt a fyzikální vyšetření potřebné."

Zdravotní pojišťovny sdružené v SZP tak nebudou obnovovat platnost mimořádných opatření přijatých na jaře tohoto roku. Nyní nabízejí nový kód 09557 Telemedicína - videokonzultace vzdáleným přístupem. "Výkon je určen pro všechny ambulantní lékaře, nevyjímaje praktiky, nově také pro klinické psychology a klinické logopedy.

Podmínkou pro jeho použití je, že je určen jen pro pacienty, které lékař, klinický psycholog nebo klinicky logoped, zná, má je ve své dlouhodobé péči (registrované). Výkon lze použít jak pro kontrolu zdravotního stavu, tak pro léčbu - např. konzultaci v záležitosti nastavené medikace, ale i pro ověření, že není nutné s ohledem na stav fyzikální a další vyšetření spojené s fyzickým kontaktem s pacientem, apod." V případě, že poskytovatel zdravotních služeb nemá tento výkon doposud smluvně sjednán, je třeba o něj zažádat. V příloze zasíláme registrační list výkonu. 

Dále nabízejí: "Abychom ale ještě více pomohli našim pojištěncům a Vám našim smluvním partnerům, klinickým psychologům a psychiatrům, řešit operativně krizové situace v této nelehké době, rozhodli jsme se umožnit s účinností od 5. 10. 2020 použít a vykazovat pro distanční konzultaci zdravotní výkon s kódem 35050 v počtu až 3x /1den (stávající OF dle SZV je 2/1 den). Pro případ potřeby rovněž přikládáme registrační list výkonu. 

VZP postupuje jinak, a na svých webových stránkách uvádí, že pro účely vykazování distančního kontaktu zdravotnického pracovníka s pacienty, kteří se nemohou fyzicky dostavit do ordinace, je poskytovatelům zdravotních služeb umožněno vykazovat nové VZP výkony. Pro naše potřeby kód 35831 – Distanční konzultace zdravotního stavu psychiatrem nebo psychologem. Tento výkon bude procházet bez nasmlouvání do přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb uzavřené mezi poskytovatelem a zdravotní pojišťovnou. Podrobnosti naleznete zde

Novela vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci

Od července 2020 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci, kterou se mění skartační lhůty pro uchování zdravotnické dokumentace týkající se zdravotní péče poskytnuté v souvislosti s léčbou duševních poruch a poruch chování. AKP ČR si vyžádala komentář k aplikaci v praxi.

DOTAZ: Získání kontaktu na jednoho z rodičů

Dotaz členky

Dobrý den pane doktore,

obracím se na Vás z dotazem ohledně získávání kontaktů na klienty a jejich rodinné příslušníky. Prosím o posouzení konkrétní situace případně rady, jak v takovém případě příště postupovat. Může mi matka dítěte při domlouvání rodinné nebo párové terapie dát kontakt na partnera?

Konkrétní případ: Obrátila se na mne matka dítěte s tím, že otec (se kterým nežijí) žádá vyšetření dítěte v situaci rozchodu.

Proběhla schůzka s matkou, na které jsme se dohodly, že by bylo lépe jít cestou párové terapie, aby dokázali vytvořit pro dítě dobré podmínky. Navrhla jsem setkání s otcem (aby měl svou hodinu stejně jako matka) a pak další společné setkání.

Od matky jsem získala telefonní číslo i na partnera, nicméně schůzku s ním domluvila a také mi potvrdila ona sama.

Setkání s partnerem proběhlo, na jeho konci jsme domluvili další - společné setkání obou rodičů, které jsem ale z důvodu korona rušila a přesouvala na později.

Protože otec dítěte nereagoval na mé volání ani sms zprávu a na nabízené setkání již nepřišel, požádala jsem klientku o ověření správnosti kontaktních údajů otce dítěte.

Chci se zeptat, zda je při získání kontaktních údajů možné takto postupovat. Kartu mám vedenou na matku dítěte s tím, že v ní mám zapsané kontaktní údaje na otce (telefon a email, ze kterého je jeho jméno patrné).

Otec se nyní dožaduje doložení souhlasu . .. cituji …“Žádám Vás o okamžitě písemné doložení mého souhlasu v souladu s GDPR o poskytnutí a použití pro účely Vašeho podnikání mých osobních údajů.“.

Souhlas jsem já ale od něj nezískala a kontakt na něj jsem použila pouze pro komunikaci s ním.

ODPOVĚĎ:

Vážená paní magistro,

nezbytné kontaktní údaje o otci, který je zákonným zástupcem nezletilého dítěte, kterému poskytujete zdravotní služby a kterého je třeba informovat, případně s ním dohodnout termíny vyšetření, vedete v rámci svých pracovních úkolů. Navíc jste je získala od matky dítěte právě proto, aby bylo možno s otcem navázat při péči o dítě spolupráci, která je potřebná patrně též v zájmu náležité odborné péče o dítě. Jde tedy o údaje, které vedete pouze z uvedených důvodů v rámci svých pracovních úkolů. Pokud si otec nepřeje, abyste je nadále vedla a odmítá při zdravotní péči o dítě s Vámi spolupracovat, lze mu vyhovět a údaje o něm odstranit. Toto doporučuji odpovědět – klidně s poznámkou, že jde o stanovisko právníka AKP ČR.

S pozdravem

JUDr. Jan Mach

Publikováno 24.4.2020

Uvádět či neuvádět konkrétní nehrazenou službu na účtence EET?

V souvislosti se zavedením povinné evidence tržeb EET vyvstává řada dotazů. K těm nejčastějším patří otázka, zda je potřeba na účtence EET přesně vymezit, jaká služba byla poskytovatelem zdravotní služby poskytnuta.

Dotazovanou problematiku vymezuje zejména ust. § 20 odst. 1 zák. č. 112/2016 Sb., v platném znění, které stanoví, že poplatník je na účtence povinen uvádět

a) fiskální identifikační kód,b) své daňové identifikační číslo, pokud není jeho kmenová část tvořena obecným identifikátorem, kterým je rodné číslo,c) označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna,d) označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována,e) pořadové číslo účtenky,f) datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve,g) celkovou částku tržby v české měně,h) bezpečnostní kód poplatníka,i) údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

Obdobně je tomu v případech, kdy poskytovatel využije možnosti tzv. evidence tržeb ve zvláštním režimu. V tomto případě zákon hovoří o povinnosti uvést na účtence daňové identifikační číslo, označení provozovny, datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky a celkovou částku tržby v české měně.

Z výše uvedeného taxativního výčtu povinných údajů na účtence EET je zřejmé, že zákon nepožaduje bližší vymezení druhu poskytnuté nehrazené služby. Taktéž v případě využití zjednodušeného režimu se jedná o nepovinnou položku.

Lze tedy dovodit závěr, že záleží toliko na poskytovateli, jakým způsobem si případný ceník nehrazených výkonů nadefinuje a jakým způsobem bude jednotlivé výkony či služby na účtence uvádět. V úvahu přichází uvedení konkrétního nehrazeného výkonu či služby, např. “posouzení zdravotní způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu“, ale tatáž služba může být interně označena např. jako „nehrazený výkon č. 3“, případně pouze slovy “nehrazený/nadstandardní výkon“. Ve všech případech se jedná o legitimní údaj, přičemž ve druhém případě bude potřeba, aby si poskytovatel interně ceník takto definoval, a lze doporučit, aby případné zkratky byly uvedeny i ve veřejně dostupném ceníku, který je pacientům zpřístupněn zpravidla v čekárně, případně na webových stránkách poskytovatele zdravotních služeb.

V některých případech se pacienti dožadují uvedení konkrétního nehrazeného výkonu, včetně svého jména přímo na účtence, a to za účelem dalšího použití účtenky například pro zdravotní pojišťovnu. Protože se zpravidla jedná o osobní údaje a může jít i z medicínského hlediska o citlivý osobní údaj, neměly by být tyto účtenky vystavovány paušálně, ale toliko na základě výslovné žádosti konkrétního pacienta. V tomto případě lze doporučit jednoduchý zápis do zdravotnické dokumentace: „Pacient výslovně žádá, aby doklad obsahoval jméno, a popis poskytnutého zdravotního výkonu“. Tento zápis by měl pacient podepsat. Z hlediska ochrany osobních údajů by se v tomto případě jednalo o plnění nejen smluvní, ale i zákonné povinnosti, neboť poskytovatel je povinen přijaté finanční prostředky účetně evidovat, tj. plnit zákonnou povinnost.

V této souvislosti je však potřeba uvést, že pacient nemá na tento postup právní nárok, neboť jak již bylo výše uvedeno, záleží na poskytovateli, jakým způsobem na účtence EET poskytnuté služby vymezí. Nabízí se vstřícné gesto vůči pacientům, kteří pak úhradu nárokují u své zdravotní pojišťovny, případně u zaměstnavatele nebo jiného subjektu, v ostatních případech lze tento požadavek odmítnout.

Kopie vystavených účtenek EET budou příjmovými doklady, které následně zpracuje účetní. V některých případech vyvstal dotaz, zda je potřeba nějak blíže vytavené účtenky evidovat a jak je to v případě případné kontroly místně příslušným finančním úřadem. V prvém případě lze uvést, že o provedeném nehrazeném výkonu bude vždy učiněn zápis do zdravotnické dokumentace, a lze tedy konkrétní účetní doklad ztotožnit dnem a tímto zápisem ve zdravotnické dokumentaci pacienta. V některých případech poskytovatelé připouští, že evidenční číslo účtenky uvedenou vedle zápisu do zdravotnické dokumentace, byť se jedná o další administrativní úkon, který není povinný, ale má v případě potřeby umožnit orientaci ve vydaných dokladech. Taktéž není vyloučeno, aby poskytovatel na konkrétní účtenku EET, která je evidována v účetnictví, uvedl pro orientaci například iniciály a rok narození pacienta.

Případná daňová kontrola není oprávněna nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta a blíže zkoumat, zda konkrétní nehrazená služba byla poskytnuta, za jakých podmínek apod. V tomto smyslu je třeba trvat na povinné mlčenlivosti, které nemůže kontrolní orgán poskytovatele zprostit. Stejně tak nepřichází v úvahu případné zajištění zdravotnické dokumentace pro účely dalšího řízení apod. V obou případech je nutno důsledně trvat na již zmíněné povinné mlčenlivosti a odkázat na ustanovení § 65 odstavec 2 zák. č. 372/2011 Sb., které vymezuje okruh oprávněných subjektů, jež mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace bez souhlasu pacienta. V těchto případech doporučujeme i za přítomnosti kontrolujících osob telefonickou konzultaci s právníkem.

Pro úplnost, na základě řady dotazů, doplňujeme, že je-li daňové identifikační číslo tvořeno rodným číslem lékaře (typicky půjde o lékaře, kteří poskytují zdravotní služby jako fyzické osoby svým vlastním jménem), nevzniká povinnost toto daňové identifikační číslo na účtenku EET uvádět.

Zde uvádíme vysvětlivky k účtenkám, které byly získány z oficiálního zdroje (www.etrzby.cz).

JUDr. Jan Mach

Publikováno 23.3.2020

Pracovní setkání AKP ČR a ČAP ze dne 30.1.2020

Dne 30.1.2020 se v Ostravě uskutečnilo pracovní setkání předsedy ČAP a prezidentky AKP ČR. Proběhlo v atmosféře vzájemného respektu. Z obou stran zazněly názorové odlišnosti týkající se přístupu obou společností, vnímání legislativního rámce, definice a pojetí psychoterapie. Byly pojmenovány aktivity, které posilují názorové vyostření. AKP ČR vnímá jako další cestu pro nalezení společného konsensu počkat na výstupy pracovní skupiny o psychoterapii v rámci Reformy péče o duševní zdraví, na tomto základě pak pokračovat v dialogu. ČAP vnímá jako další cestu zapojení představitelů Evropské asociace pro psychoterapii do těchto dialogů a nalezení terminologie, která bude vyhovovat jak potřebě ČAP uchovat psychoterapii jako nadrezortní obor, tak potřebě AKP respektovat definici psychoterapie jako léčby, ohraničit její zdravotnický kontext. ČAP navrhuje vytvořit společnou databázi psychoterapeutů, AKP ČR se rozhoduje na tomto nyní neparticipovat vzhledem k faktu, že není konsensus o terminologii. Další setkání proběhne v březnu.

Úhradový dodatek pro rok 2020

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolujeme si oslovit ty z vás, kterým AKP ČR v loňském roce vystavila Diplom CŽV pro potřeby úhrady zdravotní péče VZP.

Máme informaci, že VZP rozesílá e-mail s tímto  zněním:


Úhradový dodatek pro rok 2020"Vážená paní doktorko,dovolte, abychom Vás  informovali, že jsme Vám přes aplikaci EP2W předložili dodatek ke Smlouvě o poskytování a úhradě hrazených služeb, který upravuje způsob a výši úhrady zdravotních služeb, hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro období roku 2020 (dále jen „Dodatek“) a zároveň Vás seznámili s postupem při předkládání dokladu o celoživotním vzdělávání a informacemi o vedení objednávkového systému.K dokládání diplomů celoživotního vzdělávání si Vám dovolujeme sdělit, že z důvodu zmírnění administrativní zátěže, jsme si stejně jako v předchozích letech vyžádali od zástupců ČLK seznam lékařů, kteří jsou držiteli dokladu o celoživotním vzdělávání lékařů. Na základě tohoto seznamu zpracujeme databázi, kterou zveřejníme na našich webových stránkách. V této databázi si budete moci ověřit, zda u Vás byla naplněna podmínka pro navýšení hodnoty bodu (0,04 Kč), resp. navýšení koeficientu navýšení úhrady KN (0,04) za diplom celoživotního vzdělávání. V případě, že na seznamu nenajdete Vaše identifikační číslo zařízení a splňujete podmínku (tj. alespoň 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků Vašeho zdravotnického zařízení je držiteli diplomu), pak se neváhejte obrátit na příslušnou regionální pobočku a doložit kopii platného diplomu, a to nejpozději do 31. 1. 2020.".

Reakce AKP ČR na tento text:

Obáváme se, že ze strany VZP došlo ke zmatení pojmů. ČLK vede seznam Diplomů CŽV vydaných lékařům, nikoliv však seznam pro jiné odbornosti jako například klinické psychology. VZP s AKP ČR neuzavřela dohodu o zpřístupnění databáze Diplomů CŽV klinických psychologů, AKP ČR neposkytla žádný seznam klinických psychologů, kteří jsou držiteli Diplomu CŽV.

Z tohoto důvodu  si  dovolujeme doporučit vám zaslat elektronicky Diplom CŽV opakovaně. Odkaz pro stažení zaslaný po schválení žádosti je i nadále platné.  Pokud již nedokážete dohledat e-mail s odkazem, můžete požádat administrátora Mgr. Jana Bažanta, e-mail: administrator@akpcr.cz, do předmětu uveďte - Opakované zaslání Diplomu CŽV.

Za prezidium,

Mgr. Hana Jahnová a Mgr. Jan Bažant

Informace o povinnosti oznámit a překazit trestný čin klinickým psychologem nebo psychologem ve zdravotnictví a z toho pramenící výjimka v komunikaci s JUDr. Machem 

Podnětem ke zpracování této informace byl dotaz klinické psycholožky, které nezletilá pacientka sdělila, že byla před několika roky sexuálně obtěžována partnerem své matky, který nebyl jejím otcem. Současně sdělila, že tento partner matky s nimi nadále žije ve společné domácnosti, ale již se podobného jednání nedopouští. Projevila však obavu, aby se podobného jednání nedopouštěl vůči její mladší sestře, byť zatím o tom žádné konkrétní poznatky neměla.

Při rozhovoru s matkou nezletilé pacientky tato přijala danou informaci velmi odpovědně, sdělila, že když jí oznámila dcera tuto skutečnost, s partnerem ji řešila a zaručuje, že na vše náležitě dohlédne a případ se již opakovat nebude. Její prohlášení a sdělení se jevilo jako věrohodné.

Na základě této skutečnosti klinická psycholožka vše zaznamenala do zdravotnické dokumentace a nepovažovala za nutné oznamovat podezření z pohlavního zneužívání orgánům činným v trestním řízení, byť o tom původně uvažovala. Učinila však dotaz na právníka Asociace klinických psychologů ČR, z.s., zda tento postup je správný a zda v daném případě neměla oznamovací povinnost.

K této situaci může často dojít a je třeba rozlišit mezi trestnými činy, které podléhají oznamovací povinnosti a které je vždy třeba prokazatelným způsobem neprodleně oznámit Policii ČR nebo státnímu zastupitelství a mezi trestnými činy, které nepodléhají povinné oznamovací povinnosti a podléhají pouze povinnosti překazit trestný čin, případně nepodléhají žádné z těchto povinností. K tomu v příloze přikládám ustanovení § 367 a 368 trestního zákoníku, kde je uveden taxativní výčet trestných činů podléhajících jednak pouze povinnosti překazit trestný čin (tedy nikoli oznamovací povinnosti) a taxativní výčet trestných činů podléhajících oznamovací povinnosti. Je třeba vzít v úvahu, že nesplnění oznamovací povinnosti, nebo povinnosti překazit trestný čin je trestným činem. Takového trestného činu se může dopustit i zdravotnický pracovník, který v případě oznamovací povinnosti nebo povinnosti překazit trestný čin není vázán povinnou mlčenlivostí a je povinen trestný čin oznámit nebo překazit. Odpovědnost za porušení práva na ochranu osobních údajů nebo porušení povinné mlčenlivosti v těchto případech v úvahu nepřipadá, s ohledem na zákonem stanovenou povinnost trestný čin oznámit nebo trestný čin překazit.

Pokud jde o povinnost oznámit trestný čin, pak není rozhodující, zda již nehrozí jeho opakování nebo pokračování, ale je rozhodující, že k trestnému činu došlo, nebo že má klinický psycholog informace, které svědčí o tom, že k trestnému činu dojít mohlo. Takovým trestným činem, který se nejčastěji objevuje v praxi lékařů a psychologů je týrání svěřené osoby. V případě týrání svěřené osoby je dána jednoznačně oznamovací povinnost každému, kdo se o takovém týrání dozvěděl, bez ohledu na to, kdy k týrání došlo a zda pokračuje, hrozí do budoucna, nebo již k němu nedochází. Oznámení nelze učinit pouze orgánu sociálně právní ochrany dětí pověřeného obecního úřadu (tento postup by nebyl splněním povinnosti oznámit, či překazit trestný čin), ale je třeba prokazatelným způsobem činit oznámení buď na Policii ČR, nebo u státního zastupitelství. Prokazatelný způsob je například zaslání informace datovou schránkou, nebo sepsání protokolu na úřadovně policie nebo státního zastupitelství. Za prokazatelný způsob rozhodně nelze považovat telefonickou informaci, byť by proběhla na lince 158, takovou informaci sice může zdravotnický pracovník policii telefonicky sdělit, vždy však musí trvat na tom, aby měl písemný doklad o tom, že oznámení učinil. Písemným dokladem je například kopie protokolu o podání trestního oznámení nebo alespoň potvrzení, že trestní oznámení bylo podáno, nebo kopie odeslané zprávy datovou schránkou. Další již méně časté případy, které podléhají oznamovací povinnosti a mohly by v praxi zdravotnického pracovníka připadat v úvahu je trestný čin vraždy, trestný čin úmyslného těžkého ublížení na zdraví, trestný čin mučení a jiného nelidského a krutého zacházení, trestný čin zbavení osobní svobody, trestný čin zneužití dítěte k výrobě pornografie, a již uvedený v praxi nejčastější trestný čin týrání svěřené osoby.

Překažení trestného činu se týká širšího okruhu trestných činů, ale spočívá pouze v povinnosti každého, tedy i zdravotnického pracovníka, pokud se hodnověrně dozvěděl, že se připravuje, nebo páchá trestný čin, tomuto trestnému činu zabránit, resp. jej překazit. Zákon přitom uznává, že většinou nelze trestný čin překazit jinak, než oznámením na Policii ČR nebo státnímu zastupitelství (žádnému jinému orgánu). V praxi klinických psychologů a psychologů ve zdravotnictví, zejména těch, kteří pracují s nezletilými pacienty, je pravděpodobně nejčastější trestný čin, který nepodléhá povinnosti oznámit, ale podléhá povinnosti překazit trestný čin, pokud by nadále probíhal, nebo do budoucna hrozil, trestný čin pohlavního zneužívání. Pokud tedy zdravotnický pracovník zjistí, že dochází k trestnému činu pohlavního zneužívání, které nadále probíhá, či pokračuje, nebo hrozí, že bude nadále probíhat a pokračovat, pak je povinen toto překazit. Způsob jak to učiní, není zákonem přesně dán, ale nejspolehlivějším způsobem jak překazit takový trestný čin, je jeho oznámení Policii ČR, nebo státnímu zastupitelství. Na druhé straně, pokud si je zdravotnický pracovník jist, tím, že učinil dostatečná opatření k tomu, aby nadále nemohl probíhat tento trestný čin, nebo že se dostatečně přesvědčil o tom, že již neprobíhá a jeho probíhání nehrozí a tato skutečnost je dostatečně dokumentována, není povinen jinými způsoby, zejména oznámením orgánům činným v trestním řízení, trestný čin překazit. Musí však dostatečně dokumentovat, že trestný čin překazil jiným způsobem.

Pokud je zdravotnický pracovník přesvědčen o tom, že rozhovor s matkou dítěte, která ujistila, že učiní veškerá opatření k zamezení pohlavního zneužívání dětí ve své domácnosti svým partnerem, případně ujistila, že už u ní její partner nežije, pak ač to zákon nestanoví, lze doporučit, aby toto sdělení bylo dostatečně podrobně uvedeno ve zdravotnické dokumentaci a aby tento zápis ve zdravotnické dokumentaci byl podepsán matkou dítěte, nebo jinou osobou, která tvrdí, že učinila opatření k překažení dalšího pokračování trestného činu, která klinický psycholog považuje za dostačující k tomu, aby v trestném činu nebylo možno nadále pokračovat.

Pokud si klinický psycholog nebo psycholog ve zdravotnictví není jist, zda opatření k překažení trestného činu pohlavního zneužívání, nebo jiného trestného činu, o kterém se dozvěděl a který je povinen překazit, je dostatečné, je třeba, i bez ohledu na stanovisko nezletilého pacienta, nebo jeho zákonných zástupců, učinit oznámení orgánům činným v trestním řízení, s tím, že si není jist, zda skutečně pouhým opatřením rodiny bude dalšímu pokračování trestného činu zabráněno.

Vedle trestných činů, které podléhají povinnému oznámení (vražda, těžké ublížení na zdraví, mučení a jiné nelidské a kruté zacházení, zbavení osobní svobody apod.) je trestným činem, který je povinen každý překazit také zabití, nedovolené přerušení těhotenství bez souhlasu těhotné ženy, loupež, vydírání, neoprávněné nakládání s osobními údaji, znásilnění, pohlavní zneužití a některé hospodářské trestné činy se škodou velkého rozsahu.

Ustanovení o nepřekažení trestného činu (§ 367 trestního zákoníku) a neoznámení trestného činu (§ 368 trestního zákoníku) v příloze přikládám.

V případě, kdy si není klinický psycholog nebo psycholog ve zdravotnictví jist, zda má, či nemá oznamovací povinnost, nebo povinnost překazit trestný čin, nebo jak má v těchto případech postupovat, je možno přímo i bez zprostředkování přes vedení Asociace klinických psychologů ČR, z.s. kontaktovat právníka Asociace klinických psychologů ČR, z.s., JUDr. Jana Macha na mailové adrese jan.mach@zdravotnicke-pravo.cz nebo na telefonu 224 210 500 a informovat se o tom, jak je vhodné dále postupovat.

Resumé:

Dozví-li se klinický psycholog nebo psycholog ve zdravotnictví hodnověrným způsobem o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán nebo je připravován trestný čin podléhající oznamovací povinnosti (uvedený v § 368 trestního zákoníku), neprodleně je povinen učinit o této skutečnosti prokazatelným způsobem oznámení Policii ČR nebo státnímu zastupitelství. O tom, že tak učinil, je třeba mít doklad. Dozví-li se hodnověrným způsobem, že je připravován, hrozí, nebo je páchán trestný čin nepodléhající oznamovací povinnosti, ale podléhající povinnosti překazit trestný čin (uvedený v § 367 trestního zákoníku, ale neuvedený v § 368 trestního zákoníku), je povinen jej překazit. Za překažení se považuje i oznámení policii nebo státnímu zastupitelství. Je-li si jist, že daný trestný čin již neprobíhá, nehrozí a není třeba činit opatření k jeho překažení, nebo že sám učinil dostatečná opatření k jeho překažení, která jsou dostatečně dokumentována, oznámení činit nemusí. Jde-li sice o trestný čin, ale není uveden ani v ustanovení § 368 ani § 367 trestního zákoníku, je klinický psycholog nebo psycholog ve zdravotnictví vázán povinnou mlčenlivostí, a to i vůči orgánům činným v trestním řízení.

JUDr. Jan Mach

advokát

právní zástupce Asociace klinických psychologů ČR, z.s.

Novela zákona č. 48/1997 Sb.o veřejném zdravotním pojištění

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

společně s paní prezidentkou si dovolujeme vás upozornit na téma novely zákona č. 48/1997 Sb.o veřejném zdravotním pojištění. Navrhovaná novela zákona se velmi necitlivě dotýkala podmínek provozování privátních praxí poskytovatelů zdravotní péče, včetně klinicko-psychologických praxí. 

V první příloze vám znovu nabízíme vyjádření prezidia (viz též rozeslaná příloha č. 2 zápisu z říjnového zasedání prezidia) a ve druhé příloze nabízíme vyjádření JUDr. Macha, které je připravené přímé pro nás, klinické psychology.

Aktuálně se zdá, že novela zákona s navrženými změnami nebude uskutečněna, ale je důležité, abyste byli o dané věci informováni.

Mgr. Hana Jahnová

1. viceprezidentka AKP ČR

Informace o novém zákonu o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, novela zákona o elektronické evidenci tržeb a novela zákona o léčivech

V měsíci říjnu 2019 vyšel ve Sbírce zákonů nový zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech nahrazující dosavadní zákon o znalcích a tlumočnících. Tento zákon nabyde účinnosti dne 1. ledna 2021. Dále vyšla novela zákona o elektronické evidenci tržeb, která zakládá povinnost vedení elektronické evidence tržeb mimo jiné rovněž pro poskytovatele zdravotních služeb od 1. května 2020. Novela zákona o léčivech zavádí mimo jiné tzv. lékový záznam a stanoví některá pravidla pro elektronické recepty.

Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019 Sb. účinný od 1. ledna 2021 stanoví nové podmínky pro jmenování soudním znalcem, podmínky pro ustavení znalecké kanceláře a nové podmínky pro znalecké ústavy. Dosud zapsaní soudní znalci mohou činnost soudního znalce vykonávat ještě pět let od nabytí účinnosti zákona. Znalecké ústavy musí do jednoho roku od účinnosti zákona doložit, že znaleckou činnost v jejich rámci vykonává alespoň jeden soudní znalec. Zákon stanoví nové podmínky pro jmenování soudních znalců – mimo jiné nejvyšší možné vzdělání v oboru, aktivní odborná praxe po jeho dosažení nejméně pět let, osvědčení profesní komory zřízené zákonem u profesí, kde je komora zřízena (ve zdravotnictví komory zřízené zákonem č. 220/1991 Sb.) a znaleckou zkoušku. Podmínky pro jmenování znalcem a přechodná ustanovení zákona zasílám v příloze.

Novela zákona o elektronické evidenci tržeb provedená zákonem č. 256/2019 Sb. stanoví v ustanovení § 11a podmínky, za kterých ve zdravotnictví není nutno provádět elektronickou evidenci tržeb a lze provádět evidenci formou papírových účtenek a papírového účetnictví. Text zasílám v příloze. Pokud poskytovatel zdravotních služeb nepřijímá platby v hotovosti, zavádět EET samozřejmě nemusí. To platí i tehdy, bude-li platby přijímat pouze na platební terminál prostřednictvím platebních karet.

Novela zákona o léčivech provedená zákonem č. 262/2019 Sb. stanoví mimo jiné povinnost bezplatně zaslat pacientovi identifikátor e-receptu dle jeho volby (emailem, sms zprávou) a zákaz reklamy v rámci tohoto zasílání, včetně zákazu jakéhokoli omezování volby poskytovatele lékárenské péče. Ustanovení § 81d zřizuje lékový záznam a stanoví pravidla jeho užívání. Nahlížet do lékového záznamu je oprávněn registrující poskytovatel, ošetřující lékař (každý lékař, který pacientovi předepisuje jakýkoli léčivý přípravek) a lékař ZZS. Platit bude patrně presumpce souhlasu pacienta s lékovým záznamem s tím, že pacient může vyslovit nesouhlas s vedením lékového záznamu, který je nutno respektovat. Pacient může rovněž udělit souhlas jen pro některého poskytovatele zdravotních nebo lékárenských služeb, svůj souhlas i nesouhlas může kdykoliv odvolat. Evidenci bude zajišťovat Správa souhlasů, která bude součástí systému e-recept. Podrobnosti má stanovit prováděcí právní předpis, který dosud vydán nebyl. V příloze zasílám podstatné části uvedeného zákona.

V Praze dne 31. října 2019

JUDr. Jan Mach

Postup klinického psychologa v případě, kdy jeden z rodičů odmítá vyšetření nebo terapii

Opakovaně se setkáváme se situací, kdy jeden z rodičů nezletilého pacienta odmítá péči klinického psychologa, nebo dětského klinického psychologa o nezletilého pacienta, zatímco druhý z rodičů tuto péči, případně taková vyšetření požaduje.

Podle § 35 zákona o zdravotních službách a podmínkách jejích poskytování č. 372/2011 Sb. v platném znění, v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, stačí souhlas jednoho ze zákonných zástupců s léčbou nezletilého pacienta. Není věcí zdravotnického pracovníka, v našem případě klinického psychologa, aby zjišťoval, jaké je stanovisko druhého ze zákonných zástupců. Pokud se tedy například dostaví ke klinickému psychologovi matka nezletilého dítěte s žádostí o jeho převzetí do péče, lze nezletilé dítě do péče převzít, aniž by si klinický psycholog zjišťoval, zda s tím souhlasí také otec. Je věcí a povinností matky, pokud otec není zbaven rodičovské odpovědnosti, aby sama otce informovala o tom, že zajistila dítěti zdravotní péči klinického psychologa. Není právem a ani povinností klinického psychologa ověřovat, zda tak učinila, či nikoli. 

Pokud však druhý se zákonných zástupců, sám kontaktuje klinického psychologa, a požaduje, aby péče o nezletilého byla v daném případě ukončena, a vysloví s ní svůj nesouhlas, je třeba v zásadě toto stanovisko respektovat. Výjimkou je pouze případ, kdy je poskytována tzv. neodkladná péče, kterou zdravotnický pracovník poskytne bez ohledu na stanovisko rodičů nezletilého vždy. Neodkladná péče je však stanovena poměrně úzce a restriktivně současným ustanovením § 5 odstavec 1 písmeno a) zákona č. 372/2011 Sb. v platném znění o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování a to tak, že jejím účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti, nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest, nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí. Z této definice je tedy zřejmé, že ve většině případů, kdy dítě převzal do péče klinický psycholog, nepůjde o neodkladnou péči, pro kterou by bylo možno rozhodnout, že bude poskytnuta i bez souhlasu zákonných zástupců, resp. jednoho zákonného zástupce.

Rozhodně však nestačí stanovisko sdělené telefonicky, emailem nebo dopisem a je třeba k tomu, aby klinický psycholog respektoval stanovisko jednoho ze zákonných zástupců, že si nepřeje, aby dítě nadále bylo v jeho péči, postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zdravotních službách.

Podle § 34 odstavec 3 zákona o zdravotních službách v platném znění pacientovi, kterému byla podána informace o zdravotním stavu nebo se podání informace vzdal, a který odmítá vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, nejde-li o případ, že jde zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu, je opakovaně podána informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví, nebo ohrozit život. Jestliže pacient i nadále odmítá vyslovit souhlas, učiní o tom písemné prohlášení (revers)

Podle § 34 odstavec 5 téhož zákona písemné prohlášení o nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb, popřípadě záznam o tomto nesouhlasu, kdy pacient odmítá učinit písemné prohlášení, je součástí zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi, podepíše pacient a zdravotnický pracovník. Odmítá-li pacient záznam podepsat, zdravotnický pracovník tuto skutečnost do záznamu doplní a záznam podepíše zdravotnický pracovník a svědek. 

Z těchto ustanovení, které se plně uplatní i v případě souhlasu, či nesouhlasu zákonného zástupce s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi vyplývá, že v případě, že jeden ze zákonných zástupců kontaktuje klinického psychologa a žádá ukončení péče o nezletilé dítě, musí se osobně dostavit, ke klinickému psychologovi, ten je povinen ho informovat o možných důsledcích jeho rozhodnutí a o tom jaké důsledky pro zdravotní stav dítěte může mít ukončení péče klinického psychologa, a poté pokud zákonný zástupce trvá na tom, že tuto péči odmítá mu předloží k podpisu písemný informovaný nesouhlas, jehož vzor v příloze přikládám. Pokud zákonný zástupce nezletilého pacienta odmítne písemný informovaný nesouhlas podepsat, podepíše jej klinický psycholog a je třeba, aby jej podepsal alespoň jeden svědek, například jiný zdravotnický pracovník nebo druhý zákonný zástupce dítěte. Je samozřejmě lépe pokud klinický psycholog přesvědčí zákonného zástupce, aby s péčí vyslovil souhlas, nebo aby alespoň neodmítal podepsat písemný informovaný nesouhlas, protože jinak je poměrně obtížné, nemá-li klinický psycholog zdravotní sestru nebo sekretářku či asistentku, zajistit svědka, který záznam o odmítnutí podepíše – je to však nezbytné. 

Pokud by se zákonný zástupce nezletilého pacienta, který vyslovil nesouhlas s další péčí klinického psychologa, odmítl dostavit a přijmout poučení a podepsat informovaný nesouhlas – revers – pokračuje klinický psycholog v péči o nezletilého pacienta a zákonného zástupce, který projevuje nesouhlas, poučí o tom, že dokud nebude dodržen zákonný postup, nemůže od další péče o nezletilého pacienta upustit, jen na základě dopisu, či telefonátu.

V případě nejasností se lze obrátit na právního zástupce Asociace klinických psychologů ČR.

JUDr. Jan Mach

advokát

právní zástupce Asociace klinických psychologů ČR

Reakce AKP ČR na reportáž www.seznamzpravy.cz "Mlčení biskupů: nátlak a manipulace" ze dne 29.5.2019 (aktualizováno)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

minulý týden byla na internetovém portálu www.seznamzpravy.cz zveřejněna reportáž "Mlčení biskupů: nátlak a manipulace", ve které se objevila nahrávka rozhovoru a kontakt na naši kolegyni bez možnosti její autorizace. Za asociaci jsme redakci zaslali dopis, ve kterém se vymezujeme vůči jednotlivým postupům novinářů - zde je k dispozici.

Z informací paní kolegyně, paní Mgr. Jany Němečkové, se jí na základě našeho dopisu redakce omluvila. V obraze byly vymazány kontakty na paní magistru, údajně i změněny komentáře v reportáži. Příspěvek vyvolal diskusi o kontaktu s médii i mezi námi. Pokud byste měli podobné zkušenosti, můžete je s námi sdílet. 

prezidentka AKP ČR, Zuzana Svobodová

AKTUALIZACE (14.6.2019): Připojujeme právní stanovisko JUDr. Jana Macha.

Označení odbornosti "klinický psycholog" zůstává nedotčeno

Zákon č. 284/2018 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 96/2004 Sb., provedl legislativně – technickou formální úpravu spočívající ve vypuštění označení specialisty „Klinický psycholog“ ze zákona, jejímž účelem bylo sjednocení systematiky právní úpravy. Označení specialisty Klinický psycholog a Dětský klinický psycholog již bylo uvedeno v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb., (dále jen „nařízení vlády č. 31/2010 Sb.).

Zákon č. 96/2004 Sb. tak upravuje podmínky vzdělávání a označení nelékařských zdravotnických povolání s odbornou způsobilostí, včetně Psychologa ve zdravotnictví.

Na základě zákonného zmocnění jsou pak v nařízení vlády č. 31/2010 Sb., uvedeny názvy oborů specializačního vzdělávání a označení odborností všech zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, včetně oborů a označení odbornosti specialisty Klinická psychologie - Klinický psycholog, Dětská klinická psychologie - Dětský klinický psycholog a Psychoterapie - Psychoterapeut.

Výše uvedená legislativně technická úprava nemá na označení odbornosti, práv, natož vážnost jednotlivých specialistů žádný vliv. Není také důvod ani pro provádění změny označení specialisty v dokumentech, vizitkách ani jmenovkách.

Osoba, která zdárně ukončila specializační vzdělávání v oboru Klinická psychologie atestační zkouškou, získala tímto specializovanou způsobilost v oboru Klinická psychologie a je oprávněna užívat označení Klinický psycholog.

Zdroj: MZČR,  publikováno 19.2.2019, citováno dne 3.6.2019

Programové prohlášení Prezidia AKP ČR pro volební období leden 2019 až prosinec 2022

Programové prohlášení Prezidia AKP ČR

pro volební období leden 2019 až prosinec 2022

Obsah

Preambule a zásadní priority prezidia

Hlavní strategické směry

1. Komunikace a organizace spolupráce s členskou základnou

2. Komunikace s odbornou i laickou veřejností

3. Právní zakotvení vzdělávání v oboru

4. Reforma péče o duševní zdraví

5. Zlepšení podmínek pro poskytování klinicko-psychologické péče v rámci státního i privátního sektoru

6. Specializační vzdělávání

7. Celoživotní vzdělávání (CŽV)

8. Věda a výzkum v klinické psychologii

Preambule a zásadní priority prezidia

AKP ČR vstupuje do 28. roku své existence jako stabilní odborná a profesní společnost, která sdružuje většinu klinických psychologů působících v rámci českého zdravotnictví. Prezidium AKP ČR chce ve své činnosti efektivně rozvíjet v posledních letech započatý směr vývoje všech čtyř našich profesí s respektem k tradici a důrazem na aktuální potřeby oboru.

V prostoru uvnitř asociace vnímáme potřebu navázat na úsilí o větší transparentnost, efektivnější komunikaci,  vzájemné naslouchání a spolupráci mezi jednotlivými organizačními složkami asociace (prezidium, pobočky a jejich rady, odborná rada, mimořádní i řádní členové).  Chceme aktivně působit při získávání nových členů.

Chceme i nadále usilovat o vysokou odbornou úroveň našeho oboru, zejména cestou adekvátního zákonného zakotvení, např. přechodem do zákona č. 95/2004 Sb. a vznikem České komory klinických psychologů. Nezbytné je rovněž vyjasnění situace kolem vzdělávání a poskytování psychoterapeutické péče v rámci zdravotnictví.


Hlavní strategické směry

1. Komunikace a organizace spolupráce s členskou základnou


2. Komunikace s odbornou i laickou veřejností


3. Právní zakotvení vzdělávání v oboru


4. Reforma péče o duševní zdraví


5. Zlepšení podmínek pro poskytování klinicko-psychologické péče v rámci státního i privátního sektoru


6. Specializační vzdělávání


7. Celoživotní vzdělávání (CŽV)


8. Věda a výzkum v klinické psychologii


Zvolené strategické směry jsou pro nás zásadní, jejich řešení je dlouhodobé a v jistých případech překračuje horizont tohoto volebního období. Prezidium AKP ČR zve každého, kdo by se chtěl podílet na realizaci našich programových priorit, k aktivní spolupráci.

Za Prezidium AKP ČR, dne 10.4.2019

Mgr. Zuzana Svobodová, prezidentka AKP ČR

Vloženo: 11.5.2019

Informace z pracovních schůzek na Ministerstvu zdravotnictví ČR ve dnech 13.2. a 19.2.2019

Schůzka 13.2.2019

Přítomni:Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – MZ ČR, náměstek pro zdravotní péčiMgr. Alice Strnadová, MBA – MZ ČR, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání. Hlavní sestra ČRMgr. Lucie Krausová – MZ ČR, ředitelka odboru legislativníhoMgr. Zuzana Svobodová, Mgr. Hana Jahnová, Mgr. Oldřich Ďurech – AKP ČR

Obsah setkání:

Schůzka 19.2.2019

Přítomni:Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr zdravotnictví ČRProf. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D – MZ ČR, náměstek pro zdravotní péčiMgr. Lucie Krausová – MZ ČR, ředitelka odboru legislativníhoMUDr. David Kasal, MHA - poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru pro zdravotnictví PS PČRMarta Pečeňová – členka Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro koncepční řešení problematiky života osob s PASMgr. Zuzana Svobodová, Mgr. Hana Jahnová – AKP ČR

Obsah setkání:

Jako součást zápisu vkládáme pro další diskusi na prezidiu a odborné radě 5 příloh (zde) – dokumenty týkající se pracovní verze novely zákona č. 95/2004 Sb.; pracovní verzi koncepce oboru a stanovisko Katedry klinické psychologie IPVZ vymezující kompetence DKP.

Zapsaly: Zuzana Svobodová, Hana Jahnová dne 25.2.2019.

Vloženo: 7.3.2019

Informace ke kvalifikaci v psychoterapii

Formalizovaná podoba kvalifikace v psychoterapii se v ČR uplatňuje od devadesátých let. Vstupními podmínkami vždy byly atestace z klinického lékařského oboru či atestace v klinické psychologii a akreditovaný psychoterapeutický výcvik.

Formou této kvalifikace byla nejprve tzv. Funkční specializace v psychoterapii. Tu udělovala Subkatedra psychoterapie IPVZ, měla formu atestační zkoušky (kazuistika, po jedné otázce ze tří okruhů). Tato forma kvalifikace byla později ze strany MZ zrušena. Na podnět MZ ČR Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP v roce 2009 připravila Certifikovaný kurz v psychoterapii jako ekvivalent (praktický průběh zkoušky byl stejný jako dřív, jen přibyl týden teoretické výuky). Tento kurz MZ ČR akreditovalo a v roce 2013 reakreditovalo. V roce 2016 zasáhlo MZ znovu a akreditaci odejmulo s tím, že není možné, aby lékaři absolvovali certifikovaný kurz, protože ten je akreditovaný podle zákona 96/2004 - a podle toho se lékaři vzdělávat nemohou. ČPtS ČLS JEP se mnohokrát odvolávala, věc řešila i Rozkladová komise MZ, ale závěr MZ ČR byla akreditace kurzu pouze pro klinické psychology. Od jara 2016 tedy psychiatři (a ostatní lékaři) žádnou formalizovanou kvalifikaci v psychoterapii získávat nemohou. Pro ně se chystá projekt kvalifikačního kurzu, ale zatím je ve stadiu příprav. 

Pokud jde o klinické psychology, ti mohli absolvovat zmíněný certifikovaný kurz až do září 2018, kdy vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 31/2010, která pro klinické psychology nově ustanovila atestační zkoušku z psychoterapie, kterou bude zabezpečovat IPVZ. Tím, jak toto NV vstoupilo v platnost, byl CK pozastaven. Ti, kdo se do stanoveného termínu přihlásilii, ho mohli absolvovat, ale vstoupit se do něj již nedá. V současné době je hotov návrh Vzdělávacího programu, podle něhož by specializační vzdělávání v psychoterapii mělo probíhat. Tento návrh je aktuálně předmětem dalšího schvalování. Poté, co vejde v platnost (doufáme, že by se tak mohlo stát v průběhu prvního pololetí roku 2019), bude možno tuto atestaci složit. Aktuálně to nelze.

IPVZ (Katedra klinické psychologie a Katedra psychoterapie) se snaží o to, aby jak pro klinické psychology, tak i psychiatry bylo co nejdříve možné opět zkoušku z psychoterapie skládat. Společnými silami organizujeme supervizní semináře s názvem Základy systematické psychoterapie (najdete je v seznamu vzdělávacích akcí obou kateder). V současné době vás na nich rádi přivítáme ze zájmu, poté, co se opět podaří definovat formalizovanou podobu zkoušky z psychoterapie, stanou se opět povinným požadavkem.

Zpracoval PhDr. Pavel Král, Ph.D., doplnil PhDr. Karel Koblic. 12.2.2019

Vloženo: 27.2.2019

Dotazník "Národního akčního plánu pro duševní zdraví pro období 2020-2030" - výstup za AKP ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zde vám předkládáme výstupy k dotazníku "Národního akčního plánu pro duševní zdraví pro období 2020-2030" - zpracovali jsme je na výzvu MZ ve spolupráci Prezidia, včetně vedení poboček, a Odborné rady AKP ČR. Všem zainteresovaným kolegům děkujeme za účast a zpětné vazby. Výstupy máte možnost si přečíst v odkazu.

S pozdravem, Zuzana Svobodová


Vloženo: 27.2.2019

Oznámení pro členy AKP ČR týkající se Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Oznámení pro členy AKP ČR týkající se Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. - Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Novela nařízení vstoupila v platnost 1. 9. 2018.

V rámci novely se psycholog ve zdravotnictví, potažmo klinický psycholog, může oficiálně vzdělávat v oboru psychoterapie a po úspěšném absolvování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru psychoterapie užívat označení odbornosti psychoterapeut.

Viz příloha č. 1 tohoto nařízení:

11. Psycholog ve zdravotnictvíBod Obory specializačního vzdělávání Označení odbornosti specialistů    1    Klinická psychologie                     Klinický psycholog    2    Dětská klinická psychologie        Dětský klinický psycholog    3    Psychoterapie                               Psychoterapeut

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru psychoterapie do září t.r. neexistoval. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor vzdělávání a nelékařských profesí pověřilo vytvořením tohoto programu IPVZ, konkrétně Subkatedru klinické psychologie, kterou zastupuje PhDr. Pavel Král. Ph.D.

Dr. Král v průběhu října a listopadu svolal dvě pracovní schůzky, na kterých zástupci profesních odborných organizací, IPVZ a MZ ČR diskutovali o podobě nově vznikajícího vzdělávacího programu.

Dovolujeme si vás informovat o průběhu druhé schůzky formou oficiálních zápisů, které byly pořízeny. Zápisy zapsali zástupci AKP ČR a Dr. Král.

Oba zápisy tvoří součást tohoto sdělení, věnujte jim, prosím, vaši dostatečnou pozornost.

Děkuji, se srdečným pozdravem,

Mgr. Hana Jahnová, prezidentka

Vloženo: 6.12.2018

Informace k GDPR

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

Včera jsem obdržela aktuální informace od JUDr. Macha týkající se implementace GDPR, předávám je k dispozici a prosím o rozeslání všem členům Vašich poboček.

V příloze dr. Mach zasílá některé informace vztahující se k této problematice a vzory některých dokumentů.

Věnujte prosím,  Vaši pečlivou pozornost všem přílohám, zejména však příloze "GDPR informace pro poskytovatele zdravotních služeb" a její části Shrnutí bod 3), ve které je doporučováno, aby každý poskytovatel zdravotní služby do 25. května 2018 zavedl písemnou složku (šanon) nadepsaný jako „Implementace nařízení EU o ochraně osobních údajů u poskytovatele zdravotní služby“, ve které bude shromažďovat zejména doporučené  dokumenty.

Informace budou vyvěšeny také na webové stránky AKP ČR.

Hezký den,

Mgr. Hana Jahnová, prezidentka AKP ČR

Vloženo: 2.5.2018

Stanovisko AKP ČR k dopisu PhDr. Jiřího Drahoty "Volby do výboru ČPtS 2018 - dopis ČAP"

Vážené členky a vážení členové, 

věnujte, prosím, svoji pozornost těmto aktuálním informacím v souvislosti s volbami do Výboru ČPtS ČLS JEP. 

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP vyzvala svoje členy, aby do 20. dubna 2018 sestavili kandidátní listinu vážných zájemců, kteří se chtějí aktivně angažovat ve Výboru ČPtS, v revizní komisi a v etické komisi. 

V souvislosti s touto událostí předseda ČAP PhDr. Jiří Drahota, vydal dopis ČAP - "Volby do výboru ČPtS 2018".

Prezidium AKP ČR se s dopisem Dr. Drahoty seznámilo v tomto týdnu a svoje stanovisko, jako reakci na dopis Dr. Drahoty, Vám nyní poskytuje na vědomí.

Informace předkládá v chronologickém pořadí:

Dopis ČAP ze dne 16.3.2018 (nebo zde)Vyjádření ČPtS ČLK JEP ze dne 18.4.2018 (nebo zde)Vyjádření Dr. Matušky ze dne 23.4.2018 (nebo zde)Vyjádření Dr. Paloušové ze dne 26.4.2018 (nebo zde)

Stanovisko AKP ČR ze dne 27.4.2018

AKP ČR, jakožto profesní organizace klinických psychologů ČR, která ve svých řadách sdružuje velký počet členů psychoterapeutů, souhlasila se zveřejněním níže uvedené nepřímé korespondence mezi ČPtS ČLS JEP a ČAP před blížícími se volbami do Výboru ČPtS ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že je AKP ČR v prvním dopise předsedy ČAP PhDr. Jiřího Drahoty ve specifickém kontextu zmiňována, považujeme za nutné zveřejnit také naše následující stanovisko: 

AKP ČR dlouhodobě usiluje o přesné vyjasnění a vymezení hranic v oblasti využívání psychoterapeutického vzdělání. V kontextu uvedené korespondence považujeme za nutné znovu opakovat, že dominantním zájmem AKP ČR je vyjasnění pojmového prostoru pro pacienty a klienty, kteří jsou potenciálními zákazníky odborníků využívajících při své práci psychoterapeutické vzdělání. Považujeme za důležité definovat a oddělit psychoterapii jako léčbu těch, jejichž zdravotní stav odpovídá definici onemocnění z pohledu zdravotnické legislativy, tedy duševně i fyzicky nemocných, od využívání psychoterapeutického vzdělání při práci s klienty, kteří psychicky nemocní nejsou. V tomto smyslu AKP ČR v plné míře podporuje úsilí ČPtS ČLS JEP.

Prezidium AKP ČR, 27. 4. 2018

Vloženo: 30.4.2018