Oznámení

Informace z pracovních schůzek na Ministerstvu zdravotnictví ČR ve dnech 13.2. a 19.2.2019

Schůzka 13.2.2019

Přítomni:Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – MZ ČR, náměstek pro zdravotní péčiMgr. Alice Strnadová, MBA – MZ ČR, ředitelka odboru ošetřovatelství a nelékařských povolání. Hlavní sestra ČRMgr. Lucie Krausová – MZ ČR, ředitelka odboru legislativníhoMgr. Zuzana Svobodová, Mgr. Hana Jahnová, Mgr. Oldřich Ďurech – AKP ČR

Obsah setkání:

 1. Dodáno stanovisko Katedry klinické psychologie IPVZ, které je v souladu s AKP ČR, diferencující specializovanou péči oboru dětská klinická psychologie (DKP) – MZ ČR převzato.
 2. Představena naše práce na úkolech vyplývajících ze schůzky dne 23.1.2019
  • předložena pracovní verze zákona č. 95/2004 Sb. s integrací oboru KP, včetně pracovní verze důvodové zprávy k přechodu do zákona
  • předložena pracovní verze nové koncepce oboru KP
  • v diskusi probrána „pro a proti“ setrvání KP v zákoně č. 96/2004 Sb. či přechodu do zákona č. 95/2004 Sb.
  • diskutována aktuální podoba zákona č. 96/2004 Sb. § 22 ve smyslu označování odbornosti klinický psycholog ve zdravotnických zařízeních, které jsou zřizovány přímo ministerstvem zdravotnictví (kliničtí psychologové se na některých pracovištích stávají psychology ve zdravotnictví, není akceptováno celé dlouhé nové označení KP); MZ ČR připraví oficiální stanovisko k označení odbornosti klinický psycholog, které bude zveřejněno na webových stránkách MZ ČR
  • vzhledem k velké legislativní změně, která by s přechodem do zákona č. 95/2004 Sb. souvisela, ze strany MZ ČR vyslovena potřeba, abychom měli vyjednánu podporu odborností zahrnutých v daném zákoně
  • současně ze strany MZ ČR vyjádřeno porozumění pro naše argumenty - nejen po stránce výkonu povolání, diagnostiky i péče o pacienty, kde je podobnost s lékařskými profesemi významná, ale i po stránce legislativní.
 3. Z naší strany jasně vyjádřen zájem o to, aby byla legislativně podpořena možnost nadstavbového vzdělávání lékařů v psychoterapii. Pojmenovány negativní důsledky toho, že lékaři se aktuálně v psychoterapii nemohou vzdělávat. Probrán historický kontext zákonného „rozdělení“ lékařských oborů a oboru KP a náš trvající zájem na tom, aby vzdělávání v psychoterapii probíhalo dle obdobných pravidel. Hlavním argumentem z naší strany byla podpora spolupráce zdravotnických odborností, v rámci komplexní psychoterapeutické a psychosomatické léčby
 4. Diskutována vhodnost otevřených setkání nad ujasněním terminologie při poskytování psychoterapeutické péče. Pan náměstek Prymula vyjadřuje otevřenost organizovat tato setkání na půdě MZ ČR
 5. Představen náš zájem o spolupráci v rámci reformy péče o duševní zdraví, dosavadní kroky k integraci do pracovních skupin, současně i potřeba v rámci spolupráce jak zachovat dosavadní funkční formy klinicko-psychologické péče, tak i potřeba získat od zdravotních pojišťoven větší ochotu k navazování smluvních vztahů pro poskytování KP i psychoterapeutické péče. Ze strany MZ vyjádřena podpora
 6. Probráno celoživotní vzdělávání dle zákona č. 96/2004 Sb. zdravotnický pracovník je povinen se celoživotně vzdělávat. Profesní organizace je kompetentní vytvářet podmínky celoživotního vzdělávání.

Schůzka 19.2.2019

Přítomni:Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA – ministr zdravotnictví ČRProf. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D – MZ ČR, náměstek pro zdravotní péčiMgr. Lucie Krausová – MZ ČR, ředitelka odboru legislativníhoMUDr. David Kasal, MHA - poslanec Parlamentu ČR, člen Výboru pro zdravotnictví PS PČRMarta Pečeňová – členka Odborné skupiny Vládního výboru pro zdravotně postižené občany pro koncepční řešení problematiky života osob s PASMgr. Zuzana Svobodová, Mgr. Hana Jahnová – AKP ČR

Obsah setkání:

 1. Z naší strany nastíněna motivace k setkání, průběh dosavadních schůzek na MZ ČR v tomto roce. Pan ministr i pan náměstek Prymula vyjadřují respekt k našemu zájmu přejít do zákona č. 95. Projednávány jednotlivosti – pan ministr zajímá se o naše odborné argumenty (předkládáme v rozpracované důvodové zprávě), hovoří o potřebě ujistit se o souladu s evropskou legislativou (toto otázka na odbor legislativní). Potvrzujeme náš zájem o ukotvení možnosti nadstavbového vzdělávání v psychoterapii jak pro klinické psychology, tak i lékaře. V této souvislosti objasňujeme význam případného ustanovení České komory klinických psychologů pro podporu odborného výkonu našeho povolání, argumenty akceptovány. Potvrzen náš úkol ze schůzky dne 13.2. – jednat s odbornými společnostmi, zajistit si jejich podporu pro naše kroky, než budou započaty legislativní práce v rámci MZ ČR.
 2. Podpora dětské klinické psychologie: diskutována potřeba podpory oboru. Ze strany MZ ČR vnímána obtíž, že vzdělávání v DKP je časově příliš náročné, nenabízí výhled na navýšení počtu DKP, proto doporučeno zkrácení doby přípravy DKP. Hovoříme o stanovisku AKP ČR z roku 2015, kdy v rámci novelizace zákona č. 95 i 96 byla délka specializačního vzdělávání v KP zkrácena na 4 roky při zachování odbornosti Přislíbeno toto probrat v rámci prezidia a odborné rady. Společným konsenzem však při schůzce zůstává, že změny v délce vzdělávání nesmí ovlivnit úroveň naší odbornosti. Na závěr schůzky sdělena pozitivní informace - za podpory p. náměstka Podhrázkého byl podepsán projekt pro specializační vzdělávání v DKP.
 3. Ze strany pana náměstka Prymuly opětovně deklarován zájem MZ ČR na vymezení terminologie pro poskytování psychoterapie.
 4. Vzhledem k času setkání jen krátce zmíněny naše snahy integrovat se do reformy péče o duševní zdraví, formálně akceptováno.
 5. S panem poslancem Kasalem domluveno, že vypracujeme formát nových výkonů pro KP a DKP, včetně změn v indexaci výkonů KP.

Jako součást zápisu vkládáme pro další diskusi na prezidiu a odborné radě 5 příloh (viz. níže) – dokumenty týkající se pracovní verze novely zákona č. 95/2004 Sb.; pracovní verzi koncepce oboru a stanovisko Katedry klinické psychologie IPVZ vymezující kompetence DKP.

Zapsaly: Zuzana Svobodová, Hana Jahnová dne 25.2.2019.

Vloženo: 7.3.2019

Informace ke kvalifikaci v psychoterapii

Formalizovaná podoba kvalifikace v psychoterapii se v ČR uplatňuje od devadesátých let. Vstupními podmínkami vždy byly atestace z klinického lékařského oboru či atestace v klinické psychologii a akreditovaný psychoterapeutický výcvik.

Formou této kvalifikace byla nejprve tzv. Funkční specializace v psychoterapii. Tu udělovala Subkatedra psychoterapie IPVZ, měla formu atestační zkoušky (kazuistika, po jedné otázce ze tří okruhů). Tato forma kvalifikace byla později ze strany MZ zrušena. Na podnět MZ ČR Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP v roce 2009 připravila Certifikovaný kurz v psychoterapii jako ekvivalent (praktický průběh zkoušky byl stejný jako dřív, jen přibyl týden teoretické výuky). Tento kurz MZ ČR akreditovalo a v roce 2013 reakreditovalo. V roce 2016 zasáhlo MZ znovu a akreditaci odejmulo s tím, že není možné, aby lékaři absolvovali certifikovaný kurz, protože ten je akreditovaný podle zákona 96/2004 - a podle toho se lékaři vzdělávat nemohou. ČPtS ČLS JEP se mnohokrát odvolávala, věc řešila i Rozkladová komise MZ, ale závěr MZ ČR byla akreditace kurzu pouze pro klinické psychology. Od jara 2016 tedy psychiatři (a ostatní lékaři) žádnou formalizovanou kvalifikaci v psychoterapii získávat nemohou. Pro ně se chystá projekt kvalifikačního kurzu, ale zatím je ve stadiu příprav.

Pokud jde o klinické psychology, ti mohli absolvovat zmíněný certifikovaný kurz až do září 2018, kdy vstoupila v platnost novela nařízení vlády č. 31/2010, která pro klinické psychology nově ustanovila atestační zkoušku z psychoterapie, kterou bude zabezpečovat IPVZ. Tím, jak toto NV vstoupilo v platnost, byl CK pozastaven. Ti, kdo se do stanoveného termínu přihlásilii, ho mohli absolvovat, ale vstoupit se do něj již nedá. V současné době je hotov návrh Vzdělávacího programu, podle něhož by specializační vzdělávání v psychoterapii mělo probíhat. Tento návrh je aktuálně předmětem dalšího schvalování. Poté, co vejde v platnost (doufáme, že by se tak mohlo stát v průběhu prvního pololetí roku 2019), bude možno tuto atestaci složit. Aktuálně to nelze.

IPVZ (Katedra klinické psychologie a Katedra psychoterapie) se snaží o to, aby jak pro klinické psychology, tak i psychiatry bylo co nejdříve možné opět zkoušku z psychoterapie skládat. Společnými silami organizujeme supervizní semináře s názvem Základy systematické psychoterapie (najdete je v seznamu vzdělávacích akcí obou kateder). V současné době vás na nich rádi přivítáme ze zájmu, poté, co se opět podaří definovat formalizovanou podobu zkoušky z psychoterapie, stanou se opět povinným požadavkem.

Zpracoval PhDr. Pavel Král, Ph.D., doplnil PhDr. Karel Koblic. 12.2.2019

Vloženo: 27.2.2019

Dotazník "Národního akčního plánu pro duševní zdraví pro období 2020-2030" - výstup za AKP ČR

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

zde vám předkládáme výstupy k dotazníku "Národního akčního plánu pro duševní zdraví pro období 2020-2030" - zpracovali jsme je na výzvu MZ ve spolupráci Prezidia, včetně vedení poboček, a Odborné rady AKP ČR. Všem zainteresovaným kolegům děkujeme za účast a zpětné vazby. Výstupy máte možnost si přečíst v odkazu.

S pozdravem, Zuzana Svobodová

Dotazník pro NAPDZ 2030 - výstup
Vloženo: 27.2.2019

Oznámení pro členy AKP ČR týkající se Nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Oznámení pro členy AKP ČR týkající se Nařízení vlády č. 31/2010 Sb. - Nařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí.

Novela nařízení vstoupila v platnost 1. 9. 2018.

V rámci novely se psycholog ve zdravotnictví, potažmo klinický psycholog, může oficiálně vzdělávat v oboru psychoterapie a po úspěšném absolvování vzdělávacího programu specializačního vzdělávání v oboru psychoterapie užívat označení odbornosti psychoterapeut.

Viz příloha č. 1 tohoto nařízení:

11. Psycholog ve zdravotnictvíBod Obory specializačního vzdělávání Označení odbornosti specialistů 1 Klinická psychologie Klinický psycholog 2 Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog 3 Psychoterapie Psychoterapeut

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru psychoterapie do září t.r. neexistoval. Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor vzdělávání a nelékařských profesí pověřilo vytvořením tohoto programu IPVZ, konkrétně Subkatedru klinické psychologie, kterou zastupuje PhDr. Pavel Král. Ph.D.

Dr. Král v průběhu října a listopadu svolal dvě pracovní schůzky, na kterých zástupci profesních odborných organizací, IPVZ a MZ ČR diskutovali o podobě nově vznikajícího vzdělávacího programu.

Dovolujeme si vás informovat o průběhu druhé schůzky formou oficiálních zápisů, které byly pořízeny. Zápisy zapsali zástupci AKP ČR a Dr. Král.

Oba zápisy tvoří součást tohoto sdělení, věnujte jim, prosím, vaši dostatečnou pozornost.

Děkuji, se srdečným pozdravem,

Mgr. Hana Jahnová, prezidentka

Vloženo: 6.12.2018

Aktuální informace k GDPR

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dne 25. května 2018 nabude účinnosti nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR.

Včera jsem obdržela aktuální informace od JUDr. Macha týkající se implementace GDPR, předávám je k dispozici a prosím o rozeslání všem členům Vašich poboček.

V příloze dr. Mach zasílá některé informace vztahující se k této problematice a vzory některých dokumentů.

Věnujte prosím, Vaši pečlivou pozornost všem přílohám, zejména však příloze "GDPR informace pro poskytovatele zdravotních služeb" a její části Shrnutí bod 3), ve které je doporučováno, aby každý poskytovatel zdravotní služby do 25. května 2018 zavedl písemnou složku (šanon) nadepsaný jako „Implementace nařízení EU o ochraně osobních údajů u poskytovatele zdravotní služby“, ve které bude shromažďovat zejména doporučené dokumenty.

Informace budou vyvěšeny také na webové stránky AKP ČR.

Hezký den,

Mgr. Hana Jahnová, prezidentka AKP ČR

Vloženo: 2.5.2018

Stanovisko AKP ČR k dopisu PhDr. Jiřího Drahoty "Volby do výboru ČPtS 2018 - dopis ČAP"

Vážené členky a vážení členové,

věnujte, prosím, svoji pozornost těmto aktuálním informacím v souvislosti s volbami do Výboru ČPtS ČLS JEP.

Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP vyzvala svoje členy, aby do 20. dubna 2018 sestavili kandidátní listinu vážných zájemců, kteří se chtějí aktivně angažovat ve Výboru ČPtS, v revizní komisi a v etické komisi.

V souvislosti s touto událostí předseda ČAP PhDr. Jiří Drahota, vydal dopis ČAP - "Volby do výboru ČPtS 2018".

Prezidium AKP ČR se s dopisem Dr. Drahoty seznámilo v tomto týdnu a svoje stanovisko, jako reakci na dopis Dr. Drahoty, Vám nyní poskytuje na vědomí.

Informace předkládá v chronologickém pořadí:

Dopis ČAP ze dne 16.3.2018 (nebo zde)Vyjádření ČPtS ČLK JEP ze dne 18.4.2018 (nebo zde)Vyjádření Dr. Matušky ze dne 23.4.2018 (nebo zde)Vyjádření Dr. Paloušové ze dne 26.4.2018 (nebo zde)

Stanovisko AKP ČR ze dne 27.4.2018

AKP ČR, jakožto profesní organizace klinických psychologů ČR, která ve svých řadách sdružuje velký počet členů psychoterapeutů, souhlasila se zveřejněním níže uvedené nepřímé korespondence mezi ČPtS ČLS JEP a ČAP před blížícími se volbami do Výboru ČPtS ČLS JEP. Vzhledem k tomu, že je AKP ČR v prvním dopise předsedy ČAP PhDr. Jiřího Drahoty ve specifickém kontextu zmiňována, považujeme za nutné zveřejnit také naše následující stanovisko:

AKP ČR dlouhodobě usiluje o přesné vyjasnění a vymezení hranic v oblasti využívání psychoterapeutického vzdělání. V kontextu uvedené korespondence považujeme za nutné znovu opakovat, že dominantním zájmem AKP ČR je vyjasnění pojmového prostoru pro pacienty a klienty, kteří jsou potenciálními zákazníky odborníků využívajících při své práci psychoterapeutické vzdělání. Považujeme za důležité definovat a oddělit psychoterapii jako léčbu těch, jejichž zdravotní stav odpovídá definici onemocnění z pohledu zdravotnické legislativy, tedy duševně i fyzicky nemocných, od využívání psychoterapeutického vzdělání při práci s klienty, kteří psychicky nemocní nejsou. V tomto smyslu AKP ČR v plné míře podporuje úsilí ČPtS ČLS JEP.

Prezidium AKP ČR, 27. 4. 2018

Vloženo: 30.4.2018